november 27th, 2010

...now browsing by day

 

27 november 1940

zaterdag, november 27th, 2010

De nacht was, over het algemeen betrekkelijk rustig; enkele vliegtuigen zijn waargenomen.
Om 6.30 uur in de morgen terwijl de meeste burgers nog in nachtrust zijn werd Zevenbergen en omgeving opgeschrikt door een bominslag. Vrijwel alle deuren en ramen rammelden en rinkelden en de meeste burgers zijn zeer geschrokken. Door het felle fluiten van de vallende bom werden al veel inwoners wakker en door de explosie wel de overigen.

Reeds aanstonds ontving ik melding van vermoedelijke inslag in of nabij Zevenbergen en heb ik nog voor 7 uur menschen van de luchtbeschermingsdienst er op uit gezonden ter informatie. Aangezien het nog bijzonder donker was om 7.30 uur, zoo dat men zonder bijlichting middels een zaklantaarn niets van de straat kon onderscheiden, behalve de hier en daar witgekalkte banden van trottoirs bleef het zoeken achterwege en bij informatie omtrent de plaats van inslag liepen de meeningen zoo sterk uiteen, dat er geen juist vermoeden was van de plaats van inslag.

Omtrent de middag is de plaats gevonden en wel de inslag in bouwland ongeveer 400 meter van de weg Zevenbergen Standdaarbuiten in de Meerenpolder waar een diep gat, ter breedte van +- 5 meter de plaats aangaf. Door mij is heden voormiddag de Rijksinspectie van de luchtbeschermingsdienst te Den Haag, per regeringstelegram mededeeling gedaan van bominslag. Bij nader onderzoek ter plaatse is niet gebleken dat meer dan één bom is gevallen. Vast is komen te staan, dat geen lichtparachute voor het afwerpen van de bom is neergelaten.

Heden avond, omtrent +- 20 uur werd hier wederom luchtafweergeschut gehoord en zagen wij, in de richting Standdaarbuiten een lichtparachute hangen, de omgeving sterk verlichtende van bominslag hoorden wij daarna niet.

Heden voormiddag werd ik gevraagd op de Ortskommandatur te komen. Daar vernam ik van de betaalmeester die blijkbaar is belast met de voedselvoorziening ten behoeve van de militairen dat er j.l. maandag geen althans niet genoeg vleesch was voor de militairen of ik er voor wilde zorgen dat zulks niet meer voorkwam daar anders het vleesch voor de burgerij bestemd in beslag zou worden genomen danwel dat ik voor een slachtbeest had te zorgen. Op mijn mededeeling dat ik bij de vee- en vleeschvoorziening niet het minst ben betrokken, werd geen acht geslagen.

Nader informeerende bij de slagers Jaquet en Ardon, die voor de Duitsche Weermacht slachten en bij de plaatselijke toewijzingscommissie voor slachtvee, de slagers de Vos en Dumoulain vernam ik, dat de vorige week te Breda, waarvan het slachtvee voor hier betrokken moet worden of wordt toegewezen, zoo weinig vee was aangevoerd en zooveel daarvan nog voor verzending naar Duitschland was bestemd dat voor Zevenbergen en Zwaluwe, slecht 5 slachtbeesten zijn toegewezen waarvan er dan nog twee voor de voorziening der plaatselijke militairen zoo blijven er voor Zevenbergen en Zwaluwe slechts 3 slachtkoien over ter voorziening van de vleeschbehoefte voor tien dagen, terwijl normaal in Zevenbergen en Zwaluwe 15 stuks vee geslacht werd per week.

Heden avond is het wel bijzonder druk in de licht. Reeds om 20 uur als reeds vermeld is die drukte begonnen en thans om 22.30 uur is het steeds een aan- en afvliegen geweest van vliegtuigen wat niet zonder angst door mij en anderen wordt gehoord, nu heden morgen betrekkelijk dicht bij bominslag heeft plaats gehad. Wij gaan wellicht velen met ons, met een angstig gevoel te rusten. God spare ons voor een bombardement.

Omtrent 24 uur met het gezin ter ruste gegaan zijnde, hebben wij niet veel vliegtuigen meer gehoord.

Share
Freelance PHP Developer