december, 2010

...now browsing by month

 

31 december 1940

vrijdag, december 31st, 2010

Noch in den avond van 30 op 31 dezer, noch in den afgeloopen nacht, zijn door ons vliegtuigen gehoord of gezien en was er ook geen afweergeschut te hooren. In tegenstelling van het bovenstaande zijn over dag, vooral het in den namiddag zeer veel vliegtuigen gezien en gehoord alsmede veel en langdurig afweergeschut in het Westen.

Heden avond vond de inlevering plaats van de collecte-bussen door collectanten in den kom en buitenwijken van Zevenbergen. Deze collecte-bussen hielden slechts ruim F 103,- in. De Winterhulp collecten willen er bij zeer velen niet in. Zeer klagen de collectricen en collectanten voor de hen veelal toegedachte meening, onder de burgers als zouden de collecten voor Winterhulp in het teeken staan van het regiem van de Nationaal Socialistische Beweging (kort af van den N.S.B. in Nederland als of deze collectricen en collectanten zelf lid zijn van den N.S.B. waarom vele burgers weigeren te geven voor deze Winterhulp, terwijl door mij voor en na, waar het maar kon, duidelijk is uiteengezet dat deze collecten met den N.S.B. niets te maken hebben. De collectricen en collectanten zullen volgens hun verklaring dan ook niet genegen zijn bij een vollegde collecte voor Winterhulp te collecteeren.

Share

30 december 1940

donderdag, december 30th, 2010

Op verzoek van den procureur-generaal bij het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch, gaat heden van mij een schrijven uit aan den pastoor van Zevenbergen, W. v. Kessel, aan die van Zevenbergschen-Hoek, J. Bijnen, aan dominé van de Nederlandsch Hervormde Gemeente, de heer Verwijs en dan die van de gereformeerde gemeente, de heer v.d. Weg, houdende de mededeeling dat voortaan alle openbare collecten en goederen inzamelingen ingevolge de verordening van den rijkscommissaris voor het bezette Nederl. gebied no. 190/1940 art. 2, niet meer aangevraagd moeten worden bij den procureur-generaal van het Gerechtshof zulks ingevolge een decreet van den S.S. Führer Bauman, maar van het voornemen alleen kennis moet worden gegeven aan den plaatselijken directeur van Winterhulp Nederland i.c. aan mij, burgemeester van de gemeente. Dit betreftd dan openbare collecten en goederen inzamelingen die eerder door sociale vereenigingen kerkbesturen enz. onder auspicien van de kerk en soort gelijke besturen weden gehouden. De directeur van Winterhulp zal de aanvragen beleggen met een bewijs, dat meergenoemde collecten en inzamelingen door de plaatselijke stichting winterhulp gehouden worden, terwijl de gelden kunnen worden behjouden en besteed als bij de opzet der collecten en inzamelingen bedoeld.

Voorts moet ik voorneomden H.H. Geestelijken mededeelen, wat ik eveneens in hetzelfde schrijven heb medegedeeld, dat door de Duitsche autoriteiten de gewone collecten in de kerken, in beginsel worden geacht eveneens te vallen onder de bepalingen van de verordeninjg no. 190/1940 en ook deze dus zouden moeten vallen onder de collecten door de plaatselijke Winterhulp Nederland en dus eveneens belegd zouden moeten worden met een bewijs van den plaatselijken directeur van de Winterhuilp doch dat volstaan zal worden met het indienen, bij den procureur-generaal bij het Herechtshof van een volledig collecteplan. Verzoekt wordt dienaangaande een collecteplan op te stellen naar een door mij ontvangen en doorgegeven voorbeeld, te weten: opgave van het Kerkbestuur, voorzitter, secretaris, penningmeester en leden, als ook een soortgelijke oipgave van Kerkelijke Gemeenten houdende een plan van week tot week en dag voor dag gedurende het eerste half jaar 1941, met aanduiding waarvoor de gelden worden besteed. Evenzoo moet worden aangegeven hoeveel offerblokken aanwezig zijn, de opschriften der offerblkokken, hoe dikwijls die geledigd worden en waarvoor de gelden worden besteed.

In tegenstelling met andere gemeenten in den lande, wordt hedenmorgen hier de 2e collecte Winterhulp gehouden, zulks omdat ik den laatsten dag van het jaar daarvoor betere althans meer bijdragen verwacht. Er worden speldjes aangeboden a 20 cent per stuk maar op brochjes gelijkkende, in zes verschillende soorten ieder een strookje voorstellende en wel: doornroosje, hans en grietje, asschepoetser, roodkapje, klein duimpje en sneeuwwitje en de 7 dwergen.

Op heden gaan aan 194 landbouwers, wonende in deze gemeente de mededeeling uit, mij toegezonden door de Provinciale Inkoopcentrale van akkerbouwproducten voor Noord-Brabant te Tilburg, houdende een vordering tot beschikbaar stelling in eigendom aan de Regering, van de geoogste haver in 1940, waarbij wordt bericht dat zij verplicht zijn om 75% van hun geoogste haver te dorschen en te leveren aan de pakhuizen van de P.J.C.A. en wel tenminste 60% voor 15 jan. 1941 en de rest tot 75% voor 1 feb. 1941 op genoemde hoeveelheden kunnen in mindering worden gebracht de reeds geleverde haver en de voor eigen gebruik toegestane kwantum op grond van de havertoewijzing voor paarden.

Heden ontving ik andermaal een rapport van de chef van politie opgemaakt door den agent Frantzen houdende de mededeeling, dat door de politie reeds herhaaldelijk de Duitsche Weermacht in Zevenebrgen is gewezen, dat de door hen betrokken gebouwen, als scholen, parochie- en ziekenhuis, slecht de hand wordt gehouden aan de verplichte afscherming van ramen enz. terwijl intusschen meermalen Engelsche vliegtuigen boven de plaats vliegen. Het rapport wordt ten volle onderschreven door den agent v. Gurp en de chef van poltiei W. v. Baal.

Nog heden heb ik mij begeven naar den plaatselijke commandant en hem van een en ander op de hoogte gesteld zeggende o.m. dat, indien de militairen zoo slecht de hand houden aan de verduisteringsvoorschriften, dit een zeer slecht voorbeeld is voor de burgerbevolking terwijl het hoogst gevaarlijk is bovendien, daar de Engelsche bommenwerpers hier wel eens, zooals zoo vaak elders, zouden kunnen georienteerd worden en bommen afwerpen. Hij beloofde mij ook hierin verandering te zullen brengen. Tevens vond ik een goede gelegenheid den commandant te wijzen op de mishandeling van burgers door zijn soldaten op zondag 22 dezer met verzoek, hen wel te willen waarschuwen tegen twist- en vechtpartijen op de dag van nieuwjaar a.s. wanneer gewoonlijk meer gedronken wordt dan andere dagen. Ook hiervoor zou hij zorgen dat de militairen geen aanleiding gaven tot dergelijke handelingen.

De nacht van 29 op 30 dec. was rustig. Ook de dagen van heden was zeer rustig. Bij zeer selcht weer, veel wind en den ganschen dag regen, was er niets te doen.

Heden ontving ik antwoord op mijn onlangs gericht verzoek aan het Finds van Bijzondere Nooden te den Haag waarin ik werd verzicht aan A. v.d. Noort eerder herbergier alhier, wiens zaak op 11 mei geheel is verwoest en thans geen inkomsten heeft en aan Th. Molenschot te Zevenb. Hoek wiens zaak (drogist enz) eveneens op 11 mei is verwoest en te weinig inkomsten geniet, de beschikbaar gestelde overbruggingsteun te willen toekennen. In beide gevallen kan ik gedurende 13 weken of 3 maanden aan ieder van hen F 15,- per week betalen waarvoor mij de gelden zijnde F 300,- zouden toegezonden worden.

Share

29 december 1940

woensdag, december 29th, 2010

Gedurende de avonduren van 28 op 29 dezer zijn wederom meer vliegtuigen gehoord alsook afweergeschut en/of bominslagen, zoodat de ramen in onze woning rammelden. In de nacht was het overigens kalm. Ook heden is gedurende den dag slechts nu en dan een vliegtuig waargenomen en gehoord.

Share

28 december 1940

dinsdag, december 28th, 2010

De nacht kan kalm genoemd worden, howel toch weer verschillende vliegtuigen door de luchtbeschermingsdiensten zijn gehoord.

Share

27 december 1940

maandag, december 27th, 2010

Ook in den afgeloopen nacht hebben wij geen vliegtuigen gehoord; door den dag en heden avond zijn wel enkele vliegtuigen gehoord en gezien.

Van den secretaris-generaal van Binnenlandsche zaken, ontving ik om 15.45 uur het volgende telegram: ‘Op verzoek van Duitsche autoriteiten vestig aandacht er op dat bepaling van verordening 188.1940 (betreffende tijd van sluiting en verkeersbeperkingen) en van besluit 222/1940 (betreffende verkoop sterken drank in ’t klein) in nacht van 31 december 1940 op 1 jan. 1941 onverzwakt van kracht blijven. Voorts is het branden en afsteken van vuurwerk pyrotechnische artikelen e.d. in het openbaar ten strengste verboden. Op naleving dezer voorschriften moet nauwgezet worden toegezien. Bij overtreding moet zonder pardon worden opgetreden’. get. Frederiks.

Heden gaat van mij de volgende bekendmaking uit:
Aardappelen. In en verkoopprijzen voor den kleinhanden. Bij besluit van den secretaris-generaal van het departement van landbouw en visscherij dd. 21 dec. 1940 zijn met ingang van 21 dec. 1940 o.m. voor den klein handel de volgende inkoop en verkoopprijzen van aardappelen vastgesteld. (per 100 kilo per kilo)
groep 1a) kleiaardappelen van de rassen Zeeuwsche Bonte en Blauwe Roodestar, Bonte roode nar, Tutore westeinder bonte en blauwe, Koopman blauwe/vierkantsmaat 40 m/m opwaarts (inkoop F 6,25, verkoop F 0,08); groep IIa) kleiaardappelen van de rassen eigenheimers bonte en blauwe eigenheimer, bevelander, noordeling, duivelander, duivelander Idema, komeet, himosa, bato, nationaal, popuylair, deva, West-Brabander, Wilpo, Present, Record, Souvenir, Robijn / vierkantsmaat 35 m/m opwaarts (5,75 ; 0,075); b) voor drielingen / vierkantsmaat 30-35 m/m (4,75 / 0,065) ; groep IIIa) kleiaardappelen van het ras Bintje / vierkantsmaat 35 m/m opwaarts (5,25 ; 0,07) b) voor drielingen, vierkantsmaat 30/35 m/m (4,25 ; 0,06); groep IVa) kleiaardappelen van het ras Alpha Industrie / vierkantsmaat 35 m/m opwaarts (5,25 ; 0,07) ; b) vgoor drielingen / vierk./ maat 30/35 (4,25 ; 0,06); groep V zandaardappelen vierkantsmaat 35 m/m opwaarts (4,75 ; 0,065); groep V voor menschelijke consumtie goedgekeurde geel- (eventueel geel-wit) vleezige ..aardappelen / vierkantsmaat 35 m/m opwaarts (4,75 ; 0,065).
De inkoopprijzen gelden bij levering franco kooper. De verkoopprijzen gelden bij levering af winkel; bij levering franco kooper mogen dezen met ten hoogste 1 cent per kg. worden verhoogd. Zevenbergen 27. dec. 1940, de burgemeester van Zevenbergen.

Share

26 december 1940

zondag, december 26th, 2010

Om 14 uur heden middag andermaal de beide luchtbeschermingsdiensten informeerende, vernam ik dat ook gisteravond en vannacht als ook tot heden op 26 dezer, geen enkel vliegtuig is gehoord of gezien. Zou dan toch zonder daaromtrent officieel overeengekomen te zijn, gedurende de kerstdagen een wapenstilstand, voor wat de oorlog met vliegtuigen betreft, tot stand gekomen zijn.

Indien wij op straat geen Duitsche militairen zouden zien, zouden wij kunnen meenen dat er geen oorlog was, daar ook geen transporten van militairen de rust verstoren.

Share

25 december 1940

zaterdag, december 25th, 2010

Heden morgen moeten alle woningen nog verduisterd blijven tot 9.49 uur tijd van zonsopgang. Om 10 uur de beide posten van de luchtbeschermingsdiensten; torenwachters te Zevenbergen en de wacht te Zevenbergschen-Hoek informeerende berichten dezer mij, dat heden nacht geen enkel vliegtuig is gehoord of gezien mag dan aangenomen worden dat de oorlogshandelingen middels vliegtuig-bommenwerpers in de H. Kerstnacht is stop gezet?

Share

24 december 1940

vrijdag, december 24th, 2010

Andermaal hebben de inwoners van Zevenbergen een rustige nacht gehad. Desdaags nu en dan een enkel vliegtuig is zéér gewoon en niet verontrustend.

Heden werd te Zevenb. Hoek zitting gehouden in het gebouw van de luchtbeschermingsdienst, ten aanhoore van hen die betrokken zijn bij de voorgenomen onteigening den gronden behoorende bij de verwoeste perceelen ten westen van den Rijksweg. Aanwezig waren de contact commissaris voor Noord-Brabant voor den wederopbouw. ir. Buskens te ‘s-Hertogenbosch, mr. Kremers te Den Haag als secretaris van den Algemeen gevolmachtigden dr. ir. Ringers te Den Haag, de gemeenteopzichter C. de Gouw en schrijver dezes, als vertegenwoordiger der gemeente.
Slechts een achttal betrokkenen bij deze onteigening kwamen ter zitting. De bezwaren tegen de onteigening van hunm grond waren er niet, als zoodanig. De meesten zoo niet allen wenschten zekerheid om hun nieuw te bouwen pand, ter plaatse waar het oude gestaan heeft te kunnen bouwen, hetgeen eigenlijk niet aan de orde was.
Met de commissie, bestaande uit bovengenoemde heeren heb ik nog besproken dat door mij alsnog een voorstel van den gemachtigden voor den wederopbouw zal uitgaan, om een klein gedeelte van de weide gelegen achter de vernielde woningen van de westzijde in de eerstvolgende onteigening te betrekken, om de gelegenheid te openen vanaf den Hoogen Zeedijk tegenover den molen van Den Hoek een voetpad aan te leggen om daarlamngs de nieuw te maken Brinck, tegenover de kerk te bereiken, alzoo om de te maken Brink ook anders dan vanaf den Rijksweg te kunnen bereiken. Dit te meer om aan de oostzijde den achter de te bouwen woningen, waar toch in het uitbreidingsplan een nieuwe straat is ontworpen, een bouwblok te ontsluiten.

Heden avond ontving ik een op mijn last opgemaakt politierapport inzake de mishandelingen door Duitsche militairen van burgers op zondagavond 22 dezer. En blijken volgens dit rapport verschillende burgers onverdiend en onverwacht te zijn geslagen. Aangezien deze daad ernstiger gevolgen kan hebben in de naaste toekomst, heb ik een en ander nog heden gemeld aan het directoraat generaal van politie te Den Haag welke instantie zulke meldingen doorgeeft aan de overheid der Duitsche Weermacht. Zoo zal ik hieromtrent volgens voorschrift ook melding maken aan den heer procureur generaal fungeerend directeur van politie te ‘s-Hertogenbosch. Ook zal ik den plaatselijk Duitsche Kommandant van een en ander op de hoogte stellen hem verzoeken aan deze agressieve handelingen zijner militairen een einde te maken.

Share

23 december 1940

donderdag, december 23rd, 2010

Bijna onbegrijpelijk maar zeer ten genoegen van alle inwoners zijn in den avond van 22 op 23 dezer en in den afgeloopen nacht hoegenaamd geen vliegtuigen gehoord, hoewel de lucht zeer helder bij vrienzed weer was. Heden is het Engelsche valscherm hetwelk hier vorige week werd gevonden door de Ordnuningspolizie uit s-Hertogenbosch opgehaald.

Heden ontving ik bericht van den Provincialen Directeur Winterhulp Nederland, dat voor de 1e uitkeering voor armen in deze gemeente een bedrag van F 1375,- werd beschikbaar gesteld en ontving ik hiervoor tot genoemd bedrag, de waardebonnen. Met de goedkeuring van voornoemde directeur, zal hier op mijn verzoek, in afwijking van elders en de algemeene gestelde data op de kij toegezonden publicaties, zijnde 27 en 28 dec. a.s. de collecte (2e) winterhulp gehouden worden op 30 en 31 dec. a.s. waartoe de voorbereidingen in vollen gang zijn.

Van verschillende ingezetenen verneem ik, als ook de gem. politie, dat meerdere Duitsche soldaten, het verschillende burgers, gisteravond zeer lastig hebben gemaakt en zonder redenen burgers hebben mishandeld. Naar een en ander laat ik morgen een onderzoek instellen door de poltiei om met geronde klachten te kunnen protesteeren bij de Duitsche Overheid ter plaatse.

De brandstofvoorziening blijkt, naar bij mij ingekomen klachten te staken, daar de toegewezen brandstoffen bij handelaren niet afkomen. Vele ingezetenen blijken reeds zonder brandstof te zijn. Ook de gasfabriek heeft nog slechts kolen tot 5 jan. 1941. Heden zond ik den directeur van de gasfabriek naar den Haag om voor de gasfabriek de toegewezen kolen te mogen ontvangen alsmede voor het plaatselijk ziekenhuis, hetwelk binnen enkele dagen eveneens zonder brandstof zal zijn. To4ezeggingen voor directe afzending, zijn gedaan. Om eenigermate het groote gasverbruik bij de Duitsche Weermacht te stuiten in de door de Duitsche Weermacht bezette gebouwen, waar wel gas verwarmd wordt worden met open ramen, zonder te letten op het verbruik de gaskachels gestookt heeft de directeur der gasfabriek ter plaatse zuiniger verbruik bepleit, echter zonder resultaat.

Onder de officieele berichten van heden komt deze voor:
Uitzonderingsvergunningen. Voor het betreden van de provincie Zeeland en van bepaalde gemeenten in de provinciën Noord-Brabant en Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen.Voor Noord-Brabant worden herin de volgende gemeenten genoemd: Hooge- en Lage Zwaluwe, Klundert, Willemstad, Fijnaart, Dinteloord en Prinsland, Steenbergen, Nieuw-Vosmeer, Halsteren, Bergen op Zoom, Woensdrecht en Ossendrecht. Er wordt tevens de aandacht op gevestigd dat in het verzoek om een uitzonderingvergunning, hetwelk moet worden gericht tot den brugemeester van de te bezoeken plaats, moet worden vermeld: voor- en familienaam van den verzoeker, beroep, woonplaats en woonadres, datum en plaats van geboorte, bovendien de reden, waarom men het bezoek wenscht te brengen en den duur van het verblijf aldaar. Personen die den voorgeschreven weg niet bewandelen en zich desondanks in het verboden gebied bewegen worden zonder nader onderzoek onmiddelijk gedwongen naar huis terug te reizen.
Een en ander zal indien aan het bovengestelde streng de hand zal worden gehouden, voor vele onzer ingezeten groote moeilijkheden scheppen, vooral voor de grens bewoners van genoemde gemeenten.

Share

22 december 1940

woensdag, december 22nd, 2010

Nog steeds hooren wij in de avond en nachturen de vliegtuigen passeeren kennelijk van Duitsche en Engelsche nationaliteit. Even over 24 uur in de afgeloopen nacht, rammelden deuren en ramen in ons huis, waarschijnlijk vanwege een zware explosie door bombardement ergens in den omtrek. Het is thans koud vriezend weer en daarom zeer heldere lucht hetgeen de nachtelijke vliegers schijnen te gebruiken voor vijandelijke vluchten.

Share
Freelance PHP Developer