december 4th, 2010

...now browsing by day

 

4 december 1940

zaterdag, december 4th, 2010

Inderdaad zijn hedenmorgen de militairen bijna gereed voor de aftocht en is het een pakken van belang. Omtrent de middag zijn alle vertrokken en heeft, zoolang het duurt, de plaats het oude aanzien, zonder militairen en hun vertoon.
Noch in de nacht, noch overdag zien of hooren wij vliegtuigen. Omtrent 13 uur ontving ik het volgende telegram.
In overleg met Duitsche luchtbeschermingsautoriteit bericht ik u aangaande politiecontrole zaklantaarns volgende stop. Tot nader order geen zaklantaarns in beslag nemen stop. Blaauwe kleur wordt eerst officieel vastgesteld stop. Toegelaten blauwe zaklantaarnlampjes komen binnenkort op de markt. Mij inspecteur luchtbescherming .. Batenburg.

Heden voormiddag maakte mij dr. A. Kock andermaal opmerkzaam dat in een bepaald gedeelte dezer gemeente en wel het deel wat woont aan de Achterdijk, de menschen ziekteverschijnselen vertoonen en lijden aan diaré maagkrampen, braken, hevige hoofdpijn en een algemeen ziektegevoel waarbij komt, opzetten van het gelaat. Ongeveer 3 weken geleden deden zich in dezelfde omgeving gelijke verschijnselen voor. Hij bracht een en ander in verband met het gebruik van brood door een en dezelfde bakker geleverd, met name A. Donkers, Zuidhaven alhier. Bij eerste klacht heb ik de warenkeuringsdienst te Dordrecht gewaarschuwd die een onderzoek instelde zonder resultaat. Thans heb ik de inspecteur voor de Volksgezondheid gewaarschuwd en geinformeerd. Hij deelde mij mede dat gelijke verschijnselen ook elders zijn waargenomen en dat daarbij is vast komen te staan, dat het brood een niet onbelangrijke mate arsenicum bevatte. Op zijn advies heb ik een hoeveelheid meel en brood van bedoelde bakker ter onderzoek opgezonden aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid te Utrecht en is door mij de geheele voorraad meel bij Donkers ongeveer 35 baaltjes in beslag genomen.
Tegelijkertijd dat ik een en ander ter hand nam belde mij dr. Melief te Zevenb. Hoek op die in de buurt van de Roode Vaart gelijke ziekteverschijnselen waarnam en reeds brood aan het Rijksinstituut had opgezonden vanwaar hij ook vernam dat arcenicum in het brood was gevonden, brood eveneens van bakker Donkers.

Heden namiddag hebben zich reeds met een Duitsch officier enkele onderofficieren bij mij gemeld die van Klundert naar hier komen. Heden arriveerden reeds _0 40 man en 4 onderofficieren die zich zelf inkwartierden. In de loop dezer weerk zullen anderen tot 200 man en ruim 150 paarden volgen. Mij werd gelijktijdig gevraagd een deel van de oude suikerfabriek in te richten voor paardenstallen daar de verlaten paardenstallen h.i. niet goed zijn en verbouwd kunnen worden in een ander deel der fabriek waarvoor ik morgen om 9 uur een timmerman moet zenden om de werkzaamheden op te nemen waarna een bescheinigung volgen zal.

Naar mij heden eerst wordt meegedeeld zijn bij meerdere boeren de aardappelkuilen van een bordje voorzien door de Duitsche Weermacht daargesteld houdende de bepaling dat deze kuilen met aardappelen voor hen gereserveerd moeten worden en niet verkocht mogen worden. De aardappelen worden thans reeds verkocht voor F 5,- en meer per H.L.

Heden ontving ik klachten van enkele slagers die, naar zij zeggen, in verhouding tot anderen, te weinig vleesch voor verkoop ontvangen. Hoewel niet door mij of het distributienureau geschied, heb ik een onderzoek ingesteld hetwelk nog geen positief resultaat opleverde. Nu de militairen heden morgen ook het oude politiebureau op het oude gemeentehuis hebben verlaten is er met mijn goedkeuring direct het Hulp-Comité van de getroffenen in Zevenbergen in gevestigd, welk bureau tot heden bij een particulier met name Antoon Wijnen, was ondergebracht.

Share
Freelance PHP Developer