december 5th, 2010

...now browsing by day

 

5 december 1940

zondag, december 5th, 2010

Omtrent 22.30 heden nacht trokken wederom enkele vliegtuigen over Zevenbergen. Tot omtrent 23.30 uur hebben wij vliegtuigen gehoord. Overigens was de nacht rustig.

Heden morgen ontving ik een schrijven van den Algemeen Gemachtigden van den Wederopbouw te Den Haag, dat hij kan goedkeuren nadat belanghebbende daarin zullen zijn gehoord, dat het verwoeste gedeelte van Zevenbergen met de daarbij door ons voorgestelde woningen en schuuren die voor een goede herbebouwing in den weg staan (in totaal 9 gebouwen) alsmede de gronden van H. Nollen, langs de Prins Hendrikstraat ter grootte van bijna 3 hectaren. Mede wordt in zijn schrijven aangegeven dat op 16 dezer ten gemeentehuize belanghebbenden zullen worden gehoord. Ten vervolge daarvan is heden door mij een advertentie opgegeven ter plaatsing in het Dagblad van Noord-Brabant en Zeeland te Breda en de Westhoek te Klundert welke luidt als volgt:

Het hoofd van het gemeentebestuur van Zevenbergen brengt ter algemeene kennis, dat de algemeene gemachtigde voor den wederopbouw voornemens is ten name van de gemeente Zevenbergen en ten behoeve van haar wederopbouw een aantal perceelen te onteigenen; dat een lijst van deze perceelen en een kaart waarop zij zijn aangeduid vanaf 6 december tot en met 15 december 1940 kosteloos voor een ieder ter inzage liggen ter secretarie dezer gemeente; dat een of meer vertegenwoordigers van den Algemeen Gemachtigde voor den wederopbouw op 16 december 1940 des voormiddags ten 10.30 uur ten gemeentehuize van Zevenbergen zitting zullen houden teneinde eventueele bezwaren tegen deze onteigening aan te hooren; dat alle belanghebbenden uiterlijk 2 dagen voor genoemde zittingsdag schriftelijk bezwaren kunnen indienen bij den Algemeen Gemachtigde voor den wederopbouw, Carel van Bijlandtlaan 30 te ‘s-Gravenhage, Zevenbergen 5 december 1940. Het hoofd van het gemeentebestuur van Zevenbergen. J.J. van Aken

Voorts worden alle eigenaren en de hypotheekhouders van verwoeste perceelen en de te onteigenen andere perceelen nog eens afzonderlijk aangeschreven als boven vermeld.

Het verordeningsblad van den Rijkscommissairs voor het bezette Nederlandsche gebied, van gisteren Woensdag 4 december, bevat o.m. een belangrijk besluit ook voor deze gemeente, waarbij de oorloggschaderegeling wordt bekend gemaakt. De bijdrage van het Rijk in de als gevolg van het oorlogsgeweld geleden schade zal aldus zijn: De waarde van het goed wordt in den regel gesteld op normale verkoopwaarde op 9 mei 1940. Voor bedrijfs toerustingen geldt de boekwaarde. Bedrijfs- en handelsvoorraden worden vastgesteld op grondslag van den inkoopprijs. De aldus vastgestelde schade wordt tot een bedrag van F 50.000,- voor 100% vergoed, daarboven voor 90%. Herbouw is verplicht.

De ontvangen uitkeeringen moeten in het algemeen voor herbouw, resp. heraanschaffing worden besteed. Voorts wordt, in voornoemde verordening alles nader geregeld. Thans is voor het geheele land een tapverbod uitgevaardigd waarbij het verboden is tusschen 7 uur s-avonds en 4 uur des morgens sterken drank te schgenken, hetgeen voor deze gemeente reeds eerder gold. Het algemeene dansverbod is eveneens bij Verordening met ingang van heden opgeheven.

Share
Freelance PHP Developer