december 7th, 2010

...now browsing by day

 

7 december 1940

dinsdag, december 7th, 2010

Mogelijk heeft de nachtelijke stormwind drukke actie in de lucht mede belemmerd. Ook des daags is het zeer kalm geweest.

Op verzoek van den directeur van de Warenkeuringsdienst te Dordrecht heb ik de volgende circulaire doen uitgaan: Onderwerp: Standaardisatie van Melk. Zooals eerder door dag- en weekbladen is opgenomen, is op 24 nov. j.l. in werking getreden het besluit van 11 nov. 1940 betreffende de standaardisatie van Melk.

Krachtens dit besluit mogen melkverkoopers die in het bezit zijn van een vergunning volgens art. 29 van het Melkbesluit slechts melk verkoopen waarvan het vetgehalte ligt tusschen de daarvoor vastgestelde normen zijnde 2.4 en 2.6 % vet.
Naar ouder gewoonte verkoopen vele veehouders melk aan hun arbeiders en buren welk laatste dikwijls als burenplicht werd beschouwd. Zij mochten zulks doen zonder vergunning tot ten hoogste 20 liter per dag. Sinds 24 nov. 1940 is zulks verboden, indien die melk niet is gestandaardiseerd (teruggebracht op voornoemd vetgehalte).

Het standaardiseren moet geschieden in bedrijven door den directeur van de warenkeuringsdienst daartoe aangewezen. Aan een voldoend aantal bedrijven is die verleend, zoodat iedere melkverkooper instaat is, de consumptiemelk in een nabij gelegen inrichting te doen standaardiseren. Een ieder die het aangaat gelieve er rekening mede te houden dat niet-nakoming van de bepalingen in meergenoemd besluit strafbaar is en bij bevinding proces-verbaal zal volgen. Zevenbergen 6 dec. 1940, de burgemeester van Zevenbergen J.J. van Aken.

Share
Freelance PHP Developer