december 9th, 2010

...now browsing by day

 

9 december 1940

donderdag, december 9th, 2010

De nacht was, behalve in de avonduren van gisteren, overigens rustig ook overdag is alles rustig geweest. De luchtbeschermingsdienst te Zevenb. Heok meldde, inzake de laatste nacht, evenwel nog al drukke nacht en bominslagen die ons, in onze nachtrust zijn ontgaan.

Heden hield ik verkooping van resten hout van verwoeste perceelen in Zevenbergen. Opbrengst ongeveer F 220,-. En werden voor dit brandhout hooge prijzen besteed. Heden ontving ik van het Herstelfonds te Den Haag de mededeeling dat boven de reeds eedrer beschikbare gelden ten bedrage van F 24.000,- mpg F 6394,- direct mag besteed worden voor aanschaffing van meubelen enz. voor oorlogsslachtoffers in deze gemeente. Van deze gelden zullen ook mogen profiteeren alle gezinnen, indien er werkelijke behoefte is en zij het noodige niet zelf kunnen koopen die schade hebben geleden doordat hun huisraad of andere onmisbare goederen in de eerste dagen van de oorlog, na 10 mei dus, zijn weggenomen, hetgeen vooral het geval is geweest bij deze bevloking van Zevenb. Hoek en omgeving welke of wel van geevacueerd of eigener beweging woning en al in de steek hebben gelaten ook deze gelden zullen naderhand bij uitkeering der schadevergoeding daarvan afgetrokken worden.

Het doet momenteel wel vreemd aan, dat de Duitsche zomertijd nu nog als de officieele tijd geldt hetgeen vooral tot uitdrukking komt, nu geen licht mag uitstralen vanaf zonsondergang tot zonsopgang. Nu de zon heden om 17.27 uur is ondergegaan moet voor sluiting van de bureaux om 17.30 uur alles afgeschermd zijn en blijft die afscherming intact tot morgenvroeg tot 9.39 uur zodat ook is morgen ruim 30 minuten niet licht op de bureaux gewerkt moet worden. Deze tijden van verduistering worden dagelijks in de couranten aangegeven.
Heden zijn wederom enkele straatlantaarns in Zevenbergen ontstoken d.w.z. van een heel klein brandlichtje voorzien om als geleidelichten te dienen. Zij branden nu, zonder licht uit te stralen wat van uit de liucht op 500 meter hoogte niet gezien mag worden, het zijn nu werkelijk slechts gloeiende spijkers.

Share
Freelance PHP Developer