december 23rd, 2010

...now browsing by day

 

23 december 1940

donderdag, december 23rd, 2010

Bijna onbegrijpelijk maar zeer ten genoegen van alle inwoners zijn in den avond van 22 op 23 dezer en in den afgeloopen nacht hoegenaamd geen vliegtuigen gehoord, hoewel de lucht zeer helder bij vrienzed weer was. Heden is het Engelsche valscherm hetwelk hier vorige week werd gevonden door de Ordnuningspolizie uit s-Hertogenbosch opgehaald.

Heden ontving ik bericht van den Provincialen Directeur Winterhulp Nederland, dat voor de 1e uitkeering voor armen in deze gemeente een bedrag van F 1375,- werd beschikbaar gesteld en ontving ik hiervoor tot genoemd bedrag, de waardebonnen. Met de goedkeuring van voornoemde directeur, zal hier op mijn verzoek, in afwijking van elders en de algemeene gestelde data op de kij toegezonden publicaties, zijnde 27 en 28 dec. a.s. de collecte (2e) winterhulp gehouden worden op 30 en 31 dec. a.s. waartoe de voorbereidingen in vollen gang zijn.

Van verschillende ingezetenen verneem ik, als ook de gem. politie, dat meerdere Duitsche soldaten, het verschillende burgers, gisteravond zeer lastig hebben gemaakt en zonder redenen burgers hebben mishandeld. Naar een en ander laat ik morgen een onderzoek instellen door de poltiei om met geronde klachten te kunnen protesteeren bij de Duitsche Overheid ter plaatse.

De brandstofvoorziening blijkt, naar bij mij ingekomen klachten te staken, daar de toegewezen brandstoffen bij handelaren niet afkomen. Vele ingezetenen blijken reeds zonder brandstof te zijn. Ook de gasfabriek heeft nog slechts kolen tot 5 jan. 1941. Heden zond ik den directeur van de gasfabriek naar den Haag om voor de gasfabriek de toegewezen kolen te mogen ontvangen alsmede voor het plaatselijk ziekenhuis, hetwelk binnen enkele dagen eveneens zonder brandstof zal zijn. To4ezeggingen voor directe afzending, zijn gedaan. Om eenigermate het groote gasverbruik bij de Duitsche Weermacht te stuiten in de door de Duitsche Weermacht bezette gebouwen, waar wel gas verwarmd wordt worden met open ramen, zonder te letten op het verbruik de gaskachels gestookt heeft de directeur der gasfabriek ter plaatse zuiniger verbruik bepleit, echter zonder resultaat.

Onder de officieele berichten van heden komt deze voor:
Uitzonderingsvergunningen. Voor het betreden van de provincie Zeeland en van bepaalde gemeenten in de provinciën Noord-Brabant en Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen.Voor Noord-Brabant worden herin de volgende gemeenten genoemd: Hooge- en Lage Zwaluwe, Klundert, Willemstad, Fijnaart, Dinteloord en Prinsland, Steenbergen, Nieuw-Vosmeer, Halsteren, Bergen op Zoom, Woensdrecht en Ossendrecht. Er wordt tevens de aandacht op gevestigd dat in het verzoek om een uitzonderingvergunning, hetwelk moet worden gericht tot den brugemeester van de te bezoeken plaats, moet worden vermeld: voor- en familienaam van den verzoeker, beroep, woonplaats en woonadres, datum en plaats van geboorte, bovendien de reden, waarom men het bezoek wenscht te brengen en den duur van het verblijf aldaar. Personen die den voorgeschreven weg niet bewandelen en zich desondanks in het verboden gebied bewegen worden zonder nader onderzoek onmiddelijk gedwongen naar huis terug te reizen.
Een en ander zal indien aan het bovengestelde streng de hand zal worden gehouden, voor vele onzer ingezeten groote moeilijkheden scheppen, vooral voor de grens bewoners van genoemde gemeenten.

Share
Freelance PHP Developer