januari, 2011

...now browsing by month

 

31 januari 1941

maandag, januari 31st, 2011

De avond van gisteren en de nacht van heden, zijn wederom rustig geweest; men zou haast zeggen beangstigend rustig, omdat het naar onze meening althans goed vliegweer is. Heldere lucht en niet bijzondere strenge koude, terwijl binnen ’n paar dagen 1e kwaertier den maan is. Wij begrijpen de stilte niet.

De volgende bekendmaking gaat heden van mij, aan de kerkbesturen uit:
Betreffende: luiden van klokken

In overeenstemming met den wensch der Duitsche Overheid brengt de burgemeester van Zevenbergen ter uwer kennis dat vanaf heden ten aanzien van het luiden der kerkklokken de navolgende regelingen zullen gelden:
I) Het luiden der kerkklokken is verboden in alle gemeenten waar de luchtbeschermingsdienst niet beschikt over offcieele sirenes, waarmede zoowel het sein ‘luchtalarm’ als het sein ‘luchtalarm geweken’ kan worden gegeven. In deze gemeente mag de kerkklok uitsluitend geluid worden tot het geven van het sein ‘luchtalarm geeindigd. De tot dusver voor deze gemeenten bestaande regeling blijft dus ter volle van kracht.
II) In de gemeenten waar, tot dusver het luiden der klokken was toegestaan omdat siresnes als onder I bedoeld aanwezig zijn, geldt van heden af de navolgende regeling
a) Het luiden der kerkklokken is premanent verboden: 1e gedurende de alarmperiode, tijd tuschen ‘luchtalarm’ en ‘luchtalarm geendigd’ 2e in den tijd tussch 18 uur en 08.00 uur. 3a bij doop- en huwelijksplechtigheden b) Het luiden der kerkklokken ondergaat uit militaire overwegingen de navolgende beperkingen: 1e de klokken mogen telkens slechts drie minuten luiden. 2e Op zon- en feestdagen en -voorzover oefeningen houden- ook op werkdagen worden de klokken slechts eenmaal en wel voor den aanvang van de godsdienst oefening geluid. Alle ander klokkengelui moet achterwege blijven. 3e Bij begrafenissen of klokkengelui van gesneuvelden worden de klokken slechts één keer geluid. Naluiden e.d. vindt niet plaats. 4e Het luiden van tegelijkertijd beginnende godsdienstoefeningen, het inluiden van de zon- en feestdagen enz. moet wanneer de klokken van verscheidene kerken luiden -op dezelfde tijden plaats vinden.
III) Verdere beperkingen op grond van luchtverdediging. Wanneer de werkzaamheden van de luchtwachtposten of het luisteren in speciale gevallen worden verstoord door klokgelui, hebben de Fluggruppen-Kommandeurs en de chefs van de Flugmelde Kompagnien het recht, bij de ter plaatse bevoegde instantie van den bevelhebber der Ordnungspolizei een plaatselijk verbod voor het luiden van klokken aanhangig te maken. Aan den eisch van de commandanten der luchtdoelartillerie en van den luchtwachtdienst het klokkenluiden te staken, moet in ieder geval worden voldaan. Bij eventueele bezwaren beslist uiteindelijk het Luftgaukommando Holland. De bezwaren moeten daartoe schriftelijk gemotiveerd zoo spoedig mogelijk worden ingediend bij de Rijksinspectie voor de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen, welke deze aan den Befehlshaber der Ordnungspolitzei zal vooleggen. Het ingediende bezwaarschirft heft het verbod de klokken te luiden niet op.
De Burgem. van Zevenb.
w.g. J.J. van Aken

Overdag zijn nog al enkele vliegtuigen gezien en gehoord. Ook is door velen gehoord dat er zwaar geschut in actie was; de richting vanwaar het geluid kwam was Noord-West. Heden heb ik te Breda als lid der commissie van advies voor het Fonds ‘Middenstandsoffer 1940’ vergaderd en onze adviezen omtrent de verdeeling van gelden aan getroffen middenstanders, samen gesteld.

Zoo adviseerden wij toe te kunnen de navolgende bedragen aan:
A. Clarijs, Zevenb. F 400,- ; A. v/d Made, Zevenb. Hoek F 250,- ; J.C. v. Kampen, Zevenb. Hoek F 250,-; J.B. Matthee, Zevenb. Hoek F 500,-; J.G. v/d Pas, Zevenb. Hoek F 500,-; C. v.d. Broek, Zevenbergen F 500,-; J. Biemans, Zevenb. Hoek, F 400,-; Th. Molenschot, Zevenb. Hoek F 500,-; J. Melissen, Zevenb. Hoek, F 400,-; Frans Kavelaars, Zevenb. Hoek F 500,-; C. Trommelen, Zevenb. Hoek F 200,-; A.J. Wevers, Zevenbergen F 300,-; W. Smolders, Zevenbergen F 200,-; Leijten, Zevenb. Hoek, F 200,-; A. v. Kinderen, Zevenbergen F 300,-; J. v. Oers, Zevenb. Hoek F 200,-; J. Mouwen, Zevenb. Hoek F 200,-; wed. den Engelsen, Zevenbergen F 400,-

Heden had ik te Breda een bespreking met den provincialen inspecteur van de luchtbescherming in Noord-Brabant, betreffende reorganisatie van den dienst in Zevenbergen en Zevenb. Hoek, zulks naar aanleiding van een reeds eerder aangekondigde bezuiniging van persooneel en inkrimping van de diensttijden waarbij werd voorgesteld de dagdiensten te doen vervallen. Tegen deze reorganisatie heb ik bezwaren ingebracht die morgen in den Haag zullen besproken worden.

Share

30 januari 1941

zondag, januari 30th, 2011

Bij koud en vriezend weer, zijn toch ook laat in den avond en ook heden nacht nog enkele vliegtuigen gehoord, hoewel zéér weinig.

Verlangend zien de inwooners uit naar het lengen der dagen aangezien het s-morgens vooral lastig is om in ’t donker te loopen en tot 9.30 uur nu nog, met licht aan te moeten werken. Ook overdag zijn slechts nu en dan enkele vliegtuigen waargenomen.

Van de Stichting Noord-Brabant 1940 ontving ik voor doorzending beschikkingen inzake verleende credieten. Zoo werd aan kapper Giesbergen die zijn bedrijf voortzet in het verlaten kantoor der R’damsche Bank in de Kerkstraat, een crediet verleend van F 1000,- en aan N. Kerpel die zijn schoenenzaak en reparatie in beoefent in een woonarkje, gelegen in de haven aan de Zuidhavenkant een verhoogd crediet van F 600,- tot F 1050,- alles onder de bekende voorwaarden van rente en aflossing.

Gisteren en heden heb ik besprekingen gevoerd met de leden der werkgemeenschap voor de Winterhulp en de daaruit naar voren gekomen collectanten. Na mijne uiteenzettingen omtrent doel en werkwijze van Winterhulp meen ik te mogen constateeren, dat veel vooroordeelen zijn weggenomen. Persoonlijk zal ik een wijk voor mijn rekening nemen om te collecteeren en wel de Markt.

Share

29 januari 1941

zaterdag, januari 29th, 2011

Gelukkig andermaal een rustige nacht. Des daags zijn enkele vliegtuigen gehoord en gezien. Ook in de vroege avonduren zijn meerdere vliegtuigen gehoord en waren wederom zoeklichten in het Noorden in werking.

Heden gaat van mij de volgende bekendmaking uit:
De Burgemeester van Zevenbergen brengt het navolgende onder uwe aandacht:
Het is de laatste tijd herhaaldelijk voorgekomen, dat zich hier te lande personen en groepen van personen bevinden, die zich aan sabotagehandelingen jegens de bezettende macht schuldig maken of deze voorbereiden. Mochten de handelingen voorduren of een meer concreten vorm aannemen, dan zal de Duitsche Overheid hiertegen op strenge wijze reageeren.
Op den ernst van deze ontwikkelingen wensch ik u met den meesten nadruk te wijzen. Een ieder behoort er toe mede te werken, dat zij, die zich aan deze handelingen van sabotage schuldig maken, op gevaar zoowel voor hen zelf als voor hun landgenooten worden gewezen.
Zevenbergen, 28 jan. 1941
De Burgemeester van Zevenbergen
J.J. van Aken

Share

28 januari 1941

vrijdag, januari 28th, 2011

Wederom rustige avond en nacht gehad. Het is zoo opvallend stil dat wij die niet begrijpen en vragen wij ons af: is de stilte die de storm vooraf gaat? Ook is het heden, gedurende den dag, ongetekend rustig geweest; bijna beangstigend stil.

Heden voormiddag waren alle burgemeesters van West-Brabant uitgenoodigd te Breda op het gemeentehuis bijeen te komen, waar, onder leiding van den commissaris der provincie de dir. generaal van de Winterhulp Nederland, de heer Piek, een uiteenzetting gaf van het werk in het algemeen. Daarbij constateerde hij de weinige sympathie die het werk bijna overal ondervindt terwijl, naar hem door de Duitsche Overheid is medegedeeld, dit werk slagen moet. Hij zette uiteen dat, in tegenstelling van de aanschrijvingen dienaangaande, de plaatselijke directeuren, dat zijn de burgemeesters, meer de handen vrij krijgen om de a.s. collecte op 31 jan. en 1 febr. te doen slagen en de lijsten niet tevoren met de namen der ingezetenen, waar gecollecteerd moet worden, behoeven te worden ingevuld. De burgemeesters beklaagen zich algemeen voor het vele werk dat de Winterhulp aan administratie meebrengt en verzoekten daarvoor betaalde krachten te mogen aanstellen, waaromtrent binnenkort aanschrijvingen zullen komen zegt de heer Piek. De commissaris der provincie gaf reeds de toezegging en aanwijzing, voor betaalde krachten aan te nemen. Algemeen werd naar voren gebracht, dat deze manier van hulp aan behoeftigen teveel het karakter draagt van een werk van Duitschen aard met het duidelijke kenteeken, dat voorheen onze armen schijnbaar dus zijn verwaarsloosd, waartegen sterk werd opgekomen.

Heden ontving ik een niet hier gedetacheerd Duitsche officier mij gelastende, binnen een week na heden te zorgen, dat aan alle grenzen van de gemeente, waar wegen de grens overschrijden naamborden der gemeente te plaatsen met de mededeeling dat de burgemeester daarvoor aansprakelijk wordt gesteld.
Heden nog gaf ik last aan den gemeente-opzichter een en ander te doen plaatsen.

Share

27 januari 1941

donderdag, januari 27th, 2011

Avond en nacht waren, bij eenig vriezend maar koud weer, rustig.

De voorbereidende maatregelen, om in elke gemeente te komen tot een goede organisatie Winterhulp, worden voortgezet. Deze maatregelen en het geheele werk der Winterhulp Nederland zijn zuiver geschoeid op Duitschen leest in model. Zoo ontvingen wij heden, in een vergadering van een hoofdboekhouder van het provinciaal kantoor te s-Bosch, waar de vertegenwoordigers van om Roosendaal liggende gemeenten aldaar waren uitgenodigd nadere instructies omtrent inrichting der diverse boeken enz.

Heden gaat van mij de volgende bekendmaking uit aan alle restauranten en cafehouders in deze gemeente.
Zevenbergen 27-1-’41
Onderwerp: spijskaarten enz. in de Duitsche taal.

De commissaris der Provincie Noord-Brabant verzoekt mij namens den Duitschen Wehrmachtcommandant te Breda er voor te doen zorg dragen, dat vanaf 10 febr. 1941 in de Nederlandsche eethuizen, koffiehuizen, herbergen e.d. welke gelegen zijn in het gebied van de Wehrmachtkommkandantur Breda, de prijslijsten van spijzen en dranken ook in de Duitsche taal aanwezig zullen zijn.
Bovengenoemde commandant behoudt zich het recht voor het bezoek van de inrichtingen, waaraan het hiervoren vermeld verzoek geen gevolg gegeven is, voor leden der Duitsche Wehrmacht te verbieden. De burgemeester van Zevenbergen w.g. J.J. v. Aken

Share

26 januari 1941

woensdag, januari 26th, 2011

Bij zacht weer en goede wegen -alle sneeuw is weg- is toch geens enkele actie in de lucht gehoord of gezien.

In alle H.H. missen in de R.K. Kerk is heden een schrijven voorgelezen van de aartsbisschop en bisschoppen van Nederland, houdende de mededeeling dat omtrent het vroeger door hen bepaalde t.a.z. van verboden vereenigingen en het verbod van het toedienen der H.H. sacramenten wanneer men die vereenigingen belangrijk steunt, onverminderd van kracht blijft en dat iedere medewerking aan en het lidmaatschap van het Nationaal Socialisme (NSB) door katholieken verboden is en blijft. Commentaar werd niet gegeven. Overdag zijn enkele vliegtuigen waargenomen.

Share

25 januari 1941

dinsdag, januari 25th, 2011

Wederom rustige avond en dag, aan een enkel overdag overkomend vliegtuig wordt geen aandacht geschonken.

Van den secretaris-generaal van het departement van opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming ontving ik het volgende schrijven, betreffende verhouding tot de Duitsche Weermacht; schrijven no. 14 I kabinet:

Den Haag 22 jan. 1941
De Duitsche Weermacht heeft medegedeeld, dat zij beschikt over aanwijzingen, welke duidelijk maken dat zich hier te lande personen en groepen van personen bevinden, die zich aan sabotagehandelingen jegens de bezettende macht schuldig maken of deze voorbereiden. Moesten deze handelingen voortduren of een meer concreten vorm aannemen, dan zal de Duitsche Overheid hiertegen op strenge en scherpe wijze reageeren. Op den ernst van deze ontwikkelingen wensch ik u met den meesten nadrukte wijzen. Een ieder behoort er toe mede te werken, dat zij, die zich aan deze handelingen van sabotage schuldig maken, op het gevaar, zoowel voor hen zelf als voor hun landgenooten worden gewezen. Ik roep twee uwe medewerking in om aan deze gevaren de noodige bekendheid te geven en er in uwe omgeving met kracht toe bij te dragen dat dit heiloos bedrijf met spoed wordt onderdrukt.

Aan Burgemeester en wethouders der gemeenten die gymnasia, lycea, hoogere burgerscholen, handelsdag- en avondscholen l.o. en gesubsidieerde nijverheidsscholen in stand houden. Het politie rapport van hedennacht maakte melding van het feit, dat de politieagent van Gurp met den hulpagent Treij om 23.30 uur in het café van G. Tholenaar aantrof, een Duitsch officier (Leutenant) met enkele onderofficieren en een paar burgers, waarvan één uit deze gemeente, die naar bekend is, de Nationaal Socialistische Beweging (NSB) ideën is toegedaan en uitdraagt. Op de aanmerking van den agent, dat de verordening van den Rijkscommissaris verbiedt na 23 uur herbergen geopend te hebben verklaarde Tholenaar den aanwezigen het sluitingsuur te hebben aangezegd. De officier die zich uitgaf voor Ortskommandant zeide dat de aanwezigen zijn gasten waren en hij hen verzocht te blijven. Na het lezen van dit rapport heb ik gelast proces-verbaal tegen de overtreders op te maken. Van dit proces-verbaal gaat met een begeleidend schrijven van mij alles in drievoud een afschrift aan den procureur generaal fungeerend directeur van politie te ‘s-Hertogenbosch.

Heden heb ik aan A. Huijbrechts van Zevenbergschen Hoek het resterende bedrag van zijn schade-opgave zijnde ruim F 14.000,- (te zamen ruim F 24.000,-) uitbetaald. Op mijn verzoek heeft hij in mijn handen gesteld, een bedrag van F 475,- zijnde het bedrag der door hem terugontvangen 2 mototrijwielen gesteld, ten bate van het comite voor hulpverleening te Zevenbergen.

Share

24 januari 1941

maandag, januari 24th, 2011

De avond en nacht van 23 op 24 dezer zijn wederom zeer rustig verloopen en zijn er geen vliegtuigen gehoord of gezien wat meldenswaard genoemd mag worden.

Heden ontving ik bericht van den commissaris der provincie dat de eerder in mijn aanteekeningen aangehaalde schade rekening van Adr. Huijbrechts te Zevenb. Hoek een z.g. R-verrichting door een intendant van de Duitsche Weermacht door hem niet meer wordt herzien en wordt mij in overweging gegeven de vordering te voldoen. Huijbrechts zal dus toch zijn verzoek van schadeloosstelling ten bedrage van F 24.4 ten volle moeten ontvangen, niet tegenstaande door hem is erkend, dat opgegeven motorrijwielen, als weggenomen gereclameerd, door hem later zijn opgespoord en die heeft terug ontvangen, welke vordering door mij laatstelijk opnieuw is erkend tot een bedrag van F 20.000,-

Zeer veel inwoners die gewoon waren een of meer varkens te houden en te mesten voor eigen gebruik blijken van de crisis landbouw organisatie een schrijven ontvangen te hebben dat zijn voor 1941 niet in aanmerking komen voor een toewijzing voor het houden van een varken. Zij kunnen tegen deze beslissing in beroep gaan mits zij vooraf F 2.50 storten of een bewijs van onvermogen overleggen. Gisteren en heden heb ik reeds ca. 50 zulke bewijzen afgegeven.

Heden ging van mij een schrijven uit aan de burgemeesters van Roosendaal en Nispen en Mill St. Hubert hen vragende of zij met mij een actie willen voeren inzake de bij besluit van 4 dec. 1940 door de secretaris-Generaal van de Departementen van Financiën en Justitie gestelde schaderegeling van door oorlogsgeweld vernielde onroerende goederen. Deze twee gemeenten zijn, na Zevenbergen, de zwaarst getroffen gemeenten in Noord-Brabant. Deze actie zou in vervolging van die in Zeeland, beoogen een betere regeling te treffen voor de schadeloosstelling, aangezien de vergoeding thans slechts is gebaseerd op de waarde der verloren panden van 9 mei en de nieuwbouw van een gelijk pand aan het oude, thans zeker 50% duurder is wegens stijging der materiaalprijzen. Indien geen betere regeling getroffen zal worden zal het veel eigenaars van verloren panden onmogelijk zijn te herbouwen zonder zich diep in de schulden te steken óók al is het Rijk genegen hypotheken te verleenen tegen een matige rente.

Ook is door mij aan den algemeen gemachtigde voor den wederopbouw te den Haag het verzoek gericht het daarheen te leiden dat zij die thans reeds herbouwd hebben zooals het R.K. kerkbestuur te Zevenbergschen Hoek waar het zusterhuis in 1940 nog gereed is gekomen, thans hun schade betaald krijgen, aangezien noch het departement van Financiën noch de Stichting Noord-Brabant 1940, hierin de hand willen nemen.

Share

23 januari 1941

zondag, januari 23rd, 2011

De avonduren van 22 dezer, tussen 19 en 21 uur waren wederom verontrustend. Veel vliegtuigen in de lucht en voortduren ofwel afweergeschut of mitrailleurvuur met of zonder bominslagen in het Noorden. Na 21 uur en gedurende de nacht was het alles wederom stil en rustig. De menschen hebben, in het algemeen een angstig gevoel tegen dat het voorjaarsoffensief een aanvang zal nemen en men geen flauw idee heeft van wat er nog gebeuren zal, bevreesd als men is, dat ook hier nog wel eens gevechtsacties kunnen plaatsvinden.

Gisteren en ook heden houdt de contact-commissaris voor den wederopbouw ir. Buskens, met mr. Schepel uit Den Haag, hier zitting om belanghebbenden te hooren inzake toewijzing van bouwgrond in de kom van Zevenbergen. Een en ander ter voorbereiding van een definitieve toewijzing.
Aan den gemeente-opzichter gaven wij heden opdracht zeer spoedig een volledig plan met begrooting van kosten te maken voor het maken van de nieuwe straat te Zevenbergschen-Hoek, de daar te maken ‘Brink’ tegenover de R.K. Kerk, met alle bijkomende werken, als egaliseeren en ophoogen van het terrein, dempen en omleggen van slooten, aanleg gas- en waterleiding, rioleringswerken, beplating, trottoir en straatverharding enz. om ter plaatse een en ander voor een aanbesteding alles gereed te hebben, zoodra de onteigening van dit deel beslag zal hebben gekregen.

Heden ontving ik F 104,- van het Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden te den Haag, voor uitkeering aan A. v. Gils te Zevenb. Hoek als overbruggingsteun als door oorlogsgeweld getroffene en zijn sigarenzaak is vernield waardoor hij een wekelijksche bijverdienste mist van F 8,- en nu gedurende 13 weken die F 8,- bijontvangt.

Heden zijn in Zevenbergen verschillende crisis-controle-ambtenaren werkzaam geweest. Zij hebben vele burgers aangehouden op straat en hun bij zich hebbende pakjes, zakjes en mandjes nagezien en bij meerderen overtredingen geconstateerd van verordeningen op vervoer enz. van hoeveelheden en soorten van levensmiddelen. Zij troffen o.m. aan menschen die frauduleus spek vervoerden en in voorraad hadden. Zoo werden bij een bakker twee gezouten verkaneshammen in beslag genomen. Bij een ander op straat een zakje bruine boonen enz. enz.

De dag is rustig geweest als ook de avond van heden.

De Duitsche Weermacht verzocht mij heden aanwijzingen te doen voor inkwartiering van 17 personen, geen militairen, waaronder ook vrouwen of meisjes die hier 2 nachten (en dagen?) verblijven om voor de hier gelegerde militairen toneel- of althans amusementsavonden te geven. De inkwartiering wordt gelijk geacht als die voor militairen en als zoodanig de kosten daarovoor berekend en betaald.

Share

22 januari 1941

zaterdag, januari 22nd, 2011

Andermaal een rustige avond en nacht.

Heden overhandigde mij de Ortskommandant een per 20-1-41 gedateerd schrijven luidende als volgt:
Den herrn Bürgermeister Zevenbergen
Ab 1 januari 1941 hat de deutsche wehrmacht das ganze gebäude St. Jan in der doelstrasse belegt. w.g. onleesbaar Ltn u ortskommandant

Het bovenstaande heeft betrekking op hetgeen dienaangaande door mij is gemeld op 16 jan. j.l.
Heden gaat van mij de volgende bekendmaking uit door aanplakking en advertentie in Dagblad van Noordbrabant en Zeeland en in de Westhoek te Klundert

Gemeente Zevenbergen
Bekendmaking
De burgemeester van Zevenbergen maakt bekend dat op vrijdag 24 jan. 1941 tusschen 2 en 5 uur n.m. schietoefeningen met scherp zullen gehouden worden in den Westpolder (deels gemeenten Etten en Hoeven). Geschoten zal worden vanaf den Bontweg, over de zes bunder in Westelijke richting naar de Laaksche Vaart. Ter voorkoming van ongelukken is het verboden tijdens de schietoefeningen zich te bevinden in de polders Krijtenburg, Westpolder, Hillekens en Hoevensche Beemden. Het gevaarlijke terrein zal door de Duitsche Weermacht worden afgezet. Zevenbergen 22 jan. 1941. De burgemeester voornoemd, w.g. J.J. v. Aken

Share
Freelance PHP Developer