januari 4th, 2011

...now browsing by day

 

4 januari 1941

dinsdag, januari 4th, 2011

Voorzoover ons bekend is de 2e helft van de nacht rustig geweest. Ook zijn overdag slechts enkele vliegtuigen gezien.

Bij zijn aan Burgemeester en Wethouders gericht schrijven dd. 2 jan. 1941 no. 26 betreffende onteigening Zevenbergen, doet de Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw dr. ir. J.A. Ringers te ‘s-Gravenhage mededeeling van de onteigening van perceelen en enkele gebouwen, in de kom van Zevenbergen, zooals die na de laatste bespreking tusschen zijn ambtenaren, ir. Buskens, den gemeente-opzichter en mij gewijzigd zijn voorgesteld, met mededeeling van hetgeen ten aanzien van een en ander geschieden moet o.a. publicatie, aanschrijvingen en ter visie legging van kaart en lijsten van perceelen en derzelver aanduiding. Daarbij ontving ik als burgemeester van Zevenbergen volgende schrijven:

Aanzegging
De algemeen gemachtigde voor den Wederopbouw gelet op artikel 5 van het Besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 24 mei 1940 betreffende den Wederopbouw (II) (Staatsblad no. 552), zegt aan den burgemeester der gemeente Zevenbergen aan, dat hij overgaat tot onteigening, ten name van de Gemeente Zevenbergen, van de perceelen genoemd in de aangehechte lijst en aangeduid op de eveneens aangehechte kaart. ‘s-Gravenhage 2 jan. 1941. De Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw w.g. J.A. Ringers (dr. ir. J.A. Ringers)

Share
Freelance PHP Developer