januari 6th, 2011

...now browsing by day

 

6 januari 1941

donderdag, januari 6th, 2011

In de nacht was het overigens rustig en zijn door ons althans, geen vliegtuigen meer gehoord. Ook zijn des daags weinig vliegtuigen gezien of gehoord.

Van de Stichting Noord-Brabant 1940 ontving ik heden het verzoek de beschikking van voornoemde Stichting inzake defensieschade crediet, te doen toekomen aan de navolgende persoonen in deze gemeente met de bedragen, als crediet toegekend, achter ieders naam vermeld, te weten: aan

A.T. Sweere, E270, F 1700,-
G.M. Dekkers, B24, F 8600,-
T.H. Wijne, E34, F400,-
J.A.T. Schrauwen, E70, F 1700,-
R.A.S. Hermus, E266, F 2000,-
Adr. Bax, E84, F 1500,-
tezamen F 15.900,-

een en ander onder gelijke voorwaarden die luiden als volgt: het crediet wordt toegestaan ter voortzetting van het bedrijf. De te betalen rente bedraagt voor het 1e jaar 2% voor het 2e en volgende jaren 5% tenzij anders wordt bepaald. Verhooging van rente kan gedurende den loop van het crediet plaats hebben. Het crediet is uiterlijk op 31 dec. 1945 opeischbaar of zooveel eerder als de defensieschadevordering wordt betaalbaar gesteld. Schadeloosstellingen, financieele tegemoetkomingen e.d. welke in de toekomst mochten worden verleend terzake van de door hen geleden schade, zullen met het thans verleende crediet worden verrekend. Als zekerheidstelling voor het verleende crediet dient een cessie gegeven te worden op de eventueel te verstrekken schadeloosstelling van Rijkswege voor de geleden schade. Het crediet wordt verleend door tusschenkomst van de Coöp. Centrale Boerenleenbank te Eindhoven. De aanschrijvingen worden door mij op 7 jan. 1941 aan geadresseerden verzonden.

Share
Freelance PHP Developer