januari 24th, 2011

...now browsing by day

 

24 januari 1941

maandag, januari 24th, 2011

De avond en nacht van 23 op 24 dezer zijn wederom zeer rustig verloopen en zijn er geen vliegtuigen gehoord of gezien wat meldenswaard genoemd mag worden.

Heden ontving ik bericht van den commissaris der provincie dat de eerder in mijn aanteekeningen aangehaalde schade rekening van Adr. Huijbrechts te Zevenb. Hoek een z.g. R-verrichting door een intendant van de Duitsche Weermacht door hem niet meer wordt herzien en wordt mij in overweging gegeven de vordering te voldoen. Huijbrechts zal dus toch zijn verzoek van schadeloosstelling ten bedrage van F 24.4 ten volle moeten ontvangen, niet tegenstaande door hem is erkend, dat opgegeven motorrijwielen, als weggenomen gereclameerd, door hem later zijn opgespoord en die heeft terug ontvangen, welke vordering door mij laatstelijk opnieuw is erkend tot een bedrag van F 20.000,-

Zeer veel inwoners die gewoon waren een of meer varkens te houden en te mesten voor eigen gebruik blijken van de crisis landbouw organisatie een schrijven ontvangen te hebben dat zijn voor 1941 niet in aanmerking komen voor een toewijzing voor het houden van een varken. Zij kunnen tegen deze beslissing in beroep gaan mits zij vooraf F 2.50 storten of een bewijs van onvermogen overleggen. Gisteren en heden heb ik reeds ca. 50 zulke bewijzen afgegeven.

Heden ging van mij een schrijven uit aan de burgemeesters van Roosendaal en Nispen en Mill St. Hubert hen vragende of zij met mij een actie willen voeren inzake de bij besluit van 4 dec. 1940 door de secretaris-Generaal van de Departementen van Financiën en Justitie gestelde schaderegeling van door oorlogsgeweld vernielde onroerende goederen. Deze twee gemeenten zijn, na Zevenbergen, de zwaarst getroffen gemeenten in Noord-Brabant. Deze actie zou in vervolging van die in Zeeland, beoogen een betere regeling te treffen voor de schadeloosstelling, aangezien de vergoeding thans slechts is gebaseerd op de waarde der verloren panden van 9 mei en de nieuwbouw van een gelijk pand aan het oude, thans zeker 50% duurder is wegens stijging der materiaalprijzen. Indien geen betere regeling getroffen zal worden zal het veel eigenaars van verloren panden onmogelijk zijn te herbouwen zonder zich diep in de schulden te steken óók al is het Rijk genegen hypotheken te verleenen tegen een matige rente.

Ook is door mij aan den algemeen gemachtigde voor den wederopbouw te den Haag het verzoek gericht het daarheen te leiden dat zij die thans reeds herbouwd hebben zooals het R.K. kerkbestuur te Zevenbergschen Hoek waar het zusterhuis in 1940 nog gereed is gekomen, thans hun schade betaald krijgen, aangezien noch het departement van Financiën noch de Stichting Noord-Brabant 1940, hierin de hand willen nemen.

Share
Freelance PHP Developer