januari 25th, 2011

...now browsing by day

 

25 januari 1941

dinsdag, januari 25th, 2011

Wederom rustige avond en dag, aan een enkel overdag overkomend vliegtuig wordt geen aandacht geschonken.

Van den secretaris-generaal van het departement van opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming ontving ik het volgende schrijven, betreffende verhouding tot de Duitsche Weermacht; schrijven no. 14 I kabinet:

Den Haag 22 jan. 1941
De Duitsche Weermacht heeft medegedeeld, dat zij beschikt over aanwijzingen, welke duidelijk maken dat zich hier te lande personen en groepen van personen bevinden, die zich aan sabotagehandelingen jegens de bezettende macht schuldig maken of deze voorbereiden. Moesten deze handelingen voortduren of een meer concreten vorm aannemen, dan zal de Duitsche Overheid hiertegen op strenge en scherpe wijze reageeren. Op den ernst van deze ontwikkelingen wensch ik u met den meesten nadrukte wijzen. Een ieder behoort er toe mede te werken, dat zij, die zich aan deze handelingen van sabotage schuldig maken, op het gevaar, zoowel voor hen zelf als voor hun landgenooten worden gewezen. Ik roep twee uwe medewerking in om aan deze gevaren de noodige bekendheid te geven en er in uwe omgeving met kracht toe bij te dragen dat dit heiloos bedrijf met spoed wordt onderdrukt.

Aan Burgemeester en wethouders der gemeenten die gymnasia, lycea, hoogere burgerscholen, handelsdag- en avondscholen l.o. en gesubsidieerde nijverheidsscholen in stand houden. Het politie rapport van hedennacht maakte melding van het feit, dat de politieagent van Gurp met den hulpagent Treij om 23.30 uur in het café van G. Tholenaar aantrof, een Duitsch officier (Leutenant) met enkele onderofficieren en een paar burgers, waarvan één uit deze gemeente, die naar bekend is, de Nationaal Socialistische Beweging (NSB) ideën is toegedaan en uitdraagt. Op de aanmerking van den agent, dat de verordening van den Rijkscommissaris verbiedt na 23 uur herbergen geopend te hebben verklaarde Tholenaar den aanwezigen het sluitingsuur te hebben aangezegd. De officier die zich uitgaf voor Ortskommandant zeide dat de aanwezigen zijn gasten waren en hij hen verzocht te blijven. Na het lezen van dit rapport heb ik gelast proces-verbaal tegen de overtreders op te maken. Van dit proces-verbaal gaat met een begeleidend schrijven van mij alles in drievoud een afschrift aan den procureur generaal fungeerend directeur van politie te ‘s-Hertogenbosch.

Heden heb ik aan A. Huijbrechts van Zevenbergschen Hoek het resterende bedrag van zijn schade-opgave zijnde ruim F 14.000,- (te zamen ruim F 24.000,-) uitbetaald. Op mijn verzoek heeft hij in mijn handen gesteld, een bedrag van F 475,- zijnde het bedrag der door hem terugontvangen 2 mototrijwielen gesteld, ten bate van het comite voor hulpverleening te Zevenbergen.

Share
Freelance PHP Developer