januari 28th, 2011

...now browsing by day

 

28 januari 1941

vrijdag, januari 28th, 2011

Wederom rustige avond en nacht gehad. Het is zoo opvallend stil dat wij die niet begrijpen en vragen wij ons af: is de stilte die de storm vooraf gaat? Ook is het heden, gedurende den dag, ongetekend rustig geweest; bijna beangstigend stil.

Heden voormiddag waren alle burgemeesters van West-Brabant uitgenoodigd te Breda op het gemeentehuis bijeen te komen, waar, onder leiding van den commissaris der provincie de dir. generaal van de Winterhulp Nederland, de heer Piek, een uiteenzetting gaf van het werk in het algemeen. Daarbij constateerde hij de weinige sympathie die het werk bijna overal ondervindt terwijl, naar hem door de Duitsche Overheid is medegedeeld, dit werk slagen moet. Hij zette uiteen dat, in tegenstelling van de aanschrijvingen dienaangaande, de plaatselijke directeuren, dat zijn de burgemeesters, meer de handen vrij krijgen om de a.s. collecte op 31 jan. en 1 febr. te doen slagen en de lijsten niet tevoren met de namen der ingezetenen, waar gecollecteerd moet worden, behoeven te worden ingevuld. De burgemeesters beklaagen zich algemeen voor het vele werk dat de Winterhulp aan administratie meebrengt en verzoekten daarvoor betaalde krachten te mogen aanstellen, waaromtrent binnenkort aanschrijvingen zullen komen zegt de heer Piek. De commissaris der provincie gaf reeds de toezegging en aanwijzing, voor betaalde krachten aan te nemen. Algemeen werd naar voren gebracht, dat deze manier van hulp aan behoeftigen teveel het karakter draagt van een werk van Duitschen aard met het duidelijke kenteeken, dat voorheen onze armen schijnbaar dus zijn verwaarsloosd, waartegen sterk werd opgekomen.

Heden ontving ik een niet hier gedetacheerd Duitsche officier mij gelastende, binnen een week na heden te zorgen, dat aan alle grenzen van de gemeente, waar wegen de grens overschrijden naamborden der gemeente te plaatsen met de mededeeling dat de burgemeester daarvoor aansprakelijk wordt gesteld.
Heden nog gaf ik last aan den gemeente-opzichter een en ander te doen plaatsen.

Share
Freelance PHP Developer