januari 31st, 2011

...now browsing by day

 

31 januari 1941

maandag, januari 31st, 2011

De avond van gisteren en de nacht van heden, zijn wederom rustig geweest; men zou haast zeggen beangstigend rustig, omdat het naar onze meening althans goed vliegweer is. Heldere lucht en niet bijzondere strenge koude, terwijl binnen ’n paar dagen 1e kwaertier den maan is. Wij begrijpen de stilte niet.

De volgende bekendmaking gaat heden van mij, aan de kerkbesturen uit:
Betreffende: luiden van klokken

In overeenstemming met den wensch der Duitsche Overheid brengt de burgemeester van Zevenbergen ter uwer kennis dat vanaf heden ten aanzien van het luiden der kerkklokken de navolgende regelingen zullen gelden:
I) Het luiden der kerkklokken is verboden in alle gemeenten waar de luchtbeschermingsdienst niet beschikt over offcieele sirenes, waarmede zoowel het sein ‘luchtalarm’ als het sein ‘luchtalarm geweken’ kan worden gegeven. In deze gemeente mag de kerkklok uitsluitend geluid worden tot het geven van het sein ‘luchtalarm geeindigd. De tot dusver voor deze gemeenten bestaande regeling blijft dus ter volle van kracht.
II) In de gemeenten waar, tot dusver het luiden der klokken was toegestaan omdat siresnes als onder I bedoeld aanwezig zijn, geldt van heden af de navolgende regeling
a) Het luiden der kerkklokken is premanent verboden: 1e gedurende de alarmperiode, tijd tuschen ‘luchtalarm’ en ‘luchtalarm geendigd’ 2e in den tijd tussch 18 uur en 08.00 uur. 3a bij doop- en huwelijksplechtigheden b) Het luiden der kerkklokken ondergaat uit militaire overwegingen de navolgende beperkingen: 1e de klokken mogen telkens slechts drie minuten luiden. 2e Op zon- en feestdagen en -voorzover oefeningen houden- ook op werkdagen worden de klokken slechts eenmaal en wel voor den aanvang van de godsdienst oefening geluid. Alle ander klokkengelui moet achterwege blijven. 3e Bij begrafenissen of klokkengelui van gesneuvelden worden de klokken slechts één keer geluid. Naluiden e.d. vindt niet plaats. 4e Het luiden van tegelijkertijd beginnende godsdienstoefeningen, het inluiden van de zon- en feestdagen enz. moet wanneer de klokken van verscheidene kerken luiden -op dezelfde tijden plaats vinden.
III) Verdere beperkingen op grond van luchtverdediging. Wanneer de werkzaamheden van de luchtwachtposten of het luisteren in speciale gevallen worden verstoord door klokgelui, hebben de Fluggruppen-Kommandeurs en de chefs van de Flugmelde Kompagnien het recht, bij de ter plaatse bevoegde instantie van den bevelhebber der Ordnungspolizei een plaatselijk verbod voor het luiden van klokken aanhangig te maken. Aan den eisch van de commandanten der luchtdoelartillerie en van den luchtwachtdienst het klokkenluiden te staken, moet in ieder geval worden voldaan. Bij eventueele bezwaren beslist uiteindelijk het Luftgaukommando Holland. De bezwaren moeten daartoe schriftelijk gemotiveerd zoo spoedig mogelijk worden ingediend bij de Rijksinspectie voor de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen, welke deze aan den Befehlshaber der Ordnungspolitzei zal vooleggen. Het ingediende bezwaarschirft heft het verbod de klokken te luiden niet op.
De Burgem. van Zevenb.
w.g. J.J. van Aken

Overdag zijn nog al enkele vliegtuigen gezien en gehoord. Ook is door velen gehoord dat er zwaar geschut in actie was; de richting vanwaar het geluid kwam was Noord-West. Heden heb ik te Breda als lid der commissie van advies voor het Fonds ‘Middenstandsoffer 1940’ vergaderd en onze adviezen omtrent de verdeeling van gelden aan getroffen middenstanders, samen gesteld.

Zoo adviseerden wij toe te kunnen de navolgende bedragen aan:
A. Clarijs, Zevenb. F 400,- ; A. v/d Made, Zevenb. Hoek F 250,- ; J.C. v. Kampen, Zevenb. Hoek F 250,-; J.B. Matthee, Zevenb. Hoek F 500,-; J.G. v/d Pas, Zevenb. Hoek F 500,-; C. v.d. Broek, Zevenbergen F 500,-; J. Biemans, Zevenb. Hoek, F 400,-; Th. Molenschot, Zevenb. Hoek F 500,-; J. Melissen, Zevenb. Hoek, F 400,-; Frans Kavelaars, Zevenb. Hoek F 500,-; C. Trommelen, Zevenb. Hoek F 200,-; A.J. Wevers, Zevenbergen F 300,-; W. Smolders, Zevenbergen F 200,-; Leijten, Zevenb. Hoek, F 200,-; A. v. Kinderen, Zevenbergen F 300,-; J. v. Oers, Zevenb. Hoek F 200,-; J. Mouwen, Zevenb. Hoek F 200,-; wed. den Engelsen, Zevenbergen F 400,-

Heden had ik te Breda een bespreking met den provincialen inspecteur van de luchtbescherming in Noord-Brabant, betreffende reorganisatie van den dienst in Zevenbergen en Zevenb. Hoek, zulks naar aanleiding van een reeds eerder aangekondigde bezuiniging van persooneel en inkrimping van de diensttijden waarbij werd voorgesteld de dagdiensten te doen vervallen. Tegen deze reorganisatie heb ik bezwaren ingebracht die morgen in den Haag zullen besproken worden.

Share
Freelance PHP Developer