februari, 2011

...now browsing by month

 

28 februari 1941

maandag, februari 28th, 2011

Bij dikke en regenachtige lucht is noch de voor noch in de na-nacht eenig vliegtuig gezien of gehoord. De L.D. medlt mij dan ook ‘niets te melden’. Van s-morgens vroeg tot aan den avond zijn schietoefeningen gehouden met licht- en zwaar geschut en wel in de Beemden onder de gemeente Etten-Leur. De zware schoten deeden de ramen in Zevenbergen rammelen.

Ingevolge een heden ontvangen aanschrijving van den secr.-generaal van het Departement van opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming mogen in de toekomst geen scholen worden genoemd naar levende leden van het Koninklijk Huis. Naamsverandering in dien zijn van bestaande scholen is evenmin toegelaten.

Share

27 februari 1941

zondag, februari 27th, 2011

In de avonduren van 26 dezer was het wederom onrustig in de lucht en dreigde deze onrust voor de afgeloopen nacht. Het is echter bij tamelijk druk vliegen gebleven. De post op de toren, van welke post ik iedere morgen direct na 6 uur een rapport ontvang geeft slechts aan gehoord en gezien te hebben van 20 tot 6 uur 30 vliegtuigen, met nu en dan een lichte explosie ergens, wat afweergeschut en zoeklichten in de lucht. Een en ander mogen mj een kalme nacht noemen.

De gisteravond per telegram aangekondigde plakkaten zijn mij heden avond overhandigd en worden morgen, ten getale van ca. 25, in de geheele gemeente aangeplakt nadat dezelve nog door mij worden voorzien van een gedrukte opgeplakte strook, houdende. Het is ten strengste verboden deze bekendmaking te beschadigen of weg te nemen. Het publiek wordt verzocht mede hierop toe te zien. De Burgemeester ZvB J.J. v. Aken.

De bekendmaking, als zoodanig houdt in het volgende; de linkerhelft in de Duitsche en de rechter helft in de Nederlandsche taal:

Bekendmaking
‘s-Gravenhage, 26 februari
1. In overeenstemming met den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heb ik voor de Provincie Noord-Holland, gezien den politieken toestand van het oogenblik, de uitvoerende macht op mij genomen.,
2. De tenuitvoerlegging draag ik den Luitenant-Generaal van het Luchtwapen Siburg, bevel hebben in den Luftgau Holland op. Hij handelt volgens mijn aanwijzingen.
3. Ik beveel
a: In alle openbare en particuliere bedrijven moet Donderdag 27 februari ‘s-morgens de arbeid in vollen omvang weder begonnen zijn.
b: optochten, vergaderingen, samenscholingen en demonstraties van elken aard, in het bijzonder op openbare straten en pleinen, alsook in bedrijven, zijn verboden
c: aan de gezamenlijke Nederlandsche politieke partijen is met onmiddelijken ingang in de Provincie Noord-Holland tot nader order elke actieviteit verboden, in het bijzonder ook het dragen van uniformen en insignes van elken aard.
4. Handelingen in strijd met deze lastgevingen en met alle maatregelen, die door den met de tenuitvoering belasten bevelhebber genomen worden, zijn aan de Duitsche krijgswetten onderworpen en worden door Duitsche krijgsgerechten berecht. Voorts wordt, in zoover nog niet ernstigere stafwetten overtreden worden, in het bijzonder gestraft wie tot staking op gitst of daartoe uitlokt of den arbeid neerlegt met tuchthuistraf tot 15 jaren zijn voor de weermacht belangrijke bedrijven, waartoe alle vitale bedrijven behooren, in geding, dan kan tot de doodstraf veroordeeld worden,
De bevelhebber van de weermacht in Nederland,
Tr. Christiansen, generaal der Vliegers.

Opgemerkt wordt dat bovenstaande maatregelen voor zover mij bekend, uitsluitend betrekking hebben op ongeregeldheden en stakingen te Amsterdam.

Heden ontving ik van het Fonds voor Bijzondere Nooden te den Haag, de som van F 375,- ten behoeve van C.R. v. Andel E79 alhier, die invalide is en met een kleine agotie tracht in zijn onderhoud te voorzien. Voorts ontving ik, van hetzelfde fonds F 30,- voor een zekere Janssen te Zevenbergen, die zijn rijwiel in de eerste oorlogsdagen heeft verloren en hiervoor een 2e hands rijwiel kan koopen.

Share

26 februari 1941

zaterdag, februari 26th, 2011

Tot laat in de nacht, dat is tot 1.30 uur, zijn de vliegtuigen hier waargenomen. Het nacht-rapport van de uitkijkpost te Zevenbergen geeft aan dat 45 vliegtuigen in de afgeloopen nacht zijn gehoord. Mede zijn, om 22.15 uur, gisteravond explosies in het oosten en overal zoeklichten gezien met afweervuur. Ook de dienst te Zevenb. Hoek rapporteert ongeveer hetzelfde terwijl daar 49 vliegtuigen zijn genoteerd, alsmede zware explosies in de richting Gilze-Reijen (vliegveld) en Rotterdam.

Heden ontving ik de z.g. Financieele commissie van het departement van Financien te den Haag, informeerde naar en opmerkingen makende omtrent de door ons voorgestane onteigening voor wederopbouw te Zevenb. Hoek. Aangezien daar achter de R.K. kerk een stuk grond is voorgesteld te onteigenen voor den bouw eenere nieuwe school en een patronaatsgebouw, waarvoor tegen straat- en rioleering aanleg moet plaats hebben en een en ander worden is de Secretaris-Generaal v/h departement van Financiëen bezorgd ten aanzien van de gemeentefinancien. Ik meen de commissie te hebben kunnen overtuigen, dat de financieele lasten der gemeente in deze, als voorgesteld, niet te zwaar zijn en er haast hij is om te Zeveenbergschen-Hoek te gaan bouwen, zoowel woningen als school. De heer Mulder, voorzitter van de commissie beloofde spoedige beslissing.

Heden avond om 18.00 uur ontving ik het volgende Regeeringstelegram. Door inspecteur generaal van politie zullen u plakkaten van weermachtsbevelhebber in Nederland bereiken uitgaardigd in het belang van het bewaren van openbare orde en rust. Deze plakkaten moeten worden aangeplakt op daarvoor geeigende plaatsen. U neme de noodige maatregelen opdat deze plakkaten niet door onbevoegden verwijderd of beschadigd worden.
De secreataris-generaal, Frederiks

Heden gaat van mij de volgende bekendmaking uit:

Gem. Zevenbergen
Bekendmaking
Op vrijdag 28 februari in Zaterdag 1 maart zal in de geheele gemeente andermaal een bus-huis-en straatcollecte gehouden worden voor Winterhulp Nederland.
Wanneer de ingezetenen de thans uitsluitend mannelijke collectanten woning zullen ontmoeten, moge ik u beleefd doch dringend verzoeken hen niet zonder een ‘offer’ door te zenden. De speldjes, die zij thans aanbieden, bestaan uit een serie van vijf scheepsmodellen, uitgevoerd in metaal en respectievelijk voorstellende: een noormannenschip, een oostindiënvaarder, het admiraalschip van de Ruijter, een volgetuigde schoena en een mailboot.
Leert uwe kinderen onze schepen kennen door uw ‘offer’ gereed te huden van tenminste 20 cent. Is het teveel voor één der uwen, leg dan dit kleine bedrag samen bijeen. Laat Zevenbergen ook troonen dat het nevens het verlangen om te ontvangen, bereid is te geven te offeren.
De plaatselijke directeur van W.H.N.
De brugemeester van Zevenbergen, 26 februari 1941, get: J.J. v. Aken

Share

25 februari 1941

vrijdag, februari 25th, 2011

Nog steeds alles kalm in de lucht. Nu en dan een enkel vliegtuig is heel gewoon, dat van vijandelijkheden in de lucht is niets te bespeuren.

Het reizen is tegenwoordig niet aangenaam aangezien weinig treinen loopen -in Zevenbergen stoppen per dag 4 treinen van beide richtingen- en deze veelal te laat vertrekken en aankomen. Voor mijn reis op 24 dezer van Zevenbergen naar Utrecht via Rotterdam waren niet minder dan 4 1/2 uur noodig, terwijl einig trams en taxis aan de stations in de steden den reiziger ten dienste staan. Zeer onaangenaam is het reizen in de treinen in de avond-uren wanneer alle coupes verduisterd moeten zijn en men zijn medepassagiers niet of nauwelijks kan zien, veel of minder herkennen.

Heden avond omtrent 20.30 uur, is het onverwacht weer druk in de lucht geworden. Steeds maar hooren wij de vliegtuigen voorbij razen. Aan hun geronk te hooren zijn die van het Engelsche leger. Afweer geschut hooren wij, van uit de verte bulderen. Thans 23 uur, en het ronken der vliegtuigen houdt aan. Het wordt wederom min of meer angstig om ter ruste te gaan. Straks meldde mij de post op de toren, dat even buiten Zevenbergen een lichtparachute alles helder verlichte.

Share

24 februari 1941

donderdag, februari 24th, 2011

In de lucht nog steeds alles kalm.

Heden ontving ik van mijn politie de mededeeling dat gisteravond omtrent 5 uur op het station Lage Zwaluwe (gemeente Zevenbergen) een Duitsch militair uit een R’dam komende trein is gehaald en ter plaatse is overleden. Deze militair beging de onvoorzichtigheid op de Moerdijkbrug uit een coupe-venster van de trein te hangen en te kijken, hetgeen den passagiers verboden is opgevaar van door de ter plaatse toeziende militaire wacht, beschoten te worden. Deze militair is door een schot doodelijk getroffen.

Share

23 februari 1941

woensdag, februari 23rd, 2011

Andermaal bijna totale stilte in de lucht bij mooi helder weer.

Share

22 februari 1941

dinsdag, februari 22nd, 2011

Heden nacht is het tamelijk rustig geweest in de lucht. Door de L.B. post op de toren zijn, volgens het rapport, 12 vliegtuigen als passeerend genoteerd waarvan er twee als zijn aangemerkt te zijn van Duitsche Nationaliteit. Voorts zijn er zoeklichten gezien in de richting Dordrecht en Moerdijk.

Heden avond heb ik de wacht van de Duitsche militairen gewaarschuwd dat er een venster in het patronaatsgebouw niet afgeschermd was. Onmiddelijk heeft men de noodige maatregelen getroffen. Heden meldt mij de L.D. alhier ‘niets tre melden’ Het is bijna althans voor ons, onbegrijpelijk, dat bij helderen hemel geen vliegtuigen in de lucht zijn.

Share

21 februari 1941

maandag, februari 21st, 2011

In de afgeloopen nacht is het rustig geweest, hoewel vroeg in de morgen vliegtuigen over kwamen waaronder kennelijk van Duitsche en Engelsche nationaliteit. Ook overdag zijn enkele vliegtuigen gezien.

Omtrent 20.30 uur ontving ik van mijne politie de mededeeling dat heden middag te Langeweg, onder de gemeente Terheijden, een groot aantal biljetten uit een vliegtuig is geworpen en door kinderen zijn verzameld welke daarna door mijne politie in beslag zijn genomen. Het aantal wellicht grooter dan 1500. Door mij is en wordt hiermde gehandeld als voorgeschreven, n.m. is direct de inspectie voor de bescherming der beolking tegen luchtaanvallen te den Haag, per dringende telefoon, melding gedaan en wordt van een en ander proces-verbaal opgemaakt en verzonden. De biljetten worden verzonden aan den stabsoffizier der ordnungspolizei te ‘s-Hertigenbosch. De biljetten, in de Duitsche taal gesteld, zijn kennelijk van Engelsche herkomst en houden in dat de Hoogste Autoriteit in Duitschalnd met name Hitler, de schuld van alle leed in Europa is.

Share

20 februari 1941

zondag, februari 20th, 2011

Ook heden nacht was alles rustig in de lucht en ook overdag zijn slechts enkele vliegtuigen waargenomen. Heden morgen, omtrent 9 uur, hielt de Duitsche Weermacht, onder Etten-Leur, in de omgeving van Zwartenberg, schietoefeningen met grooter geschut, zoodat het schieten in onze woningen sterk hoorbaar was.

Heden gaat van mij de volgende bekendmaking uit:

Gem Zevenb.
Bekendmaking
De Burgemeester van Zevenbergen brent ter kennis van belanghebbende dat door den secretaris-generaal van het Departement van Financiën een schade-enquete-commissie is in het leven geroepen, ten einde militairen die gedurende oorlogsdagen te velde hun eigendommen, welke zij in hun mobilisatiestandplaats bij zich hadden, verloren hebben, eventueel schadeloos te stellen.
De commissie zetelt te ‘s-Gravenhage, Javastraat 4.
Militairen van Land- en Zeemacht die menen op schadeloosstelling voor de tevelde verloren gegane eigendommen aanspraak te kunnen maken, dienen zich bij voorkeur voor 1 maart 1941, schriftelijk tot den secretaris van genoemde commissie te wenden met verzoek om toezending van een aangifte-formulier. In dit verzoek behoort dus geen opgave te gescheiden van verloren gegane eigendommen e.d.; het schrijven van een brief of briefkaart, houdende verzoek om verzoek om een aangifte-formulier, is voldoende, mist de naam en adres van den aangever duidelijk zijn vermeld.
Zevenb. 20-2-’41
De Burgem. v. Zevenbergen
J.J. van Aken

Het volgende is heden gericht aan alle ambentaren enz. in dienst der gemeente

Gem. Zevenbergen
In verband met een schrijven van den secretaris-generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken heb ik de eer het navolgende ter uwer kennis te brengen:
‘Het ligt niet in de bedoeling van de Nederlandsche ambteanren en andere personen in Overheidsdienst een verklaring te vorderen over hun verhouding tot de N.S.B. De Duitsche autoriteiten laten het -ongeacht hun houding tegenover de verschillende politieke partijen in den Lande- aan het overheidspersoneel over of men zich bij een der toegelaten politieke partijen wil aansluiten.’
Zevenb. 20 feb. 1941
Het gemeentebestuur van Zevenb. w.g. J.J. v. Aken, de secretaris w.g. de Brouwer

Share

19 februari 1941

zaterdag, februari 19th, 2011

In de afgeloopen nacht hebben wij niets gehoord op het terrein van de oorlog. De luchtwachtpost meldt ‘niets te melden’ wat nog nimmer is voorgekomen.

Ook heden hield de vertegenwoordiger van den contact-commissaris voor den wederopbouw, met de bij den opbouw betrokken architecten, zitting op het gemeentehuis om met getroffenen de financieele moeilijkhgeden, om tot opbouw te geraken, te bespreken te overbruggen. In vele gevallen kan al meer geld voor opbouw verkregen worden indien de financieele positie van eenig opbouwer de meer-kosten niet kan dragen. De resultaten echter, om herbouwers te bewegen direct te gaan herbouwen, zijn nog niet bijster groot; de herbouw is te duur tegenover het schadebedrag.

Heden meldde zich bij mij enkele Duittsche officieren van elders die met ruim 100 man en hun voertuigen zich hier willen ophouden. Aangezien zij vooral massa-inkwartiering verlangen en niet bij burgers willen inkwartieren en ook niet met het hier zijnde onderdeel van het D. leger willen samenwonen en ik hen geen massa-kwartier kan aanwijzen zijn zij doorgetrokken om te trachten elders te krijgen wat zij verlangen.

Heden gaat van mij de volgende bekendmaking uit:

Gem. Zevenbergen
Bekendmaking
De Burgemeester van Zevenbergen brengt onder uwe aandacht dat de Duitsche militaire overheid aangewezen bewindvoerder over het duivenwezen hier te landen, een laatste waarschuwing aan houders van post- en sierduiven heeft uitgevaardigd, luidende als volgt:
Vanaf 21 feb. 1941 moet iedere postduivenhouder in het bezit zijn van een officieele, door de commissie ter behartiging der belangen van Nederlandsche Postduivenhouders, Prinsengracht 407, Amsterdam, afgegeven hoklijst en van een lidmaatschapkaart van het Nationaal Verbond van Postduivenhouders, Amsteldijk 44, Amsterdam, telefoon no. 91884 en 91776. Wanneer bij controle door politie of andere officieele instanties mocht blijken, dat dezer bescheiden niet aanwezig of voorradig zijn, kan voor dezen laatsten keer een uitstel van ten hoogste zes dagen worden verleend, teneinde deze fout alsnog te herstellen, zoodat alle verlangde bescheiden niet later dan 27 feb. t.a.v. onherroepelijk in orde moeten zijn.
Indien betrokkenen na het verstrijken van deze termijn nog in gebreke mochten zijn, moet onverwijld proces-verbaal worden opgemaakt met onmiddelijke inbeslagneming van alle voorhanden zijnde postduiven. Een zelfde maatregelen moet worden toegepast ten aanzien van alle soorten sierduiven, tot welke groep gerekend wordt te behooren, iedere tamme, tot uitvliegen in staat zijnde duif, welke geen postduif is. Ook van sierduiven moet een bewijs van inschrijving bij de eigenaars aanwezig zijn, afgegeven door den secretaris van de N.B.S. (Nederlandsche Bond voor Sierduivenhoudersvereenigingen) den heer C.A.M. Spruijt, van Bevarninghlaan 36 te Gouda. De jonge sierduiven, broed 1941 moeten alle geringd worden met den N.M. ring van het Nederlandsche merkenbureau.
Hetzelfde moet geschieden ten aanzien van de jonge postduiven van 1941, met dien verstande evenwel, dat deze moeten worden voorzien van den Hollandring. Ik verzoek u van het vorenstaande goede nota te nemen. Zevenbergen 19-2-’41, de Burgem. van Zevenb., w.g. J.J. v. Aken

Share
Freelance PHP Developer