maart, 2011

...now browsing by month

 

31 maart 1941

donderdag, maart 31st, 2011

Omtrent de oorlogsgebeurtenissen in de lucht is heden niets te melden dan: enkele vliegtuigen zijn gezien en/of gehoord.

Bij schrijven dd. 27 maart 1941 vraagt de Geschäftsfuhrer der Nötstandsbeihilfe, van den Rijkscommissaris te Rotterdam mij het volgende:
1) hoeveel inwoners telt uwe gemeente en uit hoeveel gezinnen bestaat deze, en hoeveel gezinnen zijn er met 1, met 2 enz. kinderen?
2) hoeveel stentrekkers heeft de gemeente?
3) hoeveel armlastigen zijn er?
4) hoeveel menschen worden er door het parochiaal armbestuur en de diaconiën gesteund, resp. geheel alleen door deze instanties en door uwe gemeente en deze instanties te zamen?
5) wat is het doorsnee-inkomen voor:
a) industriearbeiders;
b) landarbeiders;
c) andere catagori:ën van werknemers?
6) hoe hoog is de doorsnee huur voor:
a) arbeiderswoningen;
b) middenstandswoningen?
De gegevens zijn noodig met het oog op een eventueel in deze gemeente door te voeren actie der Notstandsbeihilfe. Voorts wordt gevraagd de gegevens zoo spoedig mogelijk te verstrekken, met dank voor de gegevens.
w.g. onleesbaar

Heden, 31 maart ’41, heb ik geantwoord
Aantal inwoners per 1 jan. 1941, 8675
Aantal gezinnen, 2186
Aantal alleenstaande personen, 140
Aantal gezinnen zonder kinderen, 230
Aantal gezinnen met 1 kind, 170
Aantal gezinnen met 2 kinderen, 230
Aantal gezinnen met 3 kinderen, 280
Aantal gezinnen met 4 kinderen, 352
Aantal gezinnen met 5 kinderen, 240
Aantal gezinnen met 6 kinderen, 175
Aantal gezinnen met 7 kinderen, 145
Aantal gezinnen met 8 kinderen, 85
Aantal gezinnen met 9 kinderen, 50
Aantal gezinnen met 10 kinderen, 35
Aantal gezinnen met 11 kinderen, 22
Aantal gezinnen met 12 kinderen, 18
Aantal gezinnen met 13 kinderen, 7
Aantal gezinnen met 14 kinderen, 7
Aantal steuntrekkers, 47
Aantal armlastigen, 105
Aantal gesteund door Parochiaal armbestuur en Diaconiën (schatting), 65
Aantal gesteunde gezamelijk met de gemeente, 15
Het doorsnee inkomen is voor
industriearbeiders ca. f 18,-
landarbeiders, ca. f 15,-
bouwvakarbeiders, ca. 27,-
doorsnee huishuur voor
arbeiderswoningen, f 2,25
middenstandswoningen, f 6,-

Share

30 maart 1941

woensdag, maart 30th, 2011

Slechts enkele vliegtuigen zijn in de jongste avond en de afgeloopen nacht gehoord. Alles is kalm.

De bevolking leeft, in ’t algemeen oppervlakkig betrekkelijk onverschillig onder de omstandigheden. Hoewel alle levensmiddelen, bijna zonder uitzondering duurder worden, ondanks ook de prijsopdrijvingswet, heeft ieder toch wel zooveel ter zijner beschikking, dat van eenig tekort kan gesproken worden. Zoo worden de prijzen van sigaren en cigaretten, met ingang van 1 april a.s. verhoogd met resp. 30 en 50%, zoodat het voor de mindere man bijna niet meer mogelijk is zich het gewone rookgerei aan te schaffen. De verhooging der arbeidsloonen voor landarbeiders die 1 april bij overeenkomst van de betrokken bonden worden gebracht van 28 op 32 cent per uur, kan de prijsstijging niet compenseeren. De tractementen van ambtenaren zijn tot heden nog niet verhoogd. Alleen voor hen, zoowel voor Rijks-, Provinciale- Gemeenteambtenaren, die gehuurd zijn en wier salaris minder was dan f 1900,- s-jaars, is 6% toeslag gekomen en is voor dezen de kindertoeslag, die f 60,- per kind bedroeg, gebracht op f 75,- per kind. In deze gemeente zijn slechts, 3 gezinnen kennelijk aangesloten bij de Nationaal Socialistische Beweging. Zij treden nog niet op de voorgrond en voeren geen openlijke actie. Vrij algemeen staat de bevolking hier afwijzend tegenover deze politieke partij. Van alle ambtenaren en werklieden in dienst der gemeente is het bekend dat er slechts één onder hen is die er voor uitkomt tot de N.S.B. te behooren en deze is nog een tijdelijke kracht op arbeidersovereenkomst, wonende te Leur.

Share

29 maart 1941

dinsdag, maart 29th, 2011

Plotseling is alles weer stil in de lucht en vermeldt het rapport van de Luchtb. dienst “niets te melden”.

Nog gisteravond heb ik nader geinformeerd te Langeweg omtrent het geval van afspringen van een persoon uit een vliegtuig die nabij Langeweg moet zijn neergekomen. De plaats, waar het valscherm gevonden is en de omgeving, zijn door mijn politie en een Duitsch militair nader onderzocht, doch er is niets meer gevonden. Al meer en meer is toch wel vast komen staan, dat er inderdaad aan het valscherm een persoon heeft gehangen die het valscherm zorgvuldig ter plaatse heeft opgewond en de lont heeft aangestoken om alles in vlammen te doen opgaan. Mogelijk is door den persoon die het valscherm omstreeks 7.30 uur gevonden heeft en die de lont heeft doorgesneden, de verbranding voorkomen. Overigens wees er alles op, dat het de bedoeling was de zaak in vlammen te doen opgaan, gezien de lange lont en de patroon die in een zakje in het valscherm was geborgen en die met de lont verbonden was. Het onderzoek wordt voortgezet. Van een en ander deed ik gisterenavond nog mededeling aan de Inspectie van de Luchtbeschermingsdienst te Den Haag.

Gelukkig worden de dagen al langer zoodat s-morgens om 7.30 uur de zon opkomt en omtrent 8 uur ondergaat waardoor de moeilijkheden en de last van verduisteren van ramen enz. niet zoo veel gevoeld wordt. Het afscgermen van de ramen en vensters is en blijft een groote last.

Share

28 maart 1941

maandag, maart 28th, 2011

Deze nacht is het andermaal weer eens drukker in de lucht geweest en hebben wij in de voor-nacht tot na-middernacht de vliegtuigen hooren overvliegen, zoeklichten kunnen zien en afweergeschut gehoord. De luchwacht op de toren noteerde 31 overvliegende vliegtuigen, alle hoog vliegende, veelal van West naar Oost koersende en in de na-nacht vliegende van Oost naar West. Vermoedelijk dus Engelsche vliegtuigen.

Omtrent de gisteren te Langeweg gevonden parachute is het volgende bekend geworden. Gistermorgen om 6 1/4 uur is over de Zuiddijk van Westelijke naar Oostelijke richting een groot rond voorwerp door de lucht gedreven hetgeen Cato v. Meel, dochter van C. v. Meel heeft gezien. In den voormiddag is waarschijnlijk ditzelfde voorwerp op het land van L. v. Gils op de z.g. ‘Prinseblokken’ gevonden door A. Luijckx, landbouwer te Langeweg, gemeente Terheijden onder welke gemeente ook de parachute is gevonden. Deze Luijckx heeft het gevondene in opdracht van den agent van politie Treij bij hem gebracht omtrent 21 uur. Verschillende personen waren bij en op de vindplaats geweest. Volgens verklaring van Luijcxk, van de parachute opgevouwen gevonden en waren de touwen er afgenomen. Wel was er een lont, in zilverpapier gepakt aan verbonden, welke lont voerde naar een koker, die mogelijk door de lint tot ontbranding moest zijn gebracht, maar niet tot ontbranding gekomen is. Bedoelde koker zat in een zakje wat gemaakt is in de parachute. De parachute van groot formaat was van bruine gummie op dun linnen geplakt. Het is niet onwaarschijnlijk, dat er een persoon met deze parachute is neergekomen.

Heden morgen nadat mij alles getoond is heb ik de inspectie van de luchtbeschermingsdienst te den Haag direct per dringende telefoon van een en ander mededeeling gedaan. Ook is door mij de Ortzcommandant van alles op de hoogte gesteld en nadat diens plaatsvervanger op het politiebureau het valscherm met lont enz. heeft gezien, is deze door hem medegenomen. Eveneens is de Staboffizier te s-Hertogenbosch op de hoogte gebracht.
Van een en ander wordt proces-verbaal gemaakt en aan de Inspectie Luchtbeschermingsdienst toegezonden.
De agent Treij is reeds in actie geweest en blijft in actie om na te gaan of er inderdaad een persoon naar beneden is gesprongen en waar zich die thans bevind of heen getrokken kan zijn.

Verder is door mij burgemeester van Terheijden van alles op de hoogte gesteld met mijn verzoek ook dienst politie ter plaate te doen onderzoeken wat is geschied en waar de persoon, die afgesprongen kan zijn, zich bevindt. Mede is door mij de Brigade-commandant voor de marechaussee te Zevenbergen van een ander op de hoogte gesteld en zal ook zijn ondergeschikten gelasten goed uit te zien naar den afgesprongen persoon.

Heden morgen diende H. K. spoorweg-ploegbaas mij mede, dat zijn oudste dochter A. gisteravond door een Duitsch militair is aangerand en tegen de grond geworpen waarbij zij haar handtaschje en hoed verloren heeft. Zij heeft nog om hulp geroepen maar heeft zich uiteindelijk los kunnen maken en is in een naburige woning gevlucht, waar zij zeer overspannen is aangekomen. Van een en ander heb ik kennis gegeven aan den plaatselijken commandant en wordt een politie-rapport opgemaakt. Het politierapport geeft o.m. de volgende bijzonderheden: het meisje is 25 jaar en is aangerand in den laten avond in de Prins Hendrikstraat. Na de ontmoeting met een militair heeft deze haar gevraagd met hem te willen uitgaan hetgeen zij positief weigerde, waarna hij haar heeft vastgegrepen en in een langs de weg gelegen droogen sloot heeft gesleurd. Hij heeft toen zijn hand op haar mond gehouden en haar met zijn baronet gedreigd terwijl hij trachte haar onderkleren te verwijderen. Toen zij zooveel weerstand vood dat de opzet niet gelukken kon heeft hij haar losgelaten. Het politierapport heb ik gezonden aan den Ortskommandant en aan het Directoraat-Generaal van Politie te den Haag, alsmede afschrift van een en ander aan den procureur-Generaal fgd directeur van politie te ‘s-Hertogenbosch.

Share

27 maart 1941

zondag, maart 27th, 2011

Heden vernam ik van een werkman die in gemeentedienst de vele puin die tijdens het bombardement in de haven is terecht gekomen, daaruit met haken en rijven moet verwijderen, dat hij ter plaatse in de haven in het verlengde van het brouwerijstraatje een zwaar rond of langwerpig voorwerp op de rijf kreeg en niet boven water kan halen. Hij vreest dat het een niet-geexplodeerde bom is die bij het bombardement op 12 mei ter plaatse in de haven is terecht gekomen, wat waarlijk niet onmogelijk is. Hierover zal ik de inspectie van de luchtbeschermingsdienst in den Haag informeeren wat te doen.

Heden voormiddag ontving ik den Heer dr. ir. v.d. Meer, met den Heer mr. Bakker, resp. van het bureau wederopbouw in den Haag en Hoofd-ambtenaar op het departement Bin. Zaken, afdeeling Volkshuisvesting te den Haag, die kwamen informeeren waar de stand van de wederopbouw. Met den Heer Noorlander en gem. opzichter bespreken wij te samen de wijze van aanbesteding als gisteren vermeld; al of niet regiebouw. Dr. Ir. v.d. Meer was het met mij en gem-opzichter eens, om eerst te trachten de plaatselijke aannemers een kans te geven voor den bouw van blokken woningen. Als zulks niet gaat of te duur wordt zullen wij nader zien. Vast staat thans dat 66 nieuwe woningen direct kunnen aanbesteed worden. Tezamen met onze in aanbouw zijnde 28 arbeiderswoningen, geeft dit voorziening van 94 woningen in Zevenbergen.

Heden ontving ik een aantal besluiten van de ‘Stichting Noord-Brabant 1940’ ter uitreiking aan belanghebbenden een bouwcrediet aan M. Huijbrechts, landb. te Zevenb. Hoek f 3000,- voor herstelkosten van zijn huis en schuur. De rente is 4% s-jaars, aflossing 2% s-jaars minstens terwijl de door hem ontvangen schadevergoeding geheel moet worden aangewend ter aflossing.
Voorts ontvangen de volgende personen credieten op hun defensieschade
R.J. v. Andel, Hoogen Zeedijk D 295, f 50,-
J.J. Mol te Langeweg C 182, f 300,-
P. Zijlmans Pelgrimsdijk E 269, f 4000,-
C.J. v. Geel, Hoogen Zeedijk D 299, f 40,-
wed. André Kavelaars, Hoogen Zeedijk D 308, f. 1500,-
Fr. v. Gils, Zevenb. Hoek D 200, f 4500,-
wed. Joh. Hessels, Zevenb. Hoek D 130, f 275,-
P.J. Kavelaars, Zevenb. Hoek D 270, f 575,-
P. den Reijer, Zevenb. Hoek E 154, f 110,-

Ons dagelijks brood, is tot heden altijd nog behoorlijk goed en smakelijk geweest al is het niet het boord van vóór den oorlog. Thans heeft de samenstelling andermaal verandering ondergaan en wel als volgt: Tot nu was de samenstelling 35% inlandsche tarwe, 35% rogge en 30% buitenlandsche tarwe. Thans is het percentage rogge teruggebracht op 25% en wordt voor de 10% rogge, 10% gerst toegevoegd.

Heden avond meldt mij de agent van politie Treij te Langeweg, dat heden morgen aldaar, onder de gemeente Terheijden een parachute is gevonden op het bouwland welke door omwonenden vermoedelijk van eenige onderdeelen is ontdaan en daarna bij hem is ingeleverd, zulks op zijn last. Morgen zal een nader onderzoek worden ingesteld.

Share

26 maart 1941

zaterdag, maart 26th, 2011

Andermaal, bij regenachtige nacht een rustige avond en nacht. Geen enkel vliegtuig is gehoord of gezien.

Heden heeft de contact-commissaris voor den Wederopbouw mr. Muskens op het gemeentehuis een bespreking gehad met den groot-aannemer van Bredero’s – bouwbedrijf, den heer Noorlander van het bouwbureau alhier, den gem-opzichter en enkele ander Heeren uit den Haag, bij het wederopbouw-bureau betrokken, inzake de manier van aanbesteding der blokken woningen alhier.

Gezien de moeilijkheid die zal ontstaan door op zeer korte termijn ’n 60 tal woningen omhoog te werken met de plaatselijke aannemers en beschikbare metselaars en andere vaklieden voelden er sommigen wel voor Bredero’s bouwbedrijf den bouw van alle woningen op te dragen, z.g. regie-bouw, om daarmede ook de aankoop van materialen in de volle hoeveelheid in één hand te leggen. En de burgemeester en de gem-opzichter zijn er niet voor de plaatselijke aannemers, zonder meer, uit te schakelen. Een en ander zal nader overwogen worden.

Share

25 maart 1941

vrijdag, maart 25th, 2011

Andermaal was de vorige avond en de afgeloopen nacht zeer rustig. Slechts één vliegtuig wordt op de nachtlijst van de uitkijkpost op den toren vermeld.

Op heden wordt de eerste spade in de grond gezet in het werk der onteigende weiden van H. Nollen alhier welke gronden, voor het grootste deel nog dit jaar bouwrijp zullen gemaakt worden. Het betreft nu het maken van de scheidingsslooten tusschen onteigende en niet onteigende deel van het plan van uitbreiding. Van het onteigende deel, groot ca. 2,50 hectaren zullen dit jaar nog niet bouwrijp worden gemaakt, 0,84 hectaren die dit jaar uitgegeven zullen worden voor volkstuintjes ten getale van 25, ieder groot ruim 3 aren of 10 roeden. Voor deze tuintjes, zijn vele gegadigden omdat bijna iedere burger zich wil voorzien van levensmiddelen die men zelf kan telen. Voor de 25 tuintjes geven zich heden 34 gegadigden op. De prijs is heden door Burgemeester en Wethouders vastgesteld op f 0,75 per roede d.v. f 2,25 per are. Meerdere aanvragers bieden uit zich zelf meer dan f 1,- per are, doch een verordening verbiedt een hoogere pacht te bedingen die ter plaatsde voor soortgelijke tuintjes gold op 9 mei 1940. Volgende week zullen B&W loten wie een tuintje krijgt toegewezen.

De lijscollecte voor de Winterhulp die vorige week overal is gehouden heeft in deze gemeente opgebracht f 328,45. Vele menschen hebben gegeven omdat zij niet durven weigeren en bevreesd zijn dat de lijsten, vooraf voorzien van alle hoofden van gezinnen in deze gemeente, zooals voorgeschreven was door den directeur Winterhulp Nederland te den Haag zullen gecontroleerd worden door eenige instantie en niet inteekening minder aangename gevolgen zou kunnen hebben.

Heden heeft een militair van de D.W. 20 of 21 personen bij burgers ingekwartierd. Deze personen veelal, zoo niet alle, van Duitsche nationaliteit zijn muzikanten en cabaret-spelers die hier en daar waar militairen gelegerd zijn, deze komen vermaken. Tot die avonden, zooals er dan hier wederom een gegeven word, worden ook burgers uit de plaats toegelaten. Zéér weinigen maken daarvan gebruik.

Share

24 maart 1941

donderdag, maart 24th, 2011

Omstreeks 22.30 in de afgeloopen nacht, tot bijna 3.23 in de morgen, zijn nogal enkele vliegtuigen hier gepasseerd. Het nachtrapport van de luchtbeschermingsdienst heeft er 16 aangeteekend en vliegende over Zevenbergen of directe omgeving. Slechts eenmaal zijn zoeklichten gezien en afweergeschut gehoord in de richting Rotterdam.

Algemeen wordt er over geklaagd dat het leven toch zoveel duurder wordt, ook al wordt door den Haag de prijsopdrijving sterk tegen gegaan en hier en daar met zware straffen (in enkele vevallen met enkele duizende guldens) toegepast. Momenteel wordt het publiek voorgelicht inzake de maximum prijzen door officieele publicatie van den gemachtigde voor de prijzen.
Zoo staat heden in de couranten ‘Bericht no. 2’ vastgestelde maximumprijzen.
Specerijen:
witte peper, f 0,12 per busje van 20 gram
witte peper, f.0,21 per busje van 30 gram
zwarte peper, f 0,11 per busje van 20 gram
zwarte peper, f 0,19 per busje van 30 gram
kruidnagelen, f 0,16 per busje van 20 gram
kruidnagelen, f 0,33 per busje van 30 gram
Ceylon kaneel, f 0,16 en f 0,17 per busje van 20 gram (1)
Ceylon kaneel, f 0,32 en f 0,33 per busje van 30 gram (1)
Foelie van f 0,20 t/m 0,27 per busje van 20 gram (1)
Foelie van f 0,40 t/m 0,59 per busje van 50 gram (1)
Nootmuskaat f 0,13 t/m 0,18 per busje van 20 gram (1)
Nootmuskaat f 0,25 t/m 0,35 per busje van 50 gram (1)
(1) naar gelang van de kwaliteit

Het vragen van hoogere prijzen is strafbaar.
Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken.

Share

23 maart 1941

woensdag, maart 23rd, 2011

De voorgaande avond ende afgeloopen nacht waren zeer rustig ook overdag wordt niet één vliegtuig gezien of gehoord.

Share

22 maart 1941

dinsdag, maart 22nd, 2011

In de afgeloopen nacht en de avond daarvoor, was het alles zeer rustig, er zijn geen vliegtuigen waargenomen.

Van den secretaris-generaal w.m.h. van het Departement van Sociale Zaken te den Haag ontvingen B&W de mededeeling dat het herstelfonds 1940, ten behoeve van N. Kerpel, getroffen schoenmaker alhier, heeft beschikbaar gesteld, een bedrag van F 430,- waardoor aan Kerpel met terugwerkende kracht vanaf 15 juni 1940 tot 19 april 1941, als bijdrage in diens levensonderhoud een bedrag van F 10,- per week kan betaald worden. Hij verzoekt er op toe te zien dat van deze som een bedrag van F 300,- wordt aangewend voor het aankoopen van materialen voor zijn schoenenzaak.

Heden gingen van het gemeentebestuur voor aanleg van rioleeringen en straten in de niet bebouwde onteigende deelen der gemeente, resp. voor Zevenbergen en Zevenb. Hoek, de volgende orders uit.
1) 11 stuks rammelvrije putranden dagmaat 530 x 530 m/m a f 17,25 per stuk, door J.A..C. Nering-Bögel te Wassenaar;
2) 205.000 klinkerkeien a f 49,69 per 1000 en te leveren franco voor den wal te Zevenbergen en 750000 alsvoor a f 49,16 per 1000 franco voor den wal te Moerdijk, door N.V. Steenfabriek van Hesteren en Janssens te Lienden;
3) 1060 oplsuit-trottoirbanden a f 0,80 per stuk, franco voor den wal te Zevenbergen, door betonfabriek ‘De Hoop’ te Terneuzen;
4) 333 grèsbuizen a f 0,98 per stuk en 120 T-stukken a f 1,96 per stuk, franco voor den wal te Zevenbergen, door N.V. Oosthoek te Alphen a/d Rijn;
5) 111 gegoten putranden a f 8,- per stuk franco voor den wal te Zevenbergen door frima Gebr. v.d. Schoot te Tilburg;
6) 835 meter betonrioolbuizen, 30 x 45 a f 2,44 per stuk en 490 idem, 40 x 60 a f 3,83 per stuk door Adr. van Boxel te Zevenbergen levering te Zevenbergen;
7) 1551 rechte trottoirbanden a F 1,35 per stuk, 166 bochten a F, 175 per stuk, 40.2000 bazaltinetegels a f 1,40 per m2 franco Zevenbergschen-Hoek door de Firma A. Struijk te Oosterhout.

Alles levering binnen één maand.

Heden voormiddag vervoegde zich bij mij een Duitsch officier, die namens den gevolmachtigde van den Rijkscommissaris behoorende bij de ordnungspolitzei te ‘s-Bosch wien ik gisteren bericht heb dat bij de gehouden schietoefeningen de spoorbaan is getroffen, die zich ter plaatse wilde overtuigen van het gebeurde. Per auto heb ik hem ter plaatse aanwijzing gedaan. Hij sprak er zijn verwondering over uit, dat zoo iets is kunnen gebeuren waarnaar hij een nader onderzoek zou instellen. Naar ik van hem vernam zal de schade vergoed worden.

Share
Freelance PHP Developer