maart 3rd, 2011

...now browsing by day

 

3 maart 1941

donderdag, maart 3rd, 2011

In de avonduren was het bij slecht en regenweer, toch nog druk in de lucht. Om 20.50 uur begon het gevaarlijk, althans veronrustende afweergescut te rommelen en werden wij in onze huiskamers er andermaal aan hgerinnerd dat het oorlog is. Enkele zware explosies van 22.10 uur en 22.30 uur, deden onze ramen en deuren rammelen. Ook de zoeklichten waren weer flink in actie. Na 0.30 uur is niets meer door de uitkijkpost als gezien of gehoord gemeld.

Heden houdt andermaal de vertegenwoordiger van den contact-commissaris voor den wederopbouw alhier zitting om bezwaren aan te hooren van getroffenen die moeten herbouwen, hen tevens bekend makende met de nieuwe verbeterde voorwaarden waaronder hulp van het Rijk verkregen kan worden om de herbouw te financieren. Na deze in vorige besprekingen is met 48 personen een overeenkomst getroffen die dan ook bereid zijn tot aanbesteding over te gaan. Om woningblokken te kunnen aanbesteden, waaronder perceelen voorkomen waarvan de eigenaren nog niet tot herbouw besloten, zal het gemeentebstuur die voor haar rekening doen bouwen met gelijke aanbesteding, ten getale van 10 woningen in het te herbouwen gebied verspreid. Met de 28 woningen door de gemeente in aanbouw zullen er dus nu in het verwoeste deel van Zevenbergen direct herbouwd worden: 28 + 48 – 10 = 86 woningen. Daarmede is het veroweste gebied volgebouwd en komt er nog plaats te kort voor 13 woningen die in het onteigende deel nabij het gemeentehuis, plaats zullen moeten vinden.

De huis-, straat- en bus-collecte gehouden op 28 februari en 1 maart, heeft in de geheele gemeente opgebracht F 118,34.

Heden bereikte mij van den Ortskommandant het volgende schrijven:

Ortkommandatur
Zevenbergen
den 1-3-41

An den Bürgermeister der gemeinde Zevenbergen
Die gemaz der Niederlandischen Dienstplichtwet bij Ihnen gefuhrten Verzeichnisse bzw. Karlesen mit den namen und annkristen der militardienstplichtigen ihrer gemeinde sind bis 5-3-1941 bij den Whermacht-Kommandatur in Breda gegen quittung abzu liefern. Bij der abliferung ist eine Bestätigung Ihrerseits vorzulegen daz die abgelieferten verzeichnisse bzw Karleien vollständig sind und daz abschriften hiervon nich augefertigt wurden.
Der Ortskommandant
w.g. Gautz
Feldnr. 12639

Na mijn thuiskomst van een vergadering te Breda van de Kring van gemeenten die op het gebied van de luchtbeschermingsvoorlichting samen werken, en waar de gewestelijke inspecteur Pissens nadere mededeelingen heeft gedaan omtrent practische maatregelen en voorschriften heb ik order gegeven de dienstplicht bescheiden te verzamelen en te ordenen daarvoor een kist te maken met het opschrift diensplichtbescheiden, gemeinde Zevenbergen provincie Noord-Brabant waarin alles verpakt kan worden.

Heden heb ik den Ortskommandant verzocht te willen bevorderen dat ook militairen zich des avonds, wanneer alleen blauwlicht voor zaklantaarns is toegelaten, zich daar ook aan houden, met de mededeeling dat juist door de militairen ook hun voorschriften zooveel overtreden. Hij beloofde mij daarin de hand te zullen nemen, alleen als zij ‘dienst’ moeten verrichten mogen zij, zoo nodig, van wit licht gebruik maken zoo zeide hij.

Het politie-rapport van heden morgen vermeldt dat in de afgeloopen nacht omtrent 12 uur de beide dienstdoende politieagenten, een dronken militair zagen, waarbij twee andere militairen. De dronken militair was zeer luidruchtig en stoorde de nachtrust waarom zijde militaire wacht hebben gewaarschuwd. Daarop heeft een veldwebel de militairen op straat aangehouden en heeft hij de dronken man zóódanig en luidrichtig onder handen genomen, dat de buurtbewoners het konden hooren.

Share
Freelance PHP Developer