maart 5th, 2011

...now browsing by day

 

5 maart 1941

zaterdag, maart 5th, 2011

Bij voortdurende regen is de afgeloopen nacht zeer kalm geweest; slechts enkele vliegtuigen zijn gesignaleerd. Heden ontving ik bericht van den procureur Generaal fgd dir. van Politie te ‘s-Bosch, houdende een aanschrijving van den Hoogeren S.S. en Politieleider te den Haag, waarin is bepaald, dat ieder politiebeambte gedurende den dienst bij zich dient te dragen, een exemplaar der eerder toegezonden richtlijnen met het verzoek de noodige opdrachten aan mijn onderhebbende politie te verstrekken die richtlijnen bij zich te hebben en regelmatig daarop te controleren. Op stipte naleving van bovenbedoeld voorschrift wordt met klem aangedrongen.

Nog heden gaf ik de order aan mijn politie door en worden afschriften gemaakt van meergenoemden richtlijnen ter uitreiking aan de politie.

Van genoemde richtlijnen ontving ik op 10 Feb. 1941 een van in de Duitsche taal in Nederlandsch omgezette afschrift. De richtlijnen zijn genaamt ‘Richtlijnen van het optreden van de Nederlandsche Politie en leden der Weerafdeelingen bij politieke gebeurtelijkheden’. De daarin opgenomen aanwijzingendienen onvoorwaardelijk te worden nageleefd. Zij zijn uitgegaan van en getekend als volgt: Frischmut, Polizeimeister te den Haag.

De vertaling luidt als volgt: (hierbij in extenso gevoegd als bijlage)

Om 13.25 opntving ik heden het volgende telegram:

den Haag 5/3 41
Door inspecteur-Generaal pilitie zullen u heden pl;akaten van Weermachtsbevelhebber in Nederland bereiken inzake inleveringsplicht der bevolking van wapenen stop. De plakkaten moeten vòòr 6 maart worden aangeplakt op daarvoor geeigende plaatsen stop. U neme de noodige maatregelen op dat deze plakkaten niet door onbevoegden verwijderd of beschadigd worden. De Secretaris-Generaal Frederiks
In den namiddag zijn deze plakkaten bij mij bezorgd en heb ik die doen aanplakken. De tekst is inj linkerhelft in de Duitsche, in rechterhelft in Nederlandsche taal gesteld en luid alsvolgt; in rooden rand totaal ongeveer 1 m2 groot in kapitale druk.
Waarschuwing
Er bestaat aanleiding, nog eens nadrukkelijk er op attent te maken, dat alle vuurwapens, munitie, handgranaten, ontploffingsmiddelen en ander oorlogsmateriaal moeten worden ingeleverd. Duitsche krijgsgerichten moesten in den laatsten tijd herhaaldelijk veroordeelingen wegens ongeoorloofd bezit van soortgelijke voorwerpen uitspreken. Ik maak er op attent dat voor dergelijke overtredingen de zwaarste straffen en zelfs de doostraf zullen worden toegepast en dat in de toekomst geen clementie te verwachten is.
Der Wehrmachtsbefeglhaber in den Niederlanden, get: Fr. Christiaansen

Om 15.46 uur ontving ik heden het volgende telegram:

‘s-Gravenhage 5/3 41
Blijkens mededeeling van den Inspecteur-Generaal Politie dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van een algemeene staking op heden stop. Verzoek u ingevolge opdracht van Duitsche autoriteiten van heden 1600 uur af tot nader order de politie in alarmtoestand te houden stop.
Secretaris-Generaal van Binnenlandsche Zaken, Frederiks

De chef van politie heb ik direct gewaarschuwd en ingelicht, omtrent bovenstaand telegram en gelast de overige agenten te waarschuwen en zich gereed te houden. Het bureau van politie laat ik voortdurend door ten minste één agent van politie bezetten, óók des nachts. Los van de waarschuwing inzake inlevering van vuurwapenen, had ik heden het volgende al gelast:
Gem. Zevenbergen
Inlevering van wapenen en munitie
De Burgemeester van Zevenbergen
gelast
U de inlevering van de in uw bezit zijnde wapenen en munite en wel op: Maandag 10 maart 1941.
De inlevering moet gescheiden op genoemden dag des namiddags tusschen 1 en 5 uur ten gemeentehuize, Zevenbergen 6 maart 1941. De burgemeester van Zevenbergen, J.J. van Aken.

Deze lastgeving is gericht aan alle jachtactehouders in deze gemeente, 8 in getal, die vorig najaar hun jachtgeweren, voor de jacht hebben terug ontvangen.

Naar aanleiding van een daartoe getroffen regeling door de Ned. Regeering zullen de weduwen en wezen die hun man en vader door oorlogsgeweld zijn gedood, of waarvan de kostwinner of mede kostwinner is gedood al waren zij geen militairen, toch in het genot gesteld worden van een pensioen. Dit pensioen zal zijn op basis van de Pensioenwet voor militairen bij de Landmacht.
Voor deze gemeente geven wij heden op als burgersslachtoffers:
1) de weduwe v. Loon – van Besouw, wier man op 13 mei te Langeweg is doodgeschoten, zal recht hebben op f 737,88 per jaar
2) de weduwe A. Beljaars – Kleijs, wier man op 11 mei te Zevenb. Hoek door bomscherf is gedood, zal recht hebben op f 668,36 per jaar
3) J.P. Knook, ongehuwde bzoon van G. Knook en P. Saarloos (mede kostwinner) die bij bombardement op 11 mei 1940 is gedood, zullen de ouders recht hebben op f 4,80 per week;
4) Gerrit Seger Langeweg, ongehuwd de zoon van L. Langeweg, was eenige kostwinner en is gedood bij bombardement op 11 mei. Zijn vader zal recht hebben op pensioen van f 4,80 per week;
5) H. Schouwenaars, weduwnaar, met 2 mninderjarige kinderen. Deze zullen per kind recht hebben op f 104,- per kind, per jaar en een wezenrente van f 180,70 per jaar.
6) Jacob Cornelis Klaassen, echtgenoot van Cornelia Saarloos, is bij bombardement gedood op 11 mei 1940. De weduwe zal recht hebben op weduwenpensioen van F 416,- voor een minderjarig kind nog F 83,20 per jaar.
7) De wed. Leeuw wier man eveneens bij bombardement op 11 mei 1940 is gedood, zal …

De regel is, dat weduwen ontvangen 50% van het jaarinkomen van den man voor ieder kind 10% als voor, maar nimmer meer dan 80% voor beiden te zamen. Geheele wezen 20%; de ouders, indien hun zoon gedood is, 40%

Share
Freelance PHP Developer