maart 6th, 2011

...now browsing by day

 

6 maart 1941

zondag, maart 6th, 2011

Noch voor de avond- of nachturen is iets bijzonders aan teekenen. Alles is hier rustig.

Om 9.40 heden voormiddag ontving ik het volgende telegram:
In gevolge opdracht Bevelhebber Duitsche orde politie moet door marechaussee telegraaf- en telefooncentrales worden bezet stop. Daarna moet marechaussee bezetting voorbereiden van vitale bedrijven in gemeenten waar Duitsche ordepolitie niet gestationeerd is stop. Gelieve in ieder opzicht medewerking te verleenen stop. Ieder pogen tot het bevorderen van een staking moet aanstonds met kracht worden onderdrukt. Verzet moet met alle middelen worden gekeerd stop. Uiterste waakzaamheid en invoeren extra patrouillediensten tot nader order hierbij opgedragen stop. Alle bijzonderheden welke rechtstreeks of zijdelings met staking in verband staan moeten onverwijld telefonisch aan generale inspectie der Nederlandsche politie (telefoon 117544) en aan mij worden gemeld.
Procureur-Generaal fgd. directeur van politie Dubios

Na ontvangst van het bovenstaande heb ik direct ruggespraak gehouden met mijn chef van politie en den brigade commandant van de marechaussee alhier. Wij zijn afgesproken dat de gemeentepolitie op hun posten blijft en de marechaussee patrouilleeren en zich op de hoogte houden van hetgeen hier aan spoor of gasfabriek of elders zou voordoen. Tevens heb ik de brigade-commandant van de marechaussee te Moerdijk verzocht hetzelfde te doen en vooral het station Lage-Zwaluwe in de gat te houden, alsook postkantoor en boterfabriek te Zevenbergschen-Hoek, die ook mij zal inlichten indien noodig.

Tot heden 15 uur is alles tsutig. Heden ontving ik nog het volgende telegram uit den Haag en wel om 13.45 uur
In opdracht Befehlshaber Ordnungpolizei verzoek ik u per omgaande aan inspecteur-generaal poltiie opgave te doen van aantal leden der N.S.B. onder uw politiecorps stop. Opgave moet uiterlijk vrijdag aanstaande in het bezit van inspecteur generaal zijn stop. Verzoek afschrift opgave bij mijn departement in te dienen stop. Secretaris-Generaal van Binnenlandsche Zaken Frederiks.
Op bovengenoemd telegram heb ik heden geantwoord, dat het politiecorps bestaande uit één chef, vier agenten en twee hulpagenten en geen hunnen bij de N.S.B. is aangesloten en geen hunner bij eenige politieke partij is aangesloten behalve een hulpagent die aangesloten is bij de Nederlandsche Unie van welk schrijven ik afschrift zond aan den secretaris-generaal van het departement van Binnenlandsche zaken te Den Haag

Heden morgen ontving ik op mijn kamer dr. ir. Ringers, algemeen gemachtigde voor den Wederopbouw te ‘s-Gravenhage met ir. v.d. Meer van hetzelfde bureau. Dr. Ringers kwam mij informeeren hoe het staat met de voorbereiding tot wederopbouw en heeft zicht ter plaatse van een en ander overtuigd.
Hij prees de voortvarendheid en vlotte medewerking van het gemeentebestuur inzake de nieuwbouw van de 28 arbeiderswoningen waarvan er enkelen reeds de kapspanten laten zien. Hij spoorde zeer sterk aan de nieuwbouwers de noodzaak bij te breng om de grootst mogelijke spoed te betrachten met de aankoop van materialen als hout vooral, aangezien het zeer waarschijnlijk is dat over drie maanden geen hout meer is te verkrigen. Hij raadde hout en steenen te koopen voor de aanbestedingen en alles maar op te slaan op het bouwterrein.

Nog is heden de volgende bekendmaking van mij uitgegaan.

Gem. Zevenbergen
Bekendmaking
De burgemeester brengt ter openbare kennis dat op 11 maart 1941 des v.n. om 8.30 tot 12 uur in het gedeelte ten westen van den weg Zevenbergen-Leur, vlakbij de straatkruining Hazeldonk, een schietoefening zal plaats vinden. De paluetrichting zal zijn: zuid-west tot zuid-zuid-west. De afzetting van het gebied zal door de leden der Duitsche Weermacht gescheiden. Het betreden der velden door burgers is gedurende de schietoefeningen verboden.
Zevenbergen 6 maart 1941, De burgemeester van Zevenbergen, J.J. v. Aken

Share
Freelance PHP Developer