maart 8th, 2011

...now browsing by day

 

8 maart 1941

dinsdag, maart 8th, 2011

De nacht was wederom kalm en niets verontrustte ons.

Heden ontving ik de volgende circulaire

Parket v/d procureur-generaal bij het gerechtshof te ‘s-Bosch
Betreffende: onjuiste gedragingen van Duitsche militairen.
‘s-Bosch 6 mrt 1941
Ten vervolge op mijn aanschrijving dd. 28 jan. 1941, 2e afdeeling litt R.P. nr. 9296 heb ik de eer u te berichten, dat het nog steeds voorkomt dat van onjuiste gedragingen van Duitsche militairen niet onmiddelijk telefonisch aan het Directoraat-Generaal van Politie wordt kennis genomen. Scherp wordt daarom hierbij de opdracht herhaald, dat onmiddelijk -telefonisch- aan het Directoraat-Generaal van politie te ‘s-Gravenhage (‘s-Gravenhage letter Y) moet worden gemeld iedere belangrijke misdraging van ZDuitsche militairen.
Naast deze meldingsplicht blijven de voorgeschreven meldingen in het bijzonder aan de ter plaatse bevoegde Ortkommandatur en aan mij van kracht. Met den meesten aandrang wordt tenslotte nogmaals verzocht stipt de hierbij bedoelde meldingen in het belang van ons Volk te doen uitgaan.
De procureur-Generaal fgd. directeur van politie w.g. Dubois

Aan Heeren hoofden van plaatselijke politie in het ressort van het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch.

Heden ontving ik nog de volgende circulaire
‘s-Hertogenbosch 6-3-’41
Betreffende: melding gewichtige gebeurtenissen
Ten vervolge op mijn aanschrijving dd. 27 dec. 1940 litt R.P. no. 2880, heb ik de eer u te berichten dat het den secretaris-generaal van het departement van justitie is opgevallen, dat van min of meer ernstige gebeurtenissen in afwijking van de voorschriften geen telefonische mededeeling aan het directoraat-generaal van Politie is gedaan. Zooals u bekend is, moet dagelijks vóór 10 uur voormiddag een rapport van de voornaamste gebeurtenissen van de laatste 24 uur aan den Befehlshaber der Ordnungspolitzei worden uitgebracht. Daarom is het van groot belang dat ik voortdurend met alles wat zich in ons land afspeelt, op de hoogte wordt gehouden.
Ik wijs u daarom nogmaals met den meesten klem op, dat van alle gebeurtenissen,w aarvan als voorbeelden worden genoemd:
1) gevallen van wapengebruik door de politie;
2) ernstige verkeersongevallen met doodelijk gevolg of waarbij personen ernstig gewond worden;
3) belangwekkende gebeurtenissen van politieken aard (marchen der W.A. waarbij zich ongeregeldheden voordoen, ernstige vernielingen en andere misdragingen gepleegd t.o.v. leden van politieke bewegingen);
4) stakingen;
5) natuurrampen;
6) alle gebeurlijkheden, welke van belang kunnen zijn voor de Duitsche hoogere politieleiding;
Onmiddellijk, den ook des nachts, telefonisch mededeeling moet worden gedaan aan het directoraat-generaal van Politie (telefoon Y, locaal 116102)
Te weinig melden schaadt, een teveel melden valt niet gauw voor.
Naast de telefonische melding blijft het schriftelijk rapport aan het directoraat-generaal van Politie en aan mij voorgeschreven, evenzeer als de elders voorgeschreven meldingen van kracht blijven.
Met nadruk wordt ten slotte nogmaals in het belang van het Nederlandsche ZVolk boven omschreven meldingsplicht op het hart gedrukt.
De procureur-generaal fgd. directeur van Politie w.g. Dubois
Aan Heeren hoofden van plaatselijke politie in het ressort v/h gerechtshof te ‘s-Bosch

Heden ontving ik het volgende schrijven van den Z.E. heer W. v. Kessel, pastoor te Zevenbergen

Aan den E.A. Heer Burgemeester der gemeente Zevenbergen
In beleefd antwoord betreffende maatregelen van voorzorg en veiligheid tijdens de avond-godsdienstoefening en tijdens de navolgende 10 dagen (missiedagen_ kan ik u E.A. mededeelen:
Dat de genoemde kerk 7 uitgangen met naar buiten opengaande deuren bevat, waarvan drie met dubbele deuren, groot formaat. De achteruitgangen zijn voorzien van electrische lampen die gevoed worden door zelfstandige accus, die plaats neemt bij het contact knopje. De andere vier uitgangen worden verlicht door kaarsen, de gangen worden vrijgelaten.
Hoogachtend, W. v. Kessel, pastoor, Zevenb. 8 maart 1941

Share
Freelance PHP Developer