maart 21st, 2011

...now browsing by day

 

21 maart 1941

maandag, maart 21st, 2011

De avond van 20-21 maart was volkomen rustig; ook de nacht. Nu en dan een razend vliegtuig over onze plaats, wordt niet meer aangemerkt. Heden gaat van mij aan de gemeentepolitie, ambtenaren en werklieden der gemeente de volgende mededeeling uit:

Gem Zevenbergen
Onderwerp: N.S.N.A.P. en haar filmwezen in deze provincie
Zevenbergen 21 maart ’41
Ik heb de eer u hierbij mede te deelen, dat aan den Rijksduitscher den heer Wiegand, wonende te ‘s-Hertogenbosch, Citadellaan 149, het organiseren van het filmwezen der N.S.N.A.P. in deze provincie is opgedragen.
Ik verzoek u beleefd den heer Wiegand voor het geval hij zich vervoegt bij een of andere gemeentelijke instelling, bij de uitvoering van zijn opdracht hulp en medewerking te verleenen en de door hem verlangde inlichtingen te verstrekken.
De burgemeester van Zevenbergen, J.J. v. Aken

Bovenstaande aanschrijving is door mij gedaan op last van den Commissairs dezer Provincie.

Heden voormiddag omtrent 9.30 uur begonnen de schietoefeningen met scherp te Zwartenberg, gemeente Zevenbergen, als op 19 dezer aangekondigd. Omstreeks 10.30 werd ik per telefoon gewaarschuwd door landbouwer A. Schrauwen, wonende nabij de spoorburg over de rivier de Mark, dat bij hem op zijn erf granaatsplinters vielen en dat er aan en op de spoorbaan granaten insloegen, mij verzoekende te bevorderen dat het schieten direct zou ophouden. Onmiddelijk heb ik mij gespoed naar de Ortskommandantuur alhier met bovengenoemde mededeeling en ;n daardoor direct een ordennans gezonden naar den leider der schietoefening. Door mij is ook direct de stationchef van Zevenbergen gewaarschuwd en een en ander aan hem medegedeeld. Deze kon geen maatregelen treffen omdat hij met den brugwachter niet meer kon telefoneeren.

Heden avond ben ik ter plaatse een en ander gaan zien en vernam toen van den brugwachter het volgende:
Omstreeks 10.15 uur sloegen meerdere projectielen in deze omgeving in. Zoo sloegen 2 projectielen in den berm van den spoorweg, kort bij de brug, een in het land, even over de spoorlijn en twee juist voor de spoorlijn. Doordat het projectiel dat over de spoorlijn insloeg, ook alle telegraafdraden heeft vernield, kon ik station Zevenbergen nieu waarschuwen om de sneltrein die hier omtrent 10.30 uur van Zevenbergen naa Roosendaal passeren moet in Zevenbergen vast te houden. Deze trein kwam door tusschen het inslaan der projectielen en was juist over de brug toen achter deze trein de spoorlijn zelf een voltreffer kreeg, waardoor de rails werden vernield. Alle omwonenden en ik zegt de spoorwachter, hebben dekking gezocht verderop in slooten en greppels.

Omtrent 10.45 is het schieten in deze richting opgehouden en is de spoorwegdirectie in Roosendaal gewaarschuwd die direct met de herstellingen begonnen is. Landbouwer Schrauwen, die ongeveer 200 meter van de plaatsen van inslag afwoonde is in zijn woning gevlucht omdat granaatsplinters op zijn huis terecht kwamen. Hij toonde mij een handvol zulke splinters die van het dak van zijn woning waren komen vallen. De omwonenden hadden allen glasschade terwijl een schipper, die voor de brug met zijn schip moest wachten nog schade heeft gfekregen aan zijn schip.

Van een en ander heb ik heden avond omtrent 20.45 uur mededeeling gedaan aan de Rijksinspectie voor de Luchtbescherming te Den Haag; aan het directoraat van politie te ‘s-Gravenhage en aan den stabsoffizier der ordnungspolizei bei dem Beauftragten in ‘s-Hertogenbosch, terwijl ik morgen een en ander nog schriftelijk doorgeef aan de instanties waar zulks behoort.

Heden ontving ik bericht van den Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw te ‘s-Gravenhage, dat hij, ten behoeve van door oorlogsgeweld vernielde woningen in deze gemeente gratis beschikbaar stelt:
6500 dakpannen;
10 ton gresbuizen;
130 m2 houtvezelplaat, dik 2 hcm en 40 h.l. schelpkalk
Het transport komt voorlopig voor rekening der gemeente. De verdeeling zal worden verzorgd door het bouwbureau in deze gemeente.

Share
Freelance PHP Developer