maart 30th, 2011

...now browsing by day

 

30 maart 1941

woensdag, maart 30th, 2011

Slechts enkele vliegtuigen zijn in de jongste avond en de afgeloopen nacht gehoord. Alles is kalm.

De bevolking leeft, in ’t algemeen oppervlakkig betrekkelijk onverschillig onder de omstandigheden. Hoewel alle levensmiddelen, bijna zonder uitzondering duurder worden, ondanks ook de prijsopdrijvingswet, heeft ieder toch wel zooveel ter zijner beschikking, dat van eenig tekort kan gesproken worden. Zoo worden de prijzen van sigaren en cigaretten, met ingang van 1 april a.s. verhoogd met resp. 30 en 50%, zoodat het voor de mindere man bijna niet meer mogelijk is zich het gewone rookgerei aan te schaffen. De verhooging der arbeidsloonen voor landarbeiders die 1 april bij overeenkomst van de betrokken bonden worden gebracht van 28 op 32 cent per uur, kan de prijsstijging niet compenseeren. De tractementen van ambtenaren zijn tot heden nog niet verhoogd. Alleen voor hen, zoowel voor Rijks-, Provinciale- Gemeenteambtenaren, die gehuurd zijn en wier salaris minder was dan f 1900,- s-jaars, is 6% toeslag gekomen en is voor dezen de kindertoeslag, die f 60,- per kind bedroeg, gebracht op f 75,- per kind. In deze gemeente zijn slechts, 3 gezinnen kennelijk aangesloten bij de Nationaal Socialistische Beweging. Zij treden nog niet op de voorgrond en voeren geen openlijke actie. Vrij algemeen staat de bevolking hier afwijzend tegenover deze politieke partij. Van alle ambtenaren en werklieden in dienst der gemeente is het bekend dat er slechts één onder hen is die er voor uitkomt tot de N.S.B. te behooren en deze is nog een tijdelijke kracht op arbeidersovereenkomst, wonende te Leur.

Share
Freelance PHP Developer