april, 2011

...now browsing by month

 

30 april 1941

zaterdag, april 30th, 2011

Nu was het wederom een zéér onrustige nacht. Het nacht-rapport van de luchtbeschermingsdienst drie bladzijden ‘schrijft’ vermeldt meermalen ‘zoeklichten, afweergeschut, bominslagen en zweeflichten. Zoo o.a. van 23.55 uur’ zware explosies richting Zwaluwe en om 0.12 uur 5 zware explosies richting Gilze-Reijen. Door deze laatste explosies welke bominslagen was, werden wij wel alle inwoners uit hun slaap opgeschrikt. Het was angstig, omdat ook ik meende, dat deze, bommen in de gemeente waren gevallen. Bij telefonische navraag heden nacht en van morgen is mij nog niet bekend waar de bommen zijn gevallen. Ook de Duitsche militairen kwamen heden morgen bij mij informeren waar de bommen gevallen zijn. Zulke zware explosies hebben wij in langen tijd niet meer gehoord.

Naar mij is medegedeeld zijn bedoelde bommen gevallen op gronden onder Beek, gemeente Princenhage en zouden geen menschenlevens te betreuren zijn; wel beschadiging aan een landbouwschuur. Men beweert dat er een luchtgevecht heeft plaats gehad. Verder zouden er in Willemstad meerder bommen neer zijn gekomen met veel materieele schade; paarden en koeien zijn gedood.

Heden namiddag ontving ik den heer Gustav Löcker, geschaftfuhrer Notstandsbeihilfe des Reichskommissaris. Mecklenburglaan 55 Rotterdam, met zijn secretaris, de heer Lutkie. Hij kwam mij voorlichten omtrent de geldelijke hulp die de arme menschen, die beneden een zeker inkomen zijn geweest uit een fonds geldelijk te helpen. Voor deze hulp wordt verleend moet er een nauwkeurig onderzoek plaats hebben omtrent de gezinsinkomsten op basis van 6 weken en wel van 13 januari tot 22 februari 1941. Voor hen die van het Burgerlijk Armbestuur trokken wordt als basis genomen de steunweek van 16-22 februari 1941. Dezen behoeven geen aanvraagformulier in te vullen maar worden zonder meer geholpen aan een geldsbedrag. Een en ander heeft betrekking op onze opgave gedaan aan de Notstandsbeihilfe dd. 31 maart j.l.
Er zal uitgekeerd worden:
aan alleenstaande personen f 10,-
aan kinderloos gezin f 20,-
aan gezin met 1 kind beneden 16 jaar, f 25,-
aan gezin met 2 kinderen beneden 16 jaar, f 32,50
aan gezin met 3 kinderen beneden 16 jaar, f 40,-
aan gezin met 4 kinderen beneden 16 jaar, f 50,-
aan gezin met 5 kinderen beneden 16 jaar, f 65,-
aan gezin met 6 kinderen beneden 16 jaar, f 85,-
en voor ieder kind beneden 16 jaar meer f 20,-
Voor de berekening en uitbetaling, welke laatste in meerdere uitkeringen van het totale toe te kennen bedrag zal bestaan, zal hier door twee ambtenaren van de Notstandsbeihilfe zitting worden gehouden.
Op mijn vraag waar deze gelden vandaan komen, werd mij geantwoord van den heer Rijkskommissaris voor het bezette gebied, terwijl mij verder op mijn vraag daarover werd geantwoord dat zulks gedaan werd, om de door Duitsche beztting zoo verlangde samenwerking in Nederland te verkrijgen. Op mijn vraag welke gemeenten daarvoor in aanmerking kwamen werden mij genoemd: Breda (waar de uitkering reeds is aangevangen) te Mill, Roosendaal, Wouw, Princenhage, Etten-Leur, Putte, Zevenbergen, Middelburg, Vlissingen enz. gemeenten die zwaar getroffen zijn.

Heden morgen ontving ik den heer A. T. die zich uitgaf voor plaatselijk leider van de N.S.B. die mij mededeelde dat, wanneer door mij werd doorgegaan de reclameplaten van den N.S.B. te verwijderen hem was opgedragen er andere te plakken waarop ik hem heb medegedeeld, ook die er te zullen doen afhalen en proces-verbaal te doen opmaken voor het onbevoegd gebruik maken en beschadigen van andermans eigendom. In de loop van den dag heb ik een nadere circulaire ontvangen van den secretaris-generaal van het departement van Bin. Zaken, houdende mededeeling dat de circulaire dd.2 april 1941 van den Rijkscommissaris aan de Propagandaafdeeling van den N.S.B. is ingetrokken en van kracht blijft de door de gemeentebesturen ontvangen circulaire van den secr.-generaal van Binn. Zaken dd. 18 december 1940 houdende aanwijzingen inzake aanplakken door leden van een politieke partij.

Share

29 april 1941

vrijdag, april 29th, 2011

De nacht was, alhoewel helder weder kalm; ook de dag was rustig.

Heden waren alle marechaussee rijksveldwachters en gemeentepolitie te Breda in concordia aanwezig, daartoe uitgenodigd door de Duitsche Ordnungspolizei; ook de burgemeesters konden komen. In twee bijeenkomsten, een des voor en een des namiddags was de zaal van Concordia gevuld met politie. Persoonlijk heb ik de namiddag voordracht bijgewoond. Door een Duitsch Offizier, behoorende tot de Ordnungspolizei werd in de Duitsche Taal een voordracht gehouden, houdende mededeelingen hoe in Duitschland de politie is ingedeeld en werkt. In het kort komt de rede hierop neer, dat werd verzocht dat de Ned. Politie, kameraadschappelijk zou samenwerken met de Duitsche politie.
Naar ik ook vermoedde, bleek mij na de lezing, dat niet veel van de aanwezigen de Duitsche taal machtig zijn en den spreker hebben kunnen volgen.

Share

28 april 1941

donderdag, april 28th, 2011

Andermaal genoten wij een rustige nacht met de meermalen aangetekende opmerking ‘nu en dan werden vliegtuigen gehoord en gezien en werden, elders, enkele explosies gehoord.

Heden gaat van mij de volgende mededeeling en oproep uit in pers en aangeplakt:
Gemeente Zevenbergen
Winterhulp Nederland
De ook in Zevenbergen geslaagde collecten voor Winterhulp Nederland zal haar voltooing vinden in de laatste, voor dit seizoen, te houden straat-huiscollecte welke plaats vindt op vrijdag 2 en zaterdag 3 mei 1941.
Het zal een speldjescollecte zijn en een waardig slot kunnen worden op de vorige collecten. Zevenbergen heeft zich, als door mij op redelijke gronden verwacht, niet onbetuigd gelaten, waarom wij andermaal een hoeveelheid waardebons ter verdeeling is toegemeten ter waarde van f 1840,-
In totaal is tot heden door de gemeentenaren voor Winterhulp bijeengebracht, de som van f 2301,65 terwijl door mij, tot heden, aan waardebons is ontvangen een bedrag van f 5210,-, dus méér dan het tweevoud van het hier gecollecteerde bedrag.
Deze getallen spreken voor zichzelf en behoeven geen commentaar. Ik doe nogmaals een beroep op de ingezetenen om ook de a.s. buscollecte te doen slagen.
Mede namens degenen die middels Winterhulp zijn geholpen dank ik de goede gevers voor hunne gaven en alle collectanten voor hun moeite en offers ten bate van onze minderbedeelden gebracht. De directeur W.H.N. J.J. van Aken, burgemeester van Zevenbergen

Heden heb ik door de gemeentepolitie den leider van de N.S.B. den heer K. en zijn medeleden T. en S. doen aanzeggen, dat de door hen aangeplakte reclameplaten, die zij j.l. zaterdag hebben aangeplakt op daarvoor niet bestemde plaatsen voor 12 uur, morgen 29 dezer moeten verwijderd hebben.

Share

27 april 1941

woensdag, april 27th, 2011

Andermaal een rustige nacht hoewel p.m. ’n twintigtal vliegtuigen is gepasseerd.

Een weinig beroering onder de bevolking heeft de hedenmorgen de aangekondigde aardappeldistributie teweeg gebracht, hoewel voor veel bewoners van deze gemeente niet het ergste is te vreezen t.a.z. van het tekort omdat zeer veel burgers aardappelen hebben opgeslagen, als gewoonte, en hier en daar nog wel enkele hoeveelheden te krijgen zijn, zij het met fraudeleus vervoer, zooals velen zich het te kort aan melk dekken door bij de boeren melk te halen tot zelfs bij de boeren buitenaf wonenden.

Vanaf morgen zal 1 1/2 kilogram aardappelen per persoon per week verkrijgbar zijn; kinderen beneden 4 jaar de helft. Deze hoeveelheid is niet groot en voor zeer veel menschen te weinig. Afgewogen blijkt 1 1/2 kilogram slechts 25 aardappelen van gemiddelde grootte in te houden. Zij zullen voorloopig op daarvoor aangewezen broodbonnen worden verstrekt. De gezinnen die niet inwonend personeel, uit eigen teelt of door aankoop tot einde juni, dus 2 maanden over ten minste 15 kilogram per persoon beschikt kan geen aardappelen bij de distributie verkrijgen. Als compensatie voor te weinig aardappelen, zal het broodrantsoen worden verhoogd in dien zin dat het tijdvak van 7 dagen waarop een zekere hoeveelheid brood is te verkrijgen gesteld wordt op 6 dagen.

Het aanplakken van affiches door een drietal leden van de N.S.B. in deze gemeente, heeft bij velen verontwaardiging gewekt en bijna overal zijn de affiches in de avonduren of in de nacht afgescheurd. Ook kwam het voor, dat in bijzijn van de aanplakkers, der affiches werden afgescheurd en in hun gezicht werden geworpen. Zelfs heeft deze aanplakkerij tot heftige woorden ruzies geleid, zelfs tot een aanklacht van een N.S.B.r bij de Duitsche Weermacht waarna een persoon is opgepakt en meegenomen om verhoord te worden. Nadat was komen vast te staan dat de Duitsche Weermacht niet was beleedigd, hetgeen de N.S.B.r heeft voorgewend, is de persoon losgelaten. Een en ander is mij gebleken uit politie-onderzoek.

Share

26 april 1941

dinsdag, april 26th, 2011

Hoewel onze nachtrust er niet door is verstoord, blijkt toch uit het nacht-rapport van de luchtbeschermingsdienst alhier, dat er nog al vliegtuigen zijn over gekomen, elders bominslag is geweest en veel zweeflichten hebben gehangen als mede afweergeschut is gehoord en zoeklichten zijn gezien. Goddank, blijven wij gespaard voor dit alles met de gevolgen van dien.

Heden ontving ik het volgende telegram.
‘s-Gravenhage 26-4-41, 11.18 uur
In overleg met luftgaukommando Holland en befehlhaber der Ordnungspolizei deel ik u mede stop. Indien heden of later vrachtwagens van uw luchtbeschermingsdienst worden opgeroepen ter vordering moeten deze niet naar vorderingsplaats gereden worden stop. Wel moet persoon met duitschen brief (zie bijlage van 19-1057.52) voor elken auto naar vorderingsplaats gaan stop. Indien instantie op vorderingsplaats auto toch wenscht te vorderen deze instantie verwijzen naar luftgaukommando Holland te Amsterdam waar zal worden beslist stop. Gaarne van moeilijkheden omgaand bericht. Rijksinspecteur luchtbescherming w.g. v. Batenburg

Share

25 april 1941

maandag, april 25th, 2011

De nacht was wederom betrekkelijk rustig. Nu en dan een vliegtuig, doch indien geen explosies of afweergeschut worden gehoord, slapen wij rustig.

Over het algemeen komen mij hier en elders op het platteland nog niet veel tekort. Met dit zeer koude weer (gure Noordenwinden) lijden veel gezinnen koude wegens gebrek aan brandstoffen. Koffie is er helemaal niet meer. Daarvoor zijn surrogaten in den handel gebracht. Al naar de smaak vindt men er onder die genietbaar zijn. Thee is een zeer geliefd drinken maar is ook vrij wel niet meer te krijgen. Wij drinken echter nog ons oude kopje thee maar zijn er zeer zuinig mee waarom koude thee opgewarmd wordt. Naar ik vernam zijn in den morgen van j.l. maandag in de gemeente Barendrecht van uit een Engelsch vliegtuig kleine pakjes thee uitgeworpen. Een werkman di een groot aantal van deze zakjes heeft gevonden, verkocht de eerste voor f 1,- per zakje terwijl hij voor meerdere f 5,- per zakje kon bedingen.

Heden zijn door een paar leden van den N.S.B. alhier woonachtig, affiches aangeplakt met de beeltenis van den Nederlandsche Leider van den N.S.B. ir. Mussert. Zoo werd er één aangeplakt op de muur van het oude gemeentehuis op de Markt. Mogelijk ook elders

Heden zijn door mij aan het Hoofd der Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters te den Haag aangevraagd de noodige zegels voor de uit te geven persoonsbewijzen en wel:
40 vellen van 65 stuks a f 1,- waarde f 2240,-
1 vel van 65 stuks a f 0,50 waarde f 28,-
62 vellen van 65 stuks kostelooze waarde f –
2 strooken van 8 stuks a f 2,- waarde f 32,-
5 strooken van 8 stuks a f 0,25 waarde f 10,-
totale waarde f. 2310,-
terwijl tevens zijn aangevraagd
5683 persoonsbewijzen voor Nederlanders
10 persoonsbewijzen voor Ned. onderdanen
75 persoonsbewijzen voor vreemdelingen

Heden gaat van mij de volgende bekendmaking uit:
Gevolg gewensd aan een verzoek van den Befehlshaber der Ordnungspolizei, deelt de Rijksinspecteur van de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen te ‘s-Gravenhage mij het volgende mede
In den laatsten tijd is herhaaldelijk geconstateerd, dat er verschil van opvatting bestaat omtrent de verlichting van voertuigen tijdens ‘luchtalarm’ of bij luchtaanvallen. Dien ten gevolge wordt het volgende daaromtrent bepaald:
1) Bij ‘luchtalarm’ en bij luchtaanvallen moeten alle deelnemers van het verkeer den weg verlaten. Voertuigen moeten daarbij zoo opgesteld worden, dat zij geen belemmering voor het verkeer vormen. Alle voertuigen moeten voor het parkeeren voorgeschreven verlichting blijven voeren; deze mag dus ook tijds ‘luchtalarm’ en bij luchtaanvallen niet worden gedoofd.
2) Voertuigen der weermacht en voertuigen van de luchtbeschermingsdienst welke het doorrijden ook tijdens ‘luchtalarm’ en bij luchtaanvallen is toegestaan moeten de volgende verduisteringsverordening voorgeschreven verlichting blijven voeren
3) Het geheel dooven des verlichting van motorrijtuigen is in elk geval ook tijdns ‘luchtalarm’ en bij luchtaanvallen verboden daar dit ernstige gevolgen zou kunnen veroorzaken. Ingevolge artikel 12 der Wet betreffende de bescherming tegen luchtaanvallen is eenieder verplicht aan bovenstaande gebods- en verbodsbepalingen de hand te houden.
Zevenbergen 25 april 1941. De burgemeester van Zevenbergen. J.J. van Aken

Heden ontving ik van bewoners van Zevenb. Hoek wier woningen op 11 mei 1940 zijn vernield en die laatstelijk j.l. Dinsdag 22 dezer zijn gehoord en in beginsel de plaatsen zijn aangewezen waar zij zullen moeten herbouwen, afschrift van hun schrijven dd. 22-4-’41 aan den algemeen gemachtigde voor den Wederopbouw dr. ir. Ringers te ‘s-Gravenhage
In het kort houdt dit schrijven in, dat zij niet te spreken zijn omtrent de toewijzing en van gronden ten behoeve van hun wederopbouw. Zij willen alle op hun oude plaatsen herbouwen aan de Rijksweg en willen niet gedwongen worden te bouwen aan de te maken ‘Brink’ tegenover de kerk. Het verzoek is geteekend door: W. v.t. Geloof, J. Dirken, wed. R. Hermus, wed. A. Kavelaars, A. Francois, A. Kock, A. Somers, J. Biemans, P. Kavelaars, A. Molenschot en A. Karremans.

Heden ontving ik bericht van den Algemeen Gemachtigde voor den wederopbouw te ‘s-Gravenhage, dat door hem is onteigend, een gedeelte van een perceel grond gelegen aan den Schansdijk aan de Haven eigendom en in gebruik van en bij Jac. Lokers, landbouwer alhier ten behoeve van M. Mulders, om daarop voor hem een nieuwe boerderij te bouwen die in de Lage Wipstraat op 11 mei 1940 is verwoest. Het onteigende stuk grond is groot van perceel 834 ca. 2205 ca, 497, 405 ca, 375 202 ca., te zamen ca. 2812 c.a.

Share

24 april 1941

zondag, april 24th, 2011

Kalme nacht; de menschen hebben rustig kunnen slapen.

Heden zijn twee arbeiders uit deze gemeente bij mij geweest om te vragen eenige ondersteuning te mogen ontvangen. De eene is uit Duitschland terug gekomen waar hij werkte aan de spoorbaan en daarheen als werklooze verplicht was heen te gaan. Hij is op eigen gelegenheid, zonder ontslag vertrokken en over de grens gekomen. Ik mag hem niet helpen, noch in werkverschaffing, noch in steun van het Burgerlijk Armbestuur, aangezien zulks verboden is.

De andere is eveneens gedwongen als werklooze naar Frankrijk te gaan werken, waar hij op een vliegveld werkzaam was te Boulogne sur Mêr. Ook hij is daar gaan loopen en de grens over gekomen. Ook hem kan en mag ik niet helpen. Volgens deze laatste was het op het werk een hel gelijk voortdurend werd er van uit zee geschoten en zwaar gebombardeerd waardoor meerdere kameraden den dood vonden.

Share

23 april 1941

zaterdag, april 23rd, 2011

Betrekkelijk rustige nacht hoewel toch altijd nog een belangrijk getal vliegtuigen zijn gepasseerd en enkele bominslagen zijn gehoord. Ook des daags zijn er meerdere vliegtuigen gepasseerd.

Share

22 april 1941

vrijdag, april 22nd, 2011

De nacht was thans rustig er zijn slechts enkele vliegtuigen overgekomen.

Hoe slecht wel de rubberpositie in Nederland schijnt te zijn, leid ik af uit het feit dat op mijn aanvraag om twee nieuwe buitenbanden om mijn rijwiel te mogen kopen, welke aanvraag is geschied op 18 maart j.l. aan het Kring-distributiebureau te Zundert, men daar niet kon beslissen omdat ik niet dagelijks 15 kilometer per rijwiel moet afleggen naar mijn werk en daarom mijn aanvraag is doorgezonden naar het Centraal Distributiebureau te den Haag, waarvan ik heden middels het bureau te Zundert bericht ontving, dat op mijn aanvraag afwijzend is beschikt. Het zal nog zoo komen dat een burgemeester, met een uitgebreide gemeente als Zevenbergen waar geen enkele auto ten zijnen dienste staal – deze mogen maar alleen op dokters-attest zieken vervoeren- zijn noodwendige bezoeken in eenig deel der gemeente, als naar Zevenbergschen-Hoek en Blauwe Sluis- afstanden van 8 en 12 kilometer- zijn reizen maar te voet moet afleggen. In deze beslissing wordt door hem niet berust.

De jongste lijst-collecte voor winterhulp, de vorige week gehouden, heeft totaal f 340,60 opgebracht, waaronder f 100,- van de directie der Coöp suikerfabriek alhier.

Heden heeft de commissie bestaande uit den burgemeester van Zevenbergen, ir. Buskens, contact-commissaris voor den wederopbouw te ‘s-Bosch, den heer mr. Muskens als plaatsvervanger contact-commissaris, den heer ir. Noorlander van het bouwbureau te Zevenbergen en den gemeente-opzichter de heer C. de Gouw te Zevenbergen, te Zevenb. Hoek nogmaals zitting gehouden om belanghebbenden aldaar te hooren inzake de hun toe te wijzen bouwplaatsen. Den algemeen gemachtigden zal worden voorgesteld en uiteindelijk gereede gekomen voorstel te accepteeren. Er bleven bij meerdere getroffen ernstige bezwaren bestaan tegen de hun toegedachte plaatsen.
Deze bezwaren kwamen vooral van de winkeliers die eerder aan de Rijksweg woonden en hun zaken hadden en nu gedwongen worden hun woon- en zakenpanden, meerendeels althans naar de te maken nieuwe Brink, tegenover de kerk te bouwen. Dit laatste wordt geeischt althans gestimuleerd, om de Brink als zakenwijk te doen domineeren.

Heden om 20 uur ontving ik het volgende Regeeringstelegram:
In opdracht van Duitsche Autoriteit deel ik u het volgende mede stop. Engelsche vliegtuigen werpen om brand te stichten den laatsten tijd in plaats van celluloid brandplaatjes kleine stukjes phosphor zonder celluloudschijfjes uit stop. Stukken hebben zandkleur en zijn door kleine afmetingen moeilijk te vinden stop. Terreinen welke door Engelsche vliegtuigen overvlogen zijn moeten nauwkeurig worden afgezocht stop. Onschadelijk maken der stukjes phosphor geschiedt het best door ze ter plaatse te begraven of met aarde te bedekken stop. Stukjes vooral niet met handen aanraken stop Mededeelingen hier omtrent door pers of radio zijn verboden. Noodige voorbereidingen voor het doen afzoeken van terreinen moeten snel worden getroffen stop. Ik verzoek u de Rijksinspectie luchtbescherming overzicht van getroffen maatregelen te zenden stop Aantreffen van phosphorstukjes moet evenals andere soortgelijke voorvallen dringend telefonisch aan Rijksinspectie luchtbescherming worden gemeld volgens aanwijzingcentrale melding stop De secretaris Generaal departement Binnenlandsche Zaken Frederiks

Heden ontving ik van het bestuur der ‘Stichting Noordbrabant 1940’ te Tilburg hun besluiten ter doorzending aan belanghebbenden betreffende toegekende defensieschadecrediet en wel voor: …

Van het Fonds voor Bijzonder Nooden te den Haag ontving ik op mijn verzoek een bedrag van f 50,- om aan den groenten koopman Kuijpers te Langeweg ter hand te stellen waarmede hij zijn inkoopen kan betalen van duurdere groenten die hij anders niet koopen kan.

Heden ontving ik van A. Korteweg, landbouwer Annahoeve alhier bericht dat hij in zijn tarweveld een projectiel heeft gevonden vermoedelijk daar reeds veel eerder neergekomen. Het zit nog in de grond en door mij is de inspectie Luchtbescherming te den Haag op de hoogte gesteld.

Share

21 april 1941

donderdag, april 21st, 2011

Een zéér onrustige nacht is wederom voorbij. Volgens het nachtrapport van de luchtbeschermingsdienst alhier, is het van af 22.30 uur tot 5.30 uur in den morgen een aan en af vliegen geweest en steeds het afweergeschut en de zoeklichten in het Noorden en Oosten in werking geweest. Meermalen en op verschillende tijden, zijn zware explosies gehoord, veel in het Noorden, richting Rotterdam. Naar verklaring van bewoners van die stad zijn er nog nimmer daar zoo druk oorlogshandelingen gezien en gehoord buiten de eerste dagen van de oorlog. Gelukkig bleef Zevenbergen andermaal gespaard.

Share
Freelance PHP Developer