april 9th, 2011

...now browsing by day

 

9 april 1941

zaterdag, april 9th, 2011

Andermaal was het, bij heldere lucht en bijna volle maan een drukke beweging in de lucht, hoewel niet beangstigend, hoewel hier en daar afweergeschut in actie was. De luchtbeschermingsdienst noteerde 53 vliegtuigen gesignaleerd en gehoord te hebben tusschen 20 en 6 uur in de nacht.

Heden voormiddag hielden de contact-commissaris voor den wederopbouw, mr. Muskens, de heer mr. Schepel, als afgevaardigde uit den Haag van den Algemeen Gemachtigde, met ir. Noorlander van het bureau voor den wederopbouw alhier en de gemeente-opzichter alsmede de burgemeester van Zevenbergen zitting te Zevenb. Hoek ten aanhoore van eventueele bewaren van getroffenen aldaar inzake toegedachte plaatsen voor herbouw in het verwoeste deel der kom. De meeste zaken-menschen willen liefst op hun oude plaats herbouwen langs de bestaande Rijksweg. De streekplandienst heeft ernstige bewaren om langs de Rijksweg zaken-panden te herbouwen terwijl ook het gemeentebestuur die panden liever ziet bouwen aan de te maken Brink tegenover de kerk, daar speciaal voor aan te leggen. Deze bewaren en verlangens zullen wij volgende week 17 dezer nader bezien.

Van deze gelegenheid heb ik gebruik gemaakt om met den contact-commissaris voor den wederopbouw er over te spreken ten aanzien van mijn voornemen om in het verwoeste deel van Zevenbergen een monument op te richten ter gedachtenis van de op 11 mei 1940 door oorlogsgeweld gevallen burgers. Dit monument zou ik willen zien aan de Noordhaven tegenover de Brouwerijstaat aan de Zuidhaven zijnde deze de plaats ongeveer midden in het verwoeste deel. De grond, hiervoor zou thans nog kunnen gereserveerd worden.

Heden gaat van het gemeentebestuur de volgende bekendmaking uit
Bekendmaking
Burgemeester en Wethouders van Zevenbergen brengen ter kennis van belanghebbenden, dat, in verband met het feit dat het verkoopen, koopen, afleveren en ontvangen van paarden slechts is geoorloofd tegen afgifte van een schriftelijke vergunning, afgegeven door of vanwege de landbouwersorganisatie of centrale, de paardenmarkt te Zevenbergen, die aldaar zou worden gehouden op 16 april 1941, niet doorgaat. Zevenb. 9 april 1941.
Burgemeesters en Wethouders van Zevenbergen J.J. v. Aken, de secretaris De Brouwer

Van mij als directeur Winterhulp Nederland, gaat heden de volgende bekendmaking uit.
Voor dit seizoen zal in de week van 15-20 april de laatste lijsten-collectie gehouden worden. Van huis tot huis zullen de collectanten nu weer gaan aankloppen voor een bijdrage. Wanneer dan het paaschfeest achter ons ligt en de zomer voor de deur staat met bloeiende velden en zingende vogels, moet er ook vreugde kunnen zijn in die gezinnen, die door noodlijdenheid misschien, minder vreugde kennen. Laten wij andermaal bedenken, dat het zaliger is te geven dan te ontvangen. Zevenbergen 9 april 1940. De plaatselijke directeur W.H.N. J.J. van Aken

Heden ontving ik de nieuwe directeur van de arbeidsbeurs te Breda waaronder Zevenbergen met ingang van 1 mei a.s. zal resorteeren. Deze diensten zullen dan alle Rijksdiensten worden. In Zevenbergen komt een hulp-bureau voor Zevenbergen, Klundert en Zwaluwe. Men vraagt mij een gebouw voor bureau. Ik zal trachten dit tijdelijk onder te brengen op het oude gemeentehuis in de raadszaal, waar nu de distributiedienst en het comite voor hulpverleening zijn gevestigd en het voorgesteld een nieuw bureau te bouwen door het Rijk, in het verwoeste deel aan de Noordhaven. Een en ander zal door de Rijksgebouwendienst nader bekeken worden. Dan zullen mij eventueel de distributiedienst, die eveneens per 1 mei wordt gereorganiseerd, onderbrengen in de kelder van het gemeentehuis

Share
Freelance PHP Developer