april 22nd, 2011

...now browsing by day

 

22 april 1941

vrijdag, april 22nd, 2011

De nacht was thans rustig er zijn slechts enkele vliegtuigen overgekomen.

Hoe slecht wel de rubberpositie in Nederland schijnt te zijn, leid ik af uit het feit dat op mijn aanvraag om twee nieuwe buitenbanden om mijn rijwiel te mogen kopen, welke aanvraag is geschied op 18 maart j.l. aan het Kring-distributiebureau te Zundert, men daar niet kon beslissen omdat ik niet dagelijks 15 kilometer per rijwiel moet afleggen naar mijn werk en daarom mijn aanvraag is doorgezonden naar het Centraal Distributiebureau te den Haag, waarvan ik heden middels het bureau te Zundert bericht ontving, dat op mijn aanvraag afwijzend is beschikt. Het zal nog zoo komen dat een burgemeester, met een uitgebreide gemeente als Zevenbergen waar geen enkele auto ten zijnen dienste staal – deze mogen maar alleen op dokters-attest zieken vervoeren- zijn noodwendige bezoeken in eenig deel der gemeente, als naar Zevenbergschen-Hoek en Blauwe Sluis- afstanden van 8 en 12 kilometer- zijn reizen maar te voet moet afleggen. In deze beslissing wordt door hem niet berust.

De jongste lijst-collecte voor winterhulp, de vorige week gehouden, heeft totaal f 340,60 opgebracht, waaronder f 100,- van de directie der Coöp suikerfabriek alhier.

Heden heeft de commissie bestaande uit den burgemeester van Zevenbergen, ir. Buskens, contact-commissaris voor den wederopbouw te ‘s-Bosch, den heer mr. Muskens als plaatsvervanger contact-commissaris, den heer ir. Noorlander van het bouwbureau te Zevenbergen en den gemeente-opzichter de heer C. de Gouw te Zevenbergen, te Zevenb. Hoek nogmaals zitting gehouden om belanghebbenden aldaar te hooren inzake de hun toe te wijzen bouwplaatsen. Den algemeen gemachtigden zal worden voorgesteld en uiteindelijk gereede gekomen voorstel te accepteeren. Er bleven bij meerdere getroffen ernstige bezwaren bestaan tegen de hun toegedachte plaatsen.
Deze bezwaren kwamen vooral van de winkeliers die eerder aan de Rijksweg woonden en hun zaken hadden en nu gedwongen worden hun woon- en zakenpanden, meerendeels althans naar de te maken nieuwe Brink, tegenover de kerk te bouwen. Dit laatste wordt geeischt althans gestimuleerd, om de Brink als zakenwijk te doen domineeren.

Heden om 20 uur ontving ik het volgende Regeeringstelegram:
In opdracht van Duitsche Autoriteit deel ik u het volgende mede stop. Engelsche vliegtuigen werpen om brand te stichten den laatsten tijd in plaats van celluloid brandplaatjes kleine stukjes phosphor zonder celluloudschijfjes uit stop. Stukken hebben zandkleur en zijn door kleine afmetingen moeilijk te vinden stop. Terreinen welke door Engelsche vliegtuigen overvlogen zijn moeten nauwkeurig worden afgezocht stop. Onschadelijk maken der stukjes phosphor geschiedt het best door ze ter plaatse te begraven of met aarde te bedekken stop. Stukjes vooral niet met handen aanraken stop Mededeelingen hier omtrent door pers of radio zijn verboden. Noodige voorbereidingen voor het doen afzoeken van terreinen moeten snel worden getroffen stop. Ik verzoek u de Rijksinspectie luchtbescherming overzicht van getroffen maatregelen te zenden stop Aantreffen van phosphorstukjes moet evenals andere soortgelijke voorvallen dringend telefonisch aan Rijksinspectie luchtbescherming worden gemeld volgens aanwijzingcentrale melding stop De secretaris Generaal departement Binnenlandsche Zaken Frederiks

Heden ontving ik van het bestuur der ‘Stichting Noordbrabant 1940’ te Tilburg hun besluiten ter doorzending aan belanghebbenden betreffende toegekende defensieschadecrediet en wel voor: …

Van het Fonds voor Bijzonder Nooden te den Haag ontving ik op mijn verzoek een bedrag van f 50,- om aan den groenten koopman Kuijpers te Langeweg ter hand te stellen waarmede hij zijn inkoopen kan betalen van duurdere groenten die hij anders niet koopen kan.

Heden ontving ik van A. Korteweg, landbouwer Annahoeve alhier bericht dat hij in zijn tarweveld een projectiel heeft gevonden vermoedelijk daar reeds veel eerder neergekomen. Het zit nog in de grond en door mij is de inspectie Luchtbescherming te den Haag op de hoogte gesteld.

Share
Freelance PHP Developer