april 25th, 2011

...now browsing by day

 

25 april 1941

maandag, april 25th, 2011

De nacht was wederom betrekkelijk rustig. Nu en dan een vliegtuig, doch indien geen explosies of afweergeschut worden gehoord, slapen wij rustig.

Over het algemeen komen mij hier en elders op het platteland nog niet veel tekort. Met dit zeer koude weer (gure Noordenwinden) lijden veel gezinnen koude wegens gebrek aan brandstoffen. Koffie is er helemaal niet meer. Daarvoor zijn surrogaten in den handel gebracht. Al naar de smaak vindt men er onder die genietbaar zijn. Thee is een zeer geliefd drinken maar is ook vrij wel niet meer te krijgen. Wij drinken echter nog ons oude kopje thee maar zijn er zeer zuinig mee waarom koude thee opgewarmd wordt. Naar ik vernam zijn in den morgen van j.l. maandag in de gemeente Barendrecht van uit een Engelsch vliegtuig kleine pakjes thee uitgeworpen. Een werkman di een groot aantal van deze zakjes heeft gevonden, verkocht de eerste voor f 1,- per zakje terwijl hij voor meerdere f 5,- per zakje kon bedingen.

Heden zijn door een paar leden van den N.S.B. alhier woonachtig, affiches aangeplakt met de beeltenis van den Nederlandsche Leider van den N.S.B. ir. Mussert. Zoo werd er één aangeplakt op de muur van het oude gemeentehuis op de Markt. Mogelijk ook elders

Heden zijn door mij aan het Hoofd der Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters te den Haag aangevraagd de noodige zegels voor de uit te geven persoonsbewijzen en wel:
40 vellen van 65 stuks a f 1,- waarde f 2240,-
1 vel van 65 stuks a f 0,50 waarde f 28,-
62 vellen van 65 stuks kostelooze waarde f –
2 strooken van 8 stuks a f 2,- waarde f 32,-
5 strooken van 8 stuks a f 0,25 waarde f 10,-
totale waarde f. 2310,-
terwijl tevens zijn aangevraagd
5683 persoonsbewijzen voor Nederlanders
10 persoonsbewijzen voor Ned. onderdanen
75 persoonsbewijzen voor vreemdelingen

Heden gaat van mij de volgende bekendmaking uit:
Gevolg gewensd aan een verzoek van den Befehlshaber der Ordnungspolizei, deelt de Rijksinspecteur van de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen te ‘s-Gravenhage mij het volgende mede
In den laatsten tijd is herhaaldelijk geconstateerd, dat er verschil van opvatting bestaat omtrent de verlichting van voertuigen tijdens ‘luchtalarm’ of bij luchtaanvallen. Dien ten gevolge wordt het volgende daaromtrent bepaald:
1) Bij ‘luchtalarm’ en bij luchtaanvallen moeten alle deelnemers van het verkeer den weg verlaten. Voertuigen moeten daarbij zoo opgesteld worden, dat zij geen belemmering voor het verkeer vormen. Alle voertuigen moeten voor het parkeeren voorgeschreven verlichting blijven voeren; deze mag dus ook tijds ‘luchtalarm’ en bij luchtaanvallen niet worden gedoofd.
2) Voertuigen der weermacht en voertuigen van de luchtbeschermingsdienst welke het doorrijden ook tijdens ‘luchtalarm’ en bij luchtaanvallen is toegestaan moeten de volgende verduisteringsverordening voorgeschreven verlichting blijven voeren
3) Het geheel dooven des verlichting van motorrijtuigen is in elk geval ook tijdns ‘luchtalarm’ en bij luchtaanvallen verboden daar dit ernstige gevolgen zou kunnen veroorzaken. Ingevolge artikel 12 der Wet betreffende de bescherming tegen luchtaanvallen is eenieder verplicht aan bovenstaande gebods- en verbodsbepalingen de hand te houden.
Zevenbergen 25 april 1941. De burgemeester van Zevenbergen. J.J. van Aken

Heden ontving ik van bewoners van Zevenb. Hoek wier woningen op 11 mei 1940 zijn vernield en die laatstelijk j.l. Dinsdag 22 dezer zijn gehoord en in beginsel de plaatsen zijn aangewezen waar zij zullen moeten herbouwen, afschrift van hun schrijven dd. 22-4-’41 aan den algemeen gemachtigde voor den Wederopbouw dr. ir. Ringers te ‘s-Gravenhage
In het kort houdt dit schrijven in, dat zij niet te spreken zijn omtrent de toewijzing en van gronden ten behoeve van hun wederopbouw. Zij willen alle op hun oude plaatsen herbouwen aan de Rijksweg en willen niet gedwongen worden te bouwen aan de te maken ‘Brink’ tegenover de kerk. Het verzoek is geteekend door: W. v.t. Geloof, J. Dirken, wed. R. Hermus, wed. A. Kavelaars, A. Francois, A. Kock, A. Somers, J. Biemans, P. Kavelaars, A. Molenschot en A. Karremans.

Heden ontving ik bericht van den Algemeen Gemachtigde voor den wederopbouw te ‘s-Gravenhage, dat door hem is onteigend, een gedeelte van een perceel grond gelegen aan den Schansdijk aan de Haven eigendom en in gebruik van en bij Jac. Lokers, landbouwer alhier ten behoeve van M. Mulders, om daarop voor hem een nieuwe boerderij te bouwen die in de Lage Wipstraat op 11 mei 1940 is verwoest. Het onteigende stuk grond is groot van perceel 834 ca. 2205 ca, 497, 405 ca, 375 202 ca., te zamen ca. 2812 c.a.

Share
Freelance PHP Developer