april 30th, 2011

...now browsing by day

 

30 april 1941

zaterdag, april 30th, 2011

Nu was het wederom een zéér onrustige nacht. Het nacht-rapport van de luchtbeschermingsdienst drie bladzijden ‘schrijft’ vermeldt meermalen ‘zoeklichten, afweergeschut, bominslagen en zweeflichten. Zoo o.a. van 23.55 uur’ zware explosies richting Zwaluwe en om 0.12 uur 5 zware explosies richting Gilze-Reijen. Door deze laatste explosies welke bominslagen was, werden wij wel alle inwoners uit hun slaap opgeschrikt. Het was angstig, omdat ook ik meende, dat deze, bommen in de gemeente waren gevallen. Bij telefonische navraag heden nacht en van morgen is mij nog niet bekend waar de bommen zijn gevallen. Ook de Duitsche militairen kwamen heden morgen bij mij informeren waar de bommen gevallen zijn. Zulke zware explosies hebben wij in langen tijd niet meer gehoord.

Naar mij is medegedeeld zijn bedoelde bommen gevallen op gronden onder Beek, gemeente Princenhage en zouden geen menschenlevens te betreuren zijn; wel beschadiging aan een landbouwschuur. Men beweert dat er een luchtgevecht heeft plaats gehad. Verder zouden er in Willemstad meerder bommen neer zijn gekomen met veel materieele schade; paarden en koeien zijn gedood.

Heden namiddag ontving ik den heer Gustav Löcker, geschaftfuhrer Notstandsbeihilfe des Reichskommissaris. Mecklenburglaan 55 Rotterdam, met zijn secretaris, de heer Lutkie. Hij kwam mij voorlichten omtrent de geldelijke hulp die de arme menschen, die beneden een zeker inkomen zijn geweest uit een fonds geldelijk te helpen. Voor deze hulp wordt verleend moet er een nauwkeurig onderzoek plaats hebben omtrent de gezinsinkomsten op basis van 6 weken en wel van 13 januari tot 22 februari 1941. Voor hen die van het Burgerlijk Armbestuur trokken wordt als basis genomen de steunweek van 16-22 februari 1941. Dezen behoeven geen aanvraagformulier in te vullen maar worden zonder meer geholpen aan een geldsbedrag. Een en ander heeft betrekking op onze opgave gedaan aan de Notstandsbeihilfe dd. 31 maart j.l.
Er zal uitgekeerd worden:
aan alleenstaande personen f 10,-
aan kinderloos gezin f 20,-
aan gezin met 1 kind beneden 16 jaar, f 25,-
aan gezin met 2 kinderen beneden 16 jaar, f 32,50
aan gezin met 3 kinderen beneden 16 jaar, f 40,-
aan gezin met 4 kinderen beneden 16 jaar, f 50,-
aan gezin met 5 kinderen beneden 16 jaar, f 65,-
aan gezin met 6 kinderen beneden 16 jaar, f 85,-
en voor ieder kind beneden 16 jaar meer f 20,-
Voor de berekening en uitbetaling, welke laatste in meerdere uitkeringen van het totale toe te kennen bedrag zal bestaan, zal hier door twee ambtenaren van de Notstandsbeihilfe zitting worden gehouden.
Op mijn vraag waar deze gelden vandaan komen, werd mij geantwoord van den heer Rijkskommissaris voor het bezette gebied, terwijl mij verder op mijn vraag daarover werd geantwoord dat zulks gedaan werd, om de door Duitsche beztting zoo verlangde samenwerking in Nederland te verkrijgen. Op mijn vraag welke gemeenten daarvoor in aanmerking kwamen werden mij genoemd: Breda (waar de uitkering reeds is aangevangen) te Mill, Roosendaal, Wouw, Princenhage, Etten-Leur, Putte, Zevenbergen, Middelburg, Vlissingen enz. gemeenten die zwaar getroffen zijn.

Heden morgen ontving ik den heer A. T. die zich uitgaf voor plaatselijk leider van de N.S.B. die mij mededeelde dat, wanneer door mij werd doorgegaan de reclameplaten van den N.S.B. te verwijderen hem was opgedragen er andere te plakken waarop ik hem heb medegedeeld, ook die er te zullen doen afhalen en proces-verbaal te doen opmaken voor het onbevoegd gebruik maken en beschadigen van andermans eigendom. In de loop van den dag heb ik een nadere circulaire ontvangen van den secretaris-generaal van het departement van Bin. Zaken, houdende mededeeling dat de circulaire dd.2 april 1941 van den Rijkscommissaris aan de Propagandaafdeeling van den N.S.B. is ingetrokken en van kracht blijft de door de gemeentebesturen ontvangen circulaire van den secr.-generaal van Binn. Zaken dd. 18 december 1940 houdende aanwijzingen inzake aanplakken door leden van een politieke partij.

Share
Freelance PHP Developer