mei, 2011

...now browsing by month

 

31 mei 1941

dinsdag, mei 31st, 2011

Niets te melden: zoo verluidt het rapport van de luchtbeschermingsdienst. Ook overdag zien wij maar enkele vliegtuigen

Share

30 mei 1941

maandag, mei 30th, 2011

De nacht was, bij voortdurende zachte regen, zeer rustig en niets is te vermelden. De geheele dag heeft de regen aangehouden waarbij enkele vliegtuigen van het duitsche leger nu en dan kwamen overvliegen.

Aan de rijvereeniging ‘Prins Bernhard’ alhier welke aan den procureur generaal fgd. directeur van politie te ‘s-Bosch vergunning heeft gevraagd om op 29 juni a.s. alhier een concours-hipique te houden is deze vergunning geweigerd. Mogelijk dat de naam dezer vereeniging alsmede de datum van 29 juni (verjaardag van Prins Bernhard, de vergunning in den weg staat.

Heden heeft hier andermaal een uitkeering plaats gehad van de notstandsbeihilfe; des voormiddags te Zevenbergen, namiddags te Zevenbergschen-Hoek.

Hedenavond om 7 uur heeft op de algemeene begraafplaats alhier een eenvoudige plechtigheid plaats gehad.
Door ingezeten, leden van de Nederl. Hervormde gemeenten zijn gelden bijeengezameld om op het gezamelijke graf van de door het bombardement op 11 mei 1940 gevallen burgers een waardig gedenkteeeken te plaatsen op de algmeene begraafplaats alhier.
De overdracht geschiedde door ds. Verweijs die de plechtigheid leidde waarna Ds. v.d. Weg woorden van troost sprak en de burgemeester eveneens enkele woorden van troost gesproken heeft. Deze laatste stelde in uitzicht dat zoo eenigzins mogelijk in de gemeente nog een monument zal worden opgericht om alle gevallen burgers van Zevenbergen te gedenken die bij het bombardement gevallen zijn. De belangstelling bij deze eenvoudige plechtigheid was niet gering en verliep in de beste orde.
Een familielid van een der slachtoffers sprak namens allen een dankwoord.

Share

29 mei 1941

zondag, mei 29th, 2011

Gedurende de nacht zijn meerdere vliegtuigen overgekomen, waarvan de meeste laag vlogen. Enkele zoeklichten kwamen in werking doch explosies zijn niet gehoord.

Heden zijn de reeds eerder vermelde projectielen onschadelijk gemaakt door Nederlandsche oud-militairen. Het eene kleine projectiel bij J. Kavelaars aan de Langeweg kon zonder meer tot ontploffing worden gebracht. Het tweede, in de weide bij T. Wijnen aan de Achterdijk bleek, bij ontgraving geen projectiel te zijn, maar een licht-parachute die nog in de koker zat en niet gebrand heeft. Deze is ter plaatse eveneens tot ontbranding gebracht.

Share

28 mei 1941

zaterdag, mei 28th, 2011

De nacht gaf ongewone drukte in de lucht. Vele vliegtuigen waren in actie en op verschillende plaatsen, zoo meldt de uitkijk- en luisterpost op de toren werden zoeklichten in werking gezien, luchtafweergeschut en ontploffingen gehoord, hingen zweeflichten enz. Ook overdag zijn heden meerdere vliegtuigen gepasseerd.

Vele ouders die kinderen hebben in de leeftijden tusschen 18 en 25 jaar, zijn slecht te spreken over de gisteren afgekondigde verplichte arbeidsdienst welke inhoudt dat alle personen tusschen 18 en 25 jaar, zoowel vrouwelijke als mannelijke personen, na keuring en oproep, op voor ieder nader vast te stellen tijd, een half jaar in arbeidsdienst moeten komen om dan voor de maatschappij eenig nuttig werk uit te voeren. Voorlopig zullen daaraan alleen vrijwilligers(sters) aan deel nemen. Deze ouders zijn bevreesd voor afzakking in de godsdienst hunner kinderen en vervlakking van veel van wat hen als katholieken is geleerd.

Share

27 mei 1941

vrijdag, mei 27th, 2011

Andermaal een zeer rustige nacht achter ons zonder een enkel vliegtuig gehoord of te zien geweest.

‘Het doet vreemd aan in de gemeente nu geen enkel militair meer hier is’. Dit en dergelijke uitdrukkingen hoort men steeds van de bevolking.

Heden namiddag heeft de heer mr. Muskens vanuit ’s -Hertogenbosch namens den contact-commissaris voor den wederopbouw aldaar, ten gemeentehuize zitting gehouden, waarbij de burgemeester, de directeur van het bureau wederopbouw alhier met den heer v.d. Palen te Breda tegenwoordig waren. Een acht-tal inwoners die herbouw moeten en die bezwaren hadden het voor hen opgestelde financieringsplan van hun woningen te onderteekenen, zijn op mijn verzoek gehoord. Op ’n paar gevallen na zijn alle bezwaren uit den weg geruimd of zullen voorstellen naar den Haag gaan om hun financieringsplan in voor hen gunstigen zin geweizigd te krijgen.

De opruiming der door de Duitsche Weermacht achtergelaten goederen gaat steeds door. Met paard en wagen en 4 man is men bezig.

Share

26 mei 1941

donderdag, mei 26th, 2011

Andermaal een zéér rustige nacht doordat geen enkel vliegtuig is gehoord of gezien.

Een mits lang ongekende rust is in de gemeente teruggekeerd. Het aspect der straten is nog geheel anders geworden; wij zijn blijkt aan ons eigen meer nu alle militairen vertrokken zijn. Het opruimen der achtergelaten roerende en onroerende goederen uit de gebouwen, waar de militairen gelegerd zijn geweest is van morgen om 9 uur begonnen. Overal wordt een hoop rommel en ook waarde-goederen aangetroffen. De gebouwen en het meubilair hebben overal zeer veel geleden. In het parochiehuis St. Jan zijn op de muren waar de oorspronkelijke passende opschriften en foto’s waren aangebracht daarvoor met groote letters andere opschriften geschilderd als deze:

“Alles ware verloren in einem Staate van de Gebürt uber das verdienste siegte.”
“Die Freue is das Mark der Here”
“Unser Wille is unsere Kraft” Adolf Hitler
“Was lernt man in einer harten Schule? Gehorschen und befehlen”.
“Gelobt sei, was hart macht”
“Wenn man mutig bleibt hat man nie etwas zu befurchten”.

De vuilnisauto heeft het vele vuil door de militairen in de jongensschool op de Markt overal weggesmeten moeten weghalen

Share

25 mei 1941

woensdag, mei 25th, 2011

Onbegrijpelijk is het voor ons buitenstaanders dat de nacht van heden wederom zoo bijzonder rustig was; geen enkel vliegtuig is gesignaleerd.

Om twee uur ben ik met de Duitsche militairen begonnen alle door hen in deze gemeente in gebruik zijnde gebouwen te inspecteeren, de achtergelaten goederen te noteeren volgens opgemaakte lijsten, de daarop vermelde aantallen der goederen te controleeren omdaarna verklaringen te teekenen omtrent de onder mij verblijvende goederen, waarmede ik om 5 uur n.m. gereed was. De eigenaren der gebouwen, waar die goederen aanwezig zijn, zijn door mij aangezegd de gebouwen direct te sluiten totdat door mij de verschillende goederen der Weermacht daar worden weggenomen. Deze zullen door mij bijeen worden gebracht in één verzamelplaats aan de oude suikerfabriek ‘Azelma’. De in gebruik zijnde gebouwen worden daarna door mij vrij gegeven, zijnde het patronaatsgebouw St. Jan, hetwelk geheel in gebruik was; het vereenigingslokaal De eendracht geheel in gebruik, het bovengebouw der R.K. Jongensschool, twee lokalen der R.K. meisjesschool, de Protestantsche bewaarschool geheel, verschillende lokalen en ruimten in de suikerfabriek Azelma en de keukenruimte in hotal Tholenaar.

Om 6 uur is de geheele bezetting per trein vertrokken met alle paarden wagens en manschappen geschut en munitie, met voor ons onbekende bestemming. Lang voor het vertrek hadden zich zeer vele burgers en kinderen begeven naar het station, deels uit nieuwsgierigheid, deels om afscheid te nemen. Vooral de verschillende jonge meerendeels zéér jeugdige meisjes van 15, 16 jaar en enkele ouderen, die ten alle tijden met militairen liepen hadden het schijnbaar slecht.
Vele ouders en burgers zijn zeer verheugd in het vooruitzicht, dat hopelijk de oude rustige toestand zal terug keeren. Van een nieuwe bezetting is ons niets bekend.

Share

24 mei 1941

dinsdag, mei 24th, 2011

Plotseling zijn er vannacht wederom meerdere vliegtuigen in actie geweest. De lichtbeschermingsdienst noteerde hoog- en laagvliegende vliegtuigen, meerdere zweeflichten tot 7 in geheel gelijktijdig in de richting Rotterdam te zien, afweergeschut en zoeklichten in de richting Rotterdam, Ridderkerk en Ysselmonde, aan Hoek van Holland en Vlaardingen. Om 5.30 uur heden morgen werden nog 3 zware explosies gehoord in de richting Rotterdam.

Heden heeft op het gemeentehuis de 2e uitbetaling plaats gehad van de Notstandsbeihilfe, en wel vanaf 10 tot 1.30 uur meerdere duizende guldens zijn uitgekeerd.

Share

23 mei 1941

maandag, mei 23rd, 2011

Andermaal een rustige nacht. Ook zijn in de loop van den dag van gisteren en heden geen vliegtuigen gehoord of gezien.

De burgerij groept dikwijlst bijeen en bespreekt het algemeen gevoelen, n.m. dat het beangstigend stil is, een stilte die mogelijk een storm voorafgaat. Wat zal er gaan gebeuren? is de vraag van man tot man.

Heden morgen ontving ik van de Ortskommandantur officieele aanzegging dat de plaatselijke troepen a.s. zondag 25 dezer hier gaan vertrekken en wel omtrent 18 uur. Mij is verzocht tusschen 14 en 15 uur op het schrijfbureau te komen, om de achter te laten goederen, die niet mede genomen kunnen worden, onder mijne bescherming in bewaring te nemen. Op de spoorlijn Lage-Zwaluwe-Breda zijn heden 15 complete treinen opgesteld op de naar Breda opgaande spoorlijn, zoodat slechts op enkel spoor op deze lijn gereden kan worden.

Om aan te toonen, hoe sommigen zich van melk en vleesch trachten te voorzien diene, dat bv. door de firma Hartman voor een melkgeit f 125,- is betaald. Voor een jong geitje (kalfje) van het vrouwelijke geslacht wordt f 15,- en voor een bokje f 2.50 betaald. De laatsten dienen om, na eenige groei, geslacht te worden, welk vleesch nog niet gedistribueerd is. Thans is reeds bekend, dat de eerste dagen (men spreekt van een week) geen vleesch te krijgen is bij eenige slager. De vleeschvoorziening wordt steeds moeilijker. Bijna ieder gezin heeft zich jonge konijnen aangeschaft. Prijzen van f 15,- en f. 17,- voor een voedster-konijn, zijn niet zeldzaam.

Share

22 mei 1941

zondag, mei 22nd, 2011

Deze nacht was gelijk aan vorige rustige nachten. De burgers, onkundig van hetgeen de Duitsche Weermacht voornemens is te doen, begrijpt de bijna angstige stilte niet. Algemeen wordt beweerd dat de tegenwoordige bezetting vanuit Zevenbergen binnen enkele dagen gaat vertrekken.

Share
Freelance PHP Developer