mei 5th, 2011

...now browsing by day

 

5 mei 1941

donderdag, mei 5th, 2011

In den afgeloopen nacht zijn veel vliegtuigen overgekomen en toch hebben wij geen verontrustende handelingen gehoord of gezien.

Heden vernam ik dat een persoon uit deze gemeente door de Duitsche militairen is gearresteerd. Bij nader onderzoek is, volgens een rapport mijner politie gebleken dat het volgende zich heeft voorgedaan: De vrouw van Theodorus van Kaam, arbeider, wonende alhier Langenoordstraat no. 141 verklaarde datr haar man gisteravond bij de weduwe Van Schendel in de Langenoordstraat kwam waar de huisgenooten met twee Duitsche Militairen luisterden naar de radio-uitzending der rede van den Rijkskanselier Adolf Hitler te Berlijn. Hij zou toen gezegd hebben”Ik ben liever tweemaal dronken dan daarnaar te luisteren”. Een der miliatiren heeft zich blijkbaar aan deze woorden geergerd en daarvan mededeeling gedaan aan zijn superieuren waarop mijn man nog gisteravond is gearresteerd en heden middag omtrent 2.30 uur is hij door leden der Duitsche politie gehaald en weggevoerd waarheen weet zij niet.

Per 2 mei 1941, ag, no. 670 kabinet, ontving ik van den commissaris der provincie, het volgende schrijven:
De secretaris-Generaal van het departement van Binnenlandsche Zaken schrijft mij het volgende: ‘ongetwijfeld zullen in de komende dagen de gebeurtenissen, welke zich het vorig jaar in ons land tusschen den 10den en den 15den mei hebben voltrokken, aan de bevolking in bijzondere mate voor den geest staan. Bij menigeen zal wellicht de neiging opkomen op enigerlei wijze aan zijn gevoelens van rouwuiting te geven. Hoe begrijpelijk deze neiging ook moge schijnen, de bijzondere omstandigheden, waarin ons land sedert de mei-dagen van het vorig jaar is komen te verkeeren, maken het, zoowel in het belang van ons land en van elken Nederlander alsook in het belang van de noodzakelijke goede samenwerking met de Duitsche autoriteiten bepaald ongewenscht en mitsdien ontoelaatbaar deze gevoelens tot uitdrukking te brengen. Het is dan ook de wensch van de bevoegde Duitsche autoriteiten, dat alles, wat als demonstratief gebaar van de Nederlandsche bevolking beschouwd zou kunnen worden, onvoorwaardelijk achterwege blijft. Daartoe behooren ook plechtigheden bij oorlogsgedenkteekenen, bijeenkomsten tot herdenking van gevallene, inzamelingen ten behoeve van oorlogsslachtoffers en dergelijke’. Ik vraag uwe bijzondere aandacht voor het bovenstaande, hetwelk van vertrouwelijken aard is, en verzoek u op de naleving daarvan het noodige toezicht te doen uitoefenen. De commissaris der Provinicie Noord-Brabant A. v. Rijcekvorsel.

Heden ontving ik het volgende schrijven van den Secretaris-Generaal van het Departenment van Binnenlandsche Zaken.
Geheim
Naar mij van Duitsche zijde wordt medegedeeld, zal hedenavond door middel van de pers vanwege de bevoegde Duitsche autoriteiten een voorschrift uitgevaardigd worden, waarbij het in het openbaar dragen er in het openbaar tentoonstellen van afbeeldingen van in leven zijnde leden van het Koninklijk Huis verboden wordt.
Van Duitsche zijde wordt uitdrukkelijk verklaard, dat dit verbod niet van toepassing is met betrekking tot de bij de overheid in gebruik zijnde localiteiten, mits er voor gewaakt wordt dat alles wat als een kennelijke demonisatie beschouwd kan worden, achterwege blijft.
Het verbod van het in het openbaar vertoonen van beeltenissen van Prins Bernhard, blijft echter gehandhaafd. Ik verzoek u deze mededeeling wel als van vertrouwelijken aard te beschouwen en er voor zorg te dragen dat hieraan geen algemeene bekendheid wordt gegeven. De secr-generaal enz. w.g. onleesbaar.

De gehouden bus – straatcollecte voor Winterhulp heeft in deze gemeente slechts opgebracht f 106,04. Deze collecte, de laatste in dit seizoen is gesloten met muzikale wandelingen door de gemeente waarbij voor Zevenbergen de harmonie Euterpe en de fanfare Cresendo en voor Langeweg de fanfare Muziek Veredelt in actie zijn geweest. Deze sluiting aldus, is dringend verzocht door de directeur Winterhulp Nederland te den Haag terwijl de besturen der muziekgezelschappen mij niet hebben willen weigeren aan mijn doorgegeven verzoek te voldoen.

Share
Freelance PHP Developer