mei 13th, 2011

...now browsing by day

 

13 mei 1941

vrijdag, mei 13th, 2011

Wij hebben een zeer rustige nacht gehad. En toch zijn er, volgens het nachtrapport van de luchtbeschermingsdienst, nog vele vliegtuigen over gekomen, doch alle als ‘hoog’ vliegende genoteerd. Ook is het afweergeschut, in de richting Rotterdam, als mede de zoeklichten op meerdere plaatsen in actie geweest. Ook zweeflichten zijn waargenomen. Vermoedelijk is dus de Engelsche luchtvaart druk in actie geweest.

Door de algemeene regeling t.a.z. van aan- en verkoop van paarden, zijn de paardenmarkten in deze gemeente wel in het gedrang gekomen. De algemeene regeling is als volgt: Het koopen van paarden is slechts toegestaan aan degene, die een schriftelijke vergunning heeft gekregen van de Landbouw-Crisis-Organisatie en aan den paardenhandelaar aan wien door de Nederlandsche Veehouderij Centrale een vergunning is verleend. Aanvragen om een vergunning van de Landb.-Crisis-Organisatie moeten worden ingediend bij den plaatselijken bureauhouder.
Met de uitgereikte vergunning kan een paard gekocht worden waarvoor een verkoopkaart is uitgereikt, welke verkoopkaart aan den houder het recht geeft, gedurende 3(drie maanden) na datum van afgifte, het daarop omschreven paard ten verkoop aan te bieden. Dergelijke verkoopkaarten zijn verkrijgbaar bij den plaatselijken bureauhouder tegen betaling van f 10,-
Elk paard, dat ten verkoop wordt aangeboden moet zijn getaxeerd, door een taxatiecommissie op de verkoopkaart vermeld. Hieronder volgt een schema volgens hetwelk de taxatiecommissie de paarden, welke ten verkoop owrden aangeboeden, schat. De daarin vermelde prijzen zijn de maximumprijzen.

Qualiteitsklasse , Ouderdomsklasse
1 jaar, 2 jaar, 3-10 jaar, 10 jaar en ouder
I f 825,- f 1125,- f 1350,- f 1200,-
II f 600,- f 750,- f 825,- f 750,-

Onder paarden aan de eerste kwaliteitsklasse worden verstaan, paarden zonder gebreken en in staat tot het verrichten van een normale arbeidsprestatie of met slechts gerichge afwijkingen in bouw, stand of gang, waardoor het prestatievermogen niet of niet noemenswaard wordt beinvloed. De overige paarden vallen onder de 2e kwaliteitsklasse. Hierbij zij opgemerkt dat bovenstaande regeling geldt voor alle paarden met een leeftjd aan tenminste een jaar met uitzondering van fokpaarden, renpaarden, harddravers, concourspaarden en slachtpaarden. Onder fokpaarden worden verstaan paarden en merries, welke zijn ingeschreven in een der registers van een op grond de Paardenwet 1939 erkende stamboekvereeniging. Als slachtpaarden worden beschouwd voor slacht bestemde paarden reengekomen prijs moet op de welke ter levering aan de Ned. Veehouderijcentrale zijn opgegeven.
Bij verkoop uit de eerste hand, waaronder wordt verstaan verkoop door den gebruiker van het te verkoopen paard, aan den kooper, welke laatste in het bezit moet zijn van een vergunning tot aankoop, mag de tusschen verkooper en kooper overeen te komen prijs niet hooger zijn dan de taxatiewaarde.
Bij verkoop door den paardenhandelaar mag de prijs den tusschen verkooper en kooper met inachtneming van hetgeen hierboven is vermeld, bij verkoop uit de eerste hand, overeengekomen prijs met ten hoogste 10% te boven gaan.
De tusschen kooper en verkooper overeengekomen prijs moet op de verkoopkaart worden vermeld en door onderteekening moet de juistheid hiervan worden bekrachtigd. Na den verkoop moet de verkooper terstond de verkoopkaart aan den kooper afgeven terwijl de kooper verplicht is binnen 3 (drie) dagen na het tot stand komen van den koop, het eerste exemplaar van de koop-vergunning tegelijk met de ontvangen verkoopkaart in te leveren bij de Lanbdouw-Crisis-Organisatie. Een koopervgunning of verkoopkaart moet binnen drie dagen na afloop van haar geldigheid worden ingeleverd bij de instantie, welke haar heeft uitgereikt, indien van een dergelijke vergunning og kaart geen gebruik is gemaakt.
De markten waar taxatie zal plaats vinden, zullen in Noord-brabant voor de eerstvolgende drie maanden gehouden worden op de navolgende plaatsen en data:
Oss, 12 juni en 10 juli
Zevenbergen, 12 mei, 4 juni en 16 juli
‘s-Bosch, 14 mei, 5 juni en 3 juli
Bergen op Zoom, 21 mei, 18 juni en 30 juli
Tilburg, 26 mei, 23 juni en 14 juli
Helmond, 30 mei, 27 juni en 25 juli

Heden is door een specialist-vuurwerker Nederlandsch militair met behulp van een 4 tal arbeiders uit deze gemeente, een eerder aangeduide granaat in het tarweland van A. Korteweg aan de Klundertsche weg uit de grond gegraven. Na opgraving bleek de granaat uiteengevallen ongevaarlijk te zijn.

Share
Freelance PHP Developer