juni, 2011

...now browsing by month

 

30 juni 1941

donderdag, juni 30th, 2011

De nacht is zeer rustig geweest. Slechts een tiental laag vliegende vliegtuigen is gemeld.

Van den Ortskommandant ontving ik een schrijven, houdende de mededeeling dat hij op mijn verzoek, om de hier gevestigde slagers het vleesch voor de militairen te laten leveren, niet kan inwilligen.

Heden kwamen wij andermaal tot de bevinding dat een partij grind opgeslagen aan de oude suikerfabriek Azelma, dienende voor wegverbetering van den Achterdijk was weggenomen en met ca. 8 m3. Direct is de gemeente-opzichter daartegen op gekomen en is het wegnemen opgehouden. Van gemeentebestuur heb ik een schrijven laten uitgaan presteerende tegen het ongevraagd wegnemen en tevens om betaling gevraagd van f 6,25 per m3.

Share

29 juni 1941

woensdag, juni 29th, 2011

De afgeloopen nacht was bijzonder kalm. Om even voor 23 uur kwamen als steeds enkele Duitsche vliegtuigen vliegende van Oost naar West. Engelsche vliegtuigen zijn hier niet waargenomen.

Om 7 uur werd andermaal alarm geblazen en moesten alle militairen op Marktveld aantreden.

Bij betrekkelijk guur weder is het zeer rustig op de verjaardag van Prins Bernhard. Enkele jongelui loopen met een witte anjelier in het knoopsgat over straat, hetgeen niemand aanstoot geeft en wel gezien wordt maar niet leidt tot demonstraties. Oranje wordt niet gedragen. Wel hebben meerdere inwoners naar ik verneem, de foto’s van Prins Bernhard in hun woningen versierd. De bevolking blijft oranje-gezind tegen alles in, en slechts zulks in gesprekken tegen Duitsche militairen, niet onder stoelen en banken maar komt daar recht voor uit. Men verlangt eenmaal het koningshuis in Nederland terug; slechts enkelen denken daar anders over. Nu reeds wordt gehoopt en verlangd naar de algemeene feesten van de terugkomst, waaraan jong en oud zal meedoen, naar men zegt.

Share

28 juni 1941

dinsdag, juni 28th, 2011

De nacht was zeer kalm. Opmerkelijk is dat ‘s-avonds prompt 23 uur enkele vliegtuigen 3,4 of 5 achtereenvolgens hier overkomen vliegende van Oost naar West. Wij zijn daar reeds aan gewoon.

Heden om 18 uur ontving ik het volgende telegram (Regerings)
“in verband met den verjaardag van Prins Bernhard 29 juni 1941 verzoek ik alle hoofden van Politie op dinsdag tenminste twee derde van de organisatie sterkte van het personeel belast met den straatdienst direct beschikbaar te houden ten einde zoo noodig onerwijld te kunnen optreden tegen eventueele demonstratie. Rapport over hetr verloop van den dag indien er iets bijzonders te vermelden is moet uiterlijk dinsdag 1 juli aanstaande bij den inspecteur generaal der Ned. Politie en bij mij zijn ingediend. Bijzonder voorvallen moeten terstond telefonisch aan den officier van dienst bij de Generale Inspectie der Ned. Politie (den Haag telefoon 117644) worden gemeld. De Duitsche orde-Politie bevindt zich in verhoogden alarmtoestand.”
De secretaris Generaal Binnenlandsche Zaken, Frederiks

Naar aanleiding van het vorenstaande heb ik de gemeente politie order te geven in deze toe te zien.

Heden ontving ik van den commissaris der Provincie de volgende circulaire
Onderwerp: verlof burgemeesters
‘s-Bosch, 26 juni 1941
Naar aanleiding van aan hem voorgelegde vraag of onder de huidige omstandigheden aan de burgemeesters verlof tot afwezigheid buiten hun gemeente voor meer dan enkele dagen (vacantieverlof) kan worden verleend, heeft de secretaris-generaal van het departement van Binnelandsche Zaken als zijn meening doen kennen, dat het hem in het algemeen minder wenschelijk schijnt, dat de burgemeesters met het gewone vakantieverlof gaan. De situatie vordert dat de burgemeesters zooveel mogelijk in hun gemeenten aanwezig zijn. In bijzondere gevallen, zou in een verlof van beperkten duur berust kunnen worden, mits een behoorlijke vervanging gewaarborgd is, bepaaldelijk met het oog op het contact met de bezettende macht. In verband met de uitvoering van de dezer dagen gepubliceerde verordening op de inlevering van metalen, acht de secretaris-generaal het evenwel wenschelijk, dat de burgemeesters eerst verlof wordt verleend, nadat deze inlevering van de den betreffende gemeente haar beslag heeft gekregen.
De commissaris der Provincie Noord-Braband, A. v. Rijckevorsel.

Share

27 juni 1941

maandag, juni 27th, 2011

Gisteren overdag, de avond en de nacht kenmerkte zich door de verschijning van veel vliegtuigen. Gedurende de nacht zijn er zeer veel over Zevenbergen gevlogen, is afweergeschut gehoord, zweeflichten gezien en explosies gehoord. Vooral de vliegvelden te Gilze Reijen en Woensdrecht schijnen aan te trekken.

Gedagteekend per heden, heb ik het volgende voor de pers en plaatselijke aanplakking doen vermenigvuldigen:

Gemeente Zevenbergen

Waarschuwing tevens goede raad
Door meer bevoegden is reeds gewaarschuwd tegen het noodeloos en ondoelmatig gebruik van rijwielen door de bevolking in het algemeen. Ik wil mijn waarschuwing daaraan doen volgen. Nog steeds worden de rijwielen gebruikt voor genoegen van de bezitters en huisgenooten waardoor de banden sterk slijten. Wanneer men nu weet en door velen reeds ondervonden wordt, dat nieuwe banden bijna niet meer worden verstrekt zou dit moeten leiden tot uiterst spaarzaam gebruik. Wanneer de kinderen uit een gezin waarin momenteel nog meerdere rijwielen met goede banden aanwezig zijn, deze banden verslijten, zal straks de kostwinner, indien hij voor zijn werk een rijwiel noodig heeft en de banden van diens rijwiel versleten zijn, het aan zich zelf te wijten hebben, wanneer hij zonder rijwiel naar zijn werk moet, erger nog zijn werk elders moet opgeven. Bij de aanvragen om een bon voor nieuwe rijwielbanden zal rekening worden gehouden met het ondoelmatig verslijten van banden door huisgenooten. Men is daar tijdig althans te voren gewaarschuwd.
Voorts raad ik een ieder aan zich zooveel mogelijk van hulp-brandstof te voorzien tegen de komende winter. Niet waardevol hout, als knotwilligen en ander hout, nu gehakt, klein gemaakt en gedroogd, kan in de a.s. winter bijzonder waardevolle hulp-brandstof zijn. Het eenige goede wil en open oog voor de toekomst kan veel leed voorkomen worden.

Zevenbergen, 27 juni 1944, de burgem. v. Zevenbergen, J.J. van Aken.

Share

26 juni 1941

zondag, juni 26th, 2011

Wederom de gewone nachtvluchten om 1.50 uur werd ik opgebeld door de L.D. te Zevenb. Hoek meldende dat een vliegtuig komende van west, in de Landekenspolder iets heeft laten vallen of uitgeworpen wat vergezeld ging van een krakend en brekend geluid en door meerderen is gehoord. Ik heb terstond opdracht gegeven met twee ploegen van 2 man ieder de polder af te doen zoeken en den agent van politie eveneens gelast mede te zoeken en mij nader te berichten.

Ook is door mij met de Rijksdienst van de Luchtbescherming te den Haag opgebeld en mededeeling gedaan van het mij gemelde. Om 8 uur meldt de agent van politie dat niets gevonden is, maar de boeren zijn gewaarschuwd met verzoek om bericht wanneer iets gevonden wordt.

Heden worden de eerste nieuwe woningen betrokken van de groep van 28 die op de plaats der verwoesting zijn herbouwd.

Share

25 juni 1941

zaterdag, juni 25th, 2011

De nachtelijke vluchten beginnen op elkaar te gelijken en brengen niets bijzonders.

Heden ben ik op verzoek van twee slagers bij den Ortskommandant geweest om het verzoek der slagersover te brengen t.a.z. van de vleeschvoorziening der militairen. Dit vleesch wordt momenteel vanuit Roosendaal betrokken terwijl zulks steeds hier van een of meer slagers betrokken werd. De kommandant zou terstond trachten daarin verandering te krijgen.

Share

24 juni 1941

vrijdag, juni 24th, 2011

Het overtrekken van Duitsche machines wordt iedere avond en nacht minder. Daarentegen komen er steeds meer Engelsche vliegtuigen over hetgeen omtrent 1 uur middernacht begint vliegende van West naar Oost om ’n paar uur later in omgekeerde richting terug te vliegen. Zoo vernam ik heden uit betrouwbare bron, dat gistermiddag omtrent 4 uur ruim 69 Engelsche vliegtuigen over grondgebied van deze gemeente Zevenbergen zijn gevolgen en wel zéér hoog van West naar Oost.

Er is sprake van dat de hier gevestigde Einheit no. 41783A, aan den Hazeldonksche Zandweg afweergeschut zullen plaatsen.

Share

23 juni 1941

donderdag, juni 23rd, 2011

Heden nacht is een niet gering aantal vliegtuigen gepasseerd echter zonder explosies te veroorzaken.

Ook heden zijn van elders een paar Duitsche officieren hier geweest in formeerende naar de niet geexplodeerde bom die nog in de haven zou liggen. Er gebeurt echter niets mee. Meermalen komen de militairen vragen om meubelen als schrijftafels en boekenkasten in bruikleen te mogen ontvangen wat, wegens eigen gebruik, afgewezen wordt.

Share

22 juni 1941

woensdag, juni 22nd, 2011

De nacht was wederom kalm. Omstreeks 23 uur gisteraqvond trokken enkele vliegtuigen van Oost naar West voorts nu en dan eenige vliegtuigen in de nacht.

In den voormiddag ziet men vele greopjes menschen druk in gesprek. Bij informatie blijkt de groote gebeurtenis besproken te worden dat heden morgen de Duitsche legers Rusland zijn binnen gevallen en daar een nieuw gevechtsfront vormen; ook zou Rumenië met Duitschland strijden tegen Rusland. Ook vele groepjes Duitsche militairen staan in drukke bespreking bijeen, wellicht de nieuwe strijd besprekende.

In den avond om 20 uur werd door de hoornblazer der militairen revaille geblazen en zag men direct daarna alle militairen zich haasten hun uitrusting bijeen te nemen en aantreden op het marktveld. Honderden inwoners, vrouwen met kinderen stormden naar de markt om al dit vreemde schouwspel te zien, omdat men meende dat direct vertrek der militairen zou plaats hebben. Ambachten, die van de Weermacht de laatste dagen gewerkt hebben kwamen hun rekening nog presenteren om af te rekenen. Om 9 uur was alles wederom ingetrokken en ten einde.

Share

21 juni 1941

dinsdag, juni 21st, 2011

Enkele vliegtuigen kwamen prompt op gewone tij, dat is omtrent 23 uur, over Zevenbergen, richting van Oost naar West. In de geheele nacht zijn door L. dienst 17 vliegtuigen gehoord of gezien.

Heden gaf ik mijn klacht, omtrent het jagen aan den procureur-generaal fgd directeur van politie te ‘s-Hertogenbosch en den commissaris der provincie te ‘s-Bosch. Ook van elders hoor ik de klacht dat de Duitsche officieren het veld afstroopen, zoo o.m. in Zwartenberg, zéér tot ongenoegen van de Ned. jagers en van de landbouwers waar zij zonder meer door de veldgewassen loopen.

Share
Freelance PHP Developer