juli, 2011

...now browsing by month

 

31 juli 1941

zondag, juli 31st, 2011

Volgens verklaringen van hen die zulks hebben gehoord, zouden er in den afgeloopen nacht meer vliegtuigen in actie zijn geweest dan op de laatste dagen en zijn ook zware explosies gehoord.

Thans staat het vast dat de thans hier gelegerde militairen vertrekken. De Ortskommandant heeft heden avond van mij aan mijn woning afscheid genomen. Reeds zijn inkwartier-manschappen van de nieuwe troepen, aangekomen om de kwartieren te bespreken.

Share

30 juli 1941

zaterdag, juli 30th, 2011

Andermaal alles rustig in de gemeente.

Heden ontving ik van den procureur-generaal fgd. gewestelijk directeur van Politie het volgende schrijven:

“Hierbij heb ik de eer u edelachtb. te berichten, dat krachtens een sondergenehmigung van Duitsche zijde de N.S.B. een vergadering heeft belegd in uwe gemeente op 2 aug. a.s. te 20 uur en wel in de openlucht.
Ik moge u verzoeken de noodige maatregelen te treffen ter handhaving der openbare orde, zoo nodig met assistentie van rijkspolitie.” w.g. N.J. v. Leeuwen.

Nog heden heb ik assistentie gevraagd van Rijkspolitie en is mij die toegezegd ten bedrage van 9 man van de marechaussee’s terwijl de gemeentepolitie, ten getale van 5 man (geheele personeel) in Zevenbergen zal zijn om de orde te handhaven. De siecherheitspolizei te ‘s-Hertogenbosch vraagt mij per telefoon aan deze instantie een kort verslag uit te brengen houdende hetgeen op die vergadering van de N.S.B. gesproken zal zijn.

Hedenavond te 18.50 uur ontving ik het volgende telegram van den procureur-generaal fgd. directeur van politie te ‘s-Hertogenbosch.

“In opdracht van hoogere SS en politieleider zal voorman der Nederlandsche SS Feldmeijer voordracht houden voor Nederlandsche politie en wel op 7 aug. a.s. van 10 tot 11 uur te Roermond harmoniebar Kapellerlaan en van 15 tot 16 uur te Maastricht stadschouwburg nabij onze lievevrouweplein voorts op 8 aug. van 10 tot 11 uur te den Bosch in casino aan Parade en van 15 tot 16 uur te Breda in Concordia van Coothplein 37 stop. Tweederde der Nederlandsche politie behooren deze voordracht bij te wonen zooveel mogelijk in uniform stop. Verzoeke voor wat uw onderhebbende politie aangaat maatregelen te treffen en mij omgaande telegrafisch aantal deelnemers te melden onder opgave tevens welke plaats zal worden bezocht stop. Voor tijdelijke voorziening in politietoezicht in gemeenten met beperkt aantal politieambtenaren ware overleg te plegen tusschen betrokken hoofd plaatselijke politie en brigadecommandant marechaussee” Procureur-Generaal fungeerend directeur van politie, w.g. v. Leeuwen

Heden gaat van mij het volgende telegram terug aan procureur-generaal te ‘s-Bosch “van 5 agenten politie in gemeente zullen 3 op 8 aug. a.s. voordracht Breda bijwonen”, burgem. van Zevenbergen

Share

29 juli 1941

vrijdag, juli 29th, 2011

Een buitengewoon rustige nacht mogelijk door zwaar overtrokken lucht.

Heden nacht zijn personen andermaal op de Rijksweg te Zevenbergschen Hoek de straten met verf beschilderd waar een galg meteen man er aan en een onderschrift: ‘zoo gaat het met de N.S.B.”, voorts stond er geschilderd: “Wie brengt ons in de ellende? Het is Mussert met zijn bende!”, voorts: “Heel Nederland oranjeklant!”. Het zijn allemaal hatelijkheden tegen de N.S.B. De personen die zulks zeer waarschijnlijk hebben gedaan zijn bij de politie bekend. Drie er van hebben proces verbaal voor het op straat zijn tusschen 0 en 4 uur. Ik heb gelast deze jonge mannen bij mij te ontbieden.

Tot heden is hier aan koper-tin enz. ingeleverd 698 kilogram. Vele artikelen, waarvan de menschen zeer noode afstand doen, worden ingeleverd. De levering van slachtvee was heden andermaal druk. Het aantal zal de 100 stuks wel benaderen.

Share

28 juli 1941

donderdag, juli 28th, 2011

De nacht was kalm, alleen in de vroege morgenuren kwamen enkele zeer laag vliegende vliegtuigen over onze huizen waarbij de schrik op het hart slaat en de meeste nog slapende inwoners de admin inhouden in de gedachte komt er een bom op ons neer, of gaat het vliegtuig door?

Heden gaat van mij de volgende bekendmaking uit:

“De burgemeester van Zevenbergen brengt ter openbare kennis, dat voorzoover nog geen schadeloossteloosstelling voor door de Duitsche Weermacht in gebruik genomen schepen werd verleend of deze niet door een Duitsche instantie in het vooruitzicht werd gesteld de aanvragen tot vergoeding voor deze schepen tot en met 31 augustus 1941 ter gemeentesecretarie kunnen worden ingediend, op dat alsnog tot betaling kan worden overgegaan. Zevenbergen 28 juli 1941. De burgemeester van Zevenbergen w.g. J.J. v. Aken

In de laatste 2 maanden zijn in deze gemeente vanwege het voorkomen van diphterie en roodvonk de kinderen daartegen ingeënt en wel:
659 kinderen 3x tegen diphterie
87 kinderen 2x tegen diphterie
88 kinderen 1x tegen diphterie
en al deze kinderen tegen roodvonk.

Met ingang van morgen is door mij op verzoek van den secretaris-Generaal van Binnenlandsche Zaken een bewakingsdienst ingesteld in het kader van de luchtbeschermingsdienst die in de gemeente moet uitzien naar eventueele branden veroorzaakt door groote of kleine brandplaatjes, phosphorstukjes of andere brandstichtende middelen in graanvelden, dorschplaatsen en graanopslagplaatsen. Voor Zevenbergen en voor Zevenb. Hoek heb ik heden voor ieder 4 man geinstrueerd. De diensten vangen aan, morgen om 6 uur v.m.

Share

27 juli 1941

woensdag, juli 27th, 2011

Het is opvallend stil in de lucht en op straat. Aan alles geraakt men gewoon, ook aan het trompetgeschal als ‘s-morgens om 8 uur de hakenkruisvlag wordt geheschen en die ‘s-avonds om 20 uur wordt binnengehaald hetgeen steeds met een geplechtigheid van de zijde der militairen geschied. Eveneens wordt ‘s-avonds om 22.45 en om 23 uur met de trompet het signaal gegeven voor gereedmaken en ter ruste gaan voor de militairen.

De voedselvoorziening blijkt steeds moeilijker te worden zonder geldige bonnen is niets meer te verkrijgen terwijl voorheen zonder bonnen nog wel eens boter, melk en vleesch te verkrijgen was. Er is een levendige handel in bonnen. Zoo worden b.v. kolenkaarten, met 20 bonnen, voor f 12,- gaarne gekocht en voor thans reeds geldig verklaarde kolenbonnen betaalt men gaarne f 1,- per bon. Dit om zich eenigermale te verzekeren van eenige brandstof tegen a.s. winter. Per 1 aug.s a.s. zal alleen melk verkrijgbaar zijn die geheel ontroomd is z.g, tapte-melk. De boter die van de melk op de fabrieken gemaakt wordt, is voor verzending bestemd.

Share

26 juli 1941

dinsdag, juli 26th, 2011

Heden morgen om 6.30 uur ontving ik het volgende telegram per telefoon doorgegeven.
De commissaris-generaal der openbare veiligheid verbiedt op grond van par. 1 der verordening no. 20/1941 met onmiddelijk ingaande werking ten eerste; het aanslaan, aanplakken en het op een of andere wijze in het openbaar vertonen van plakkaten en geschirften van de Nederlandsche Unie stop ten tweede het dragen van het insigne van de Nederlandsche unie stop. Verzoeke onderhebbende de politie op te dragen tegen overtreding dezer verboden nauwlettend te waken. Procureur-Generaal fgd. gewestelijk directeur van politie N.J. van Leeuwen

Heden nacht is door een paar leden van de N.S.B. en huisgenooten wonende in deze gemeente tusschen 0 en 4 uur, aangeplakt op borden en gevels van gebouwen en particulieren woningen. Het betrof voornamelijk de door Duitschland overgenomen V-actie in allerlei vorm, als hakenkruizen enz. Ook wel, zooals op de woning der beide domines “Hier heerscht de Engelsche ziekte” of dit rijmptje: “Door Engeland gepaaid. Wordt de waarheid verdraaid. De W die gij vindt, wordt M: Mussert wint.”

De aanplakkende personen hebben van de dienstdoende agent van politie een proces-verbaal gehad wegens het ongeoorloofd op straat vertoeven, hoewel zei zeiden een mondelinge vergunning te hebben van den Ortskommandant. De Duitsche militaire wacht nam genoemde personen tegen opbrengen in bescherming. Ik heb den Ortskommandant er op gewezen dat, ingevolge de instructies en verordening deze menschen, geen Rijksduitschers zijnde, niet op straat mochten zijn zonder een Sondergenhmigung. Daarna heeft deze alsnog een schriftelijke vergunning gegeven. Niettemin gaande proces-verbaal naar de bevoegde instanties. Van de meeste woningen zijn de aangebrachte papieren reeds spoedig afgehaald door de bewoners zelf. Overigens is het alles nog rustig.

Share

25 juli 1941

maandag, juli 25th, 2011

Het blijft rustig des nachts en ook des daags.

Heden was het voor Zevenbergen een belangrijke dag aangezien de wederopbouw van Zevenbergen zoover gevorderd is dat de eerste burgerwooning voor bewoning gereed kwam. In navolging van Scherpenzeel waar ca. 10 terug de eerste woning van de wederopbouw officieel in gebruik is genomen, werd hier de woning van J. Luijten, timmerman aan de Zuidhaven no. 27 (?) officieel in gebruik genomen. Om 11 uur was het gezelschap officieele personen gearriveerd. Daar de Algemeen Gemachtigde ir. dr. Ringers zelf belet was te komen, verrichtte Ir. v.d. Meer de opening. Tegenwoordig waren ir. v.d. Meer, de burgemeester van Zevenbergen met wethouder Ooijen, de gemeente-secretaris, de gemeente-ontvanger als administrateur van alle gemeente uitgaven voor den wederopbouw, de gemeente-opzichter, ir. Noorlander, leider van het bouwbureau met zijn twee opzichters, mr. Muskens als afgevaardigde van den contact-commissaris en de heer Luijten zelf. Ir. v.d. Meer hield een toespraak en memoreerde de dag van 11 mei 1940 toen hier zooveel verwoest werd. Nu staan wij voor de opening van de 1e nieuwe woning die door de voortvarendheid van het gemeentebestuur en hulpkrachten zoover is gekomen. Hij dankte allen voor de buitengewone arbeid hier verricht. Daarna opende hij de deur en werd de woning betreden waar bloemen van het gemeentebestuur en bouwbureau aanwezig waren. Na bezichtiging sprak de burgemeester woorden van dank aan allen die met hem de nieuwbouw hebben bevorderd. Hij merkte op dat reeds eerder, ca. 3 weken terug de 1e woning van de nieuwbouw in gebruik werd genomen, n.m. een der 28 arbeiderswoningen in de Lage Wipstraat. Hij bood den eigenaar-bewoner Luijten, een namens het gemeentebestuur bezorgde bloemenkrans aan nevens zijn gelukwenschen. Na gezamenlijk een glaasje gedronken te hebben is, onder een kopje ersatz-koffie met een sigaar en sigaret, de bespreking van den verdere opbouw voortgezet. Door het bouwbureau werd medegedeeld dat gisteren ook de aanbesteding heeft plaats gehad van het hotel Tholenaar en dat binnenkort de aanbesteding van het woonhuis en brouwerij van G. Nelemans kan volgen, zijnde deze besteding de laatste in Zevenbergen (kom) voor nieuwbouw-woningen. Te Zevenb. Hoek loopt de nieuwbouw nog niet, maar is deze in vergevorderd stadium van voorbereiding.

Heden werden door militairen bij burgers 15 duitsche artisten ingekwartierd die hier heden avond voor de militairen en genoodigden een amusement avond geven. Bij enkele burgers, die met deze inkwartiering niet ingenomen waren werd het dubbele getal personen ingekwartierd zulks als strafmaatregel tegen het verzet.

Share

24 juli 1941

zondag, juli 24th, 2011

Bij kalme nachten komen toch nu en dan vliegtuigen over, die wij nauwelijks hooren en, indien wij geen bomexplosies of afweergeschut hooren, ons ongemerkt voorbij gaan.

De ortskommandant kwam zich heden bij mij zich beklagen over het feit dat op de Rijksweg nabij Zevenbergschen Hoek, onder de op dien weg geschilderde V, ook de letters R.A.F voorkomen, welke teeken is van de Engelsche luchtmacht. Ook andere anti-duitsche teekenen waren op dien weg geschilderd. Ik heb hem er op gewezen dat ik die teekens heb willen doen wegnemen door een werkman van de Rijkswaterstaat doch deze is het door zijn superieuren verboden iets op mijn last of verzoek te doen. Thans zijn die .. voor de Duitsche Weermach hinderlijke teekens toch weg. Voorts beklaagde de kommandant er zich andermaal over, dat vele vooral jongelui, zich afwijzend en hinderlijk toonen tegenover de militairen. Het zijn vooral jonge jongens die zulks doen en b.v. het troittoir geheel innemen en geen plaats maken voor een tegenkomende militair. Overigens zoo meende hij heeft de bevolking in ’t algemeen blijkbaar meer sympathie voor al wat Engelsch is en antopathie voor al wat Duitsch is. Hij zou, indien die houding niet veranderde, een strafmaatregel toepassen b.v. een week lang om 20 uur alles van straat. Indien hij werkelijk hinder en plagerij ondervindt, heb ik gezegd, dat alleen een strafmaatregel hier iets kan helpen.
Gisteren avond bevond de politie dat 2 duitsche soldaten met een zeis bij een boer klaver maaiden en in zakken meenam naar hun paardenstallen aan de oude suikerfabriek. Een en ander is vastgelegd in een rapport hetwelk ik den Ortscommandant heb voorgelegd met de mededeeling dat ik deze zaak zal doorgeven aan het directoraat-generaal van politie te den Haag en procureur generaal fgd directeur van politie te ‘s-Hertogenbosch, hetgeen is geschied. De commandant beloofde mij een onderzoek te doen instellen naar de daders.

Heden avond omtrent 17 uur ontving ik het volgende telegram:

In aansluiting op buitengewoon politieblad van 23 dezer no. 42 wordt mij vanwege departement van justitie medegedeeld dat ingevolge beslissing B.a.o. de in voorlaatste alinea der daarin opgenomen aanschrijving betreffende Duitsche V-actie vermelde bevoegdheid tusschen 0 en 4 uur op straat te zijn alleen geldt voor Rijksduitschers leden der N.S.D.A.P. stop. ten aanzien van overige personen blijft verordening 188/1940 onverminderd van kracht. Procureur Generaal fungerend directeur van politie N.J.v.Leeuwen

Het bovenstaande zal in verband staan met hetgeen elders b.v. in Breda is geschied, waar leden van de N.S.B. tusschen 0 en 4 uur op straat kwamen en huizen hebben vol geschilderd met de V-actie of wat daarop of bij te pas kwam. In deze gemeente is dienaangaande niets gebeurd.

Share

23 juli 1941

zaterdag, juli 23rd, 2011

Voor wat ons betreft was het een rustige nacht. Wel werd ik om 1 uur heden nacht opgebeld door de Duitsche nachtpatrouille die mij mededeelde drie burgers op straat te hebben aangetroffen buiten de uren waarop men zonder speciale vergunning niet op straat zelfs niet in de buiten lucht mag vertoeven, met de vraag wat er mede te doen. Mijn antwoord was: geef ze maar over aan de gemeentepolitie. Deze heeft ze overgenomen en vastgehouden in de cellen op het politiebureau tot heden morgen 4 uur tijd waar op men wederom op straat mag komen en is proces verbaal tegen hen opgemaakt.

Heden heb ik persoonlijk een houten kruis geplaatst op het graf van de Fransche militair op de R.K. begraafplaats die hier op 14 mei 1940 is overleden na gewond door de Duitsche militairen hier te zijn aangevoerd. Zijn naam is Herison en zijn woonplaats Abeville in Frankrijk. Op het graf heb ik heden een bloemkrans gelegd en heb het zoo doen fotograferen. Ook deze foto’s gaan via het Nederlandsche Roode Kruis naar de familie in Frankrijk.

Ieder weldenkend inwoner ergert zich in hooge mate aan het feit dat vele jonge meiden de soldaten naloopen en zich langs wegen en in de velden daarmede afzonderen waar niets tegen te doen is. Het zedelijk pijl van velen zakt dan ook zienderooge. Nog nimmer hebben de jonge meiden zulk een gewaagde en als het ware uitdagende kleeding of ontkleeding gedragen. Naar men zegt gedragen zich ook meedere gehuwde vrouwen zedeloos. Voortdurende waarschuwingen vanaf den preekstoel in de kerk(en) schijnt niet te helpen.

Share

22 juli 1941

vrijdag, juli 22nd, 2011

Ook heden nacht zijn wij in onze rust niet gestoord.

Het op 20 dezer door het telegraafkantoor te ‘s-Bosch aan mij per telefoon overgebrachte regeerings-telegram uit s-Bosch no. 901 luidt als volgt:

Tegen personen die plakaten, transparanten en andere propagandamiddelen die onder Duitsche bescherming staan verwijderen, beschadigen of onleesbaar maken moet oogenblikkelijk aan Sicherheitspolitzei en mij telefonisch berichten stop. Van ieder beschadiging wordt onverwijld trelefonisch en daarna schriftelijk bericht bij Sichterheitspolizei en mij ingewacht. De procureur-Generaal fgd Directeur van Politie, M.J. v. Leeuwen

Share
Freelance PHP Developer