augustus, 2011

...now browsing by month

 

31 augustus 1941

woensdag, augustus 31st, 2011

Bij slecht weer (overtrokken lucht en regenbuien) was de nacht kalm. In de vroegen morgen zijn op straten en pleinen pamfletjes neer geworpen. Deze zijn in kleurendruk en hekelen het samengaan der Amerikaansche- Engelsche en Russchische volkeren in den oorlog. Een der pamfletjes geeft in oranjekleur een kroontje waarboven een W (Wilhelmina) met aan de andere zijde de hamer en sikkel, eveneens bespotting tegenover het vorstenhuis van Oranje. Vooral de jeugd heeft zich gehaast deze pamfletjes op te rapen en te versnipperen.Tot heden, 12 uur, is alles kalm in de gemeente. In meerdere woningen zijn oranjebloemen voor de ramen geplaatst en men kan het de oranjeklanten aanzien dat zij vrolijke gezichten trekken en niet met elkaar druk spreken over de verjaardag van de Koningin der Nederlanden. Om 22.30 tot 23 uur is het levendig in de lucht. Afweergeschut in de richting R’dam gelijk aan spervuur, zoeklichten en explosies. Vele inwoners staan buiten te kijken naar een en ander middernacht zijn nog enkele zware bominslagen gehoord; het is oorlog.

Share

30 augustus 1941

dinsdag, augustus 30th, 2011

Bij allerslechtst weer, regen, is er niet veel gehoord of gezien van actie in de lucht

Om 11.50 uur ontving ik het volgende regeerings-telegram: “aansluitend op telegram van gisteren verzoek ik op 1 september a.s. tusschen 9 en 11 uur telefonisch bericht omtrent verloop gebeurtenissen op 31 augustus ongeacht de gebruikelijke rechtstreeksche meldingen van belangrijke voorvallen aan Nederlandsche en Duitsche instantie.”, Procureur-Generaal fgd directeur van Politie, N.J. v. Leeuwen

Om 15.05 uur ontving ik het volgende regeeringstelegam: “In aansluiting telegrammen van gisteren en heden zij nog bericht dat van communistische zijde in pamfletten wordt aangespoord heden 30 augustus om 17 uur cafe-restaurants, terassen e.d. inrichtingen en bioscopente verlaten voorts wordt opgemerkt om op 31 aug. tusschen 15 en 17 uur zich zooveel mogelijk te voet of per rijwiel op straat te begeven en trams te bezetten terwijl voorts wordt aangezet om precies 16 uur één minuut stilte te bewaren waartoe fietsers zouden moeten afstappen en terras zouden moeten worden verlaten en front te maken naar het Westen om 18 uur zouden huislijke festiviteiten moeten aanvangen om 19.20 uur naar illegale zender flitspuit en om 20.45 uur naar verboden oranje zender moeten worden geluisterd. In pamfletten wordt wijders aangespoord deze van man tot man te verspreiden nogmaals wordt met aandrang verzocht alle betoogingen tegene bettende macht en N.S.B. en welken vorm ook waaronder te begrijpen dragen van verboden insignes bloemen en dergelijke met kracht te gaan en in de kiem te smoren.”, procureur-generaal fungerend directeur van Politie N.J. v. Leeuwen

[665_052_045]

Om 15.40 uur ontving ik het volgende regeeringstelegram: “met toestemming van bevoegde Duitsche instanties zullen op 30 en 31 augustus 1941 in alle plaatsen in Nederland marchen worden gehouden door de W.A., de S.S. de nationale jeugdstorm en de dienstgroepen der N.S.D.A.P.”, procureur-generaal gew. directeur van Politie, N.J. v. Leeuwen
Om 16.32 uur ontving ik het volgende regeeringstelegram: “in aansluiting op telegrammen van 29 augustus en heden verzoek ik u in verband met marschen op uitgebreide schaal op 31 augustus niet 2/3 doch al uw politiepersoneel beschikbaar te houden”, procureur-generaal fgd. gew. directeur van Politie, N.J. v. Leeuwen
Voor bovengenoemde werkzaamheden in de open lucht is geen gelegenheid aangezien het vrijwel ononderbroken regent. Naar deskundigen beweren zijn er reeds totaal bedorven tarwevelden.
Om 20.15 uur gewerd mij door den directeur van de P.T.T. te ‘s-Hertogenbosch per telefoon het volgende telegram doorgegeven.
(Niet genoteerde redactie)
“Op last de Duitsche overheid moet personalia van demonstanten aan de Sicherheitspolizei worden doorgeven als demonstraties worden óók beschouwd, het dragen van papierclips, lucifers en dergelijken in het knoopsgat. Van welke demonstreerende wielrijders moet het rijwiel in beslag gebomen worden. Indien geen verzet wordt gepleegd, kan de wielrijder vrijgelaten worden. Telegram volgt per post en is afgegeven door den Procureur-Generaal fgd. directeur van Politie te ‘s-Hertogenbosch N.J. v. Leeuwen

Share

29 augustus 1941

maandag, augustus 29th, 2011

De nacht was onrustiger dan voorgaande; zware motoren raasden door de lucht van West naar Oost ook in den avond van gisteren was er veel afweergeschut te hooren. Het geleek, omtrent 21 uur, wel op een spervuur.

Tegen hedenavond zijn meerdere burgers, alsmede ondergeteekende, door den Ortskommandant uitgenodigd om een kunst consert in het patronaatsgebouw te komen bijwonen. Meerdere bekende Berlijnsche muziekspecialiteiten verleenen medewerking. De uitnoodigingen, zijn in het Nederlands door mij gesteld en namens den Ortskommandant onderteekend, gericht aan hen, die officieren ingekwartierd hebben. Persoonlijk is mij gevraagd op het consert tegenwoordig te zijn. Heden voormiddag werd mij door de gemeentepolitie te Zevenbergschen-Hoek, gemeld, dat in de Landekenspolder in het veld een niet ontplofte bom is gevonden die er een paar dagen terug niet lag. Bij nader onderzoek door de politie blijkt het een bom te zijn die uit een vliegtuig is geworpen of gevallen. Gedeeltelijk steekt de bom boven de grond en is ca. 30 cm in middellijn. De plaatse is aangeduid met een roode vlag.

Na de voorgeschrevene berichten te hebben doorgegeven aan de Rijksinspectie v/d luchtbeschermingsdienst in den Haag, den verbindings-officier der Duitsche Weermacht in den Bosch en den Ortskommandant alhier, zijn er, van hier militairen heen getrokken om de voorbereidende maatregelen te nemen voor de opruiming. Heden om 16.16 uur ontving ik het volgende Regeeringstelegram uit den Bosch: “Gelieve in verband met mogelijke demonstraties tegen bezettende macht op 31 augustus a.s. uwe politie uiterste waakzaamheid op te dragen en eventueele manifestaties in welken vorm ook aanstonds met kracht te onderdrukken stop speciaal ook aandacht schenken aan mogelijk agitatie van communostische zijde waartegen afdoend zal zijn op te treden stop. Met het oog op eventueele gebeurlijk heden gelieve u zooveel mogelijk politiepersoneel doch ten minste twee derde van organische sterkte ter beschikking te houden stop. Procureur-Generaal fgd. gewestelijk directeur van politie, N.J.v.Leeuwen

Vrijwel de geheele dag regen en nog eens regen, zoodat niets van de te velde staande oogst heden geborgen kan worden. Bij navraag is gebleken, dat niet één burger behalve zij die gewoon zijn ook de filmvertooningen der militairen hij te wonen, naar het concert is gaan luisteren.

Share

28 augustus 1941

zondag, augustus 28th, 2011

Heden nacht was het wederom meer rumoerig dan anders in de lucht. Om 0.45 uur werden mij vrijwel allen opgeschrikt door een hevige explosie, wellicht een bom. Waar die terecht is gekoem is niet bekend geworden. Het droge weer van gisteren heeft zich omgezet in regen, de gansche dag.

Heden was het wederom de dag, waarop al onze politie-mannen te Breda in Concordia tezamen moesten komen om door een Duitsch politieleider te worden toegesproken. Deze bijeenkomst is gelast door den procureur-generaal fgd. directeur van politie te ‘s-Bosch. De bijeenkomsten waren voor de eene helft van de politiedienaren, zoowel die van Rijk als van gemeenten, des voormiddags en voor de andere helft des namiddags. De korte inhoud van het gesprokene houdt in: dat vele en goede politiemaatregelen in Nederland door die der Duitsche politie zijn waargenomen dat echter in Duitschland nog vele maatregelen zijn die hier in Nederland toepassing zouden moeten vindenl dat een goede samenwerking tusschen Nederlandsche en Duitsche politie noodzakelijk is; dat de verbondenheid tusschen het Nederlandsche en Duitsche volk er van nature is door ras, bloed en bodem; dat vele Nederlanders in voorbeeldigen ijver die samenwerking reeds bevorderen o.a. de leden van de N.S.B. die bij het wapen S.S. en W.A. dienen; dat de Nederlandsche politie daaraan een voorbeeld kan nemen en deze groepen met alle macht moet beschermen.
De algemeene indruk van hen die deze vergadering hebben moeten bezoeken is, dat met alle middelen wordt getracht de kloof die nog scheidt te overbruggen, hetgeen naar men meent geene gemakkelijke taak zijn zal.

Share

27 augustus 1941

zaterdag, augustus 27th, 2011

Heden nacht zijn een aantal vliegtuigen boven deze gemeente gehoord en wel van West naar Oost en in de morgenuren in omgekeerde richting. Zoeklichten zijn gezien en afweergeschut en explosies gehoord. Hoewel somwijlen de lucht zwaar bewolkt is, in het droog gebleven en doet nu en dan zon en wind het deels geschoten graan droogen. De boeren rijden nu af en aan en zeer veel graan gaat vandaag naar de schuren en in stapels.

Share

26 augustus 1941

vrijdag, augustus 26th, 2011

Wederom is het stil in de lucht geweest boven deze gemeente.

De aanvoer op de markt van verplicht geleverd slachtvee is grooter geweest dan de vorige week naar schatting ca. 75 stuks, waaronder veel zeer jong vee.

Hoe langer hoe meer zijn de inwoners aan het zorgen voor de a.s. winter. Hoewel clandestien wordt er op rijwielen en allerhande voertuigen van alles vervoerd; vooral levensmiddelen. Thans reeds komen veel burgers uit Breda en zelfs Rotterdam zich bij de boeren voorzien van eieren waarvoor reeds 25 cent gaarne wordt betaald en wordt nu reeds gevraagd wat tarwe te kunnen koopen zoodra men die gaat dorschen. Nu en dan wordt het vervoerde door crisis-organisatie-ambtenaren in beslag genomen. Hier en daar wordt dan clandestien geslacht en trekken zulke slachtingen koopers van vleesch vanuit Breda en van elders. De handel in levensmiddelen-bonnen is zeer groot en ieder die het betalen kan koopt bonnen, hoewel zulks streng verboden is. Heden is het sinds weken een dag, waarbij vanaf de middag de zon schijnt zoodat het graan nu droogt.

Share

25 augustus 1941

donderdag, augustus 25th, 2011

Andermaal een rustige nacht. Het weer is droog maar met een zwaar bewolkte hemel. Van oogst binnenhalen is nog geen sprake, behalve enkelingen die droog of niet droog tarwe en erwten binnen halen om toch iets binnen te hebben.

Gisteren is te Zevenb. Hoek een jongeman van 19 jaar door de Duitsche politie daar aangehouden die op doortocht was naar zijn woonplaats den Haag en die een riem om zijn middel droeg zooals die door padvinders werd gedragen, hetgeen verboden is. De gemeentepolitie heeft hem moeten overnemen in bewaring moeten stellen; de duitsche politie zou nog gisterenavond instrueeren wat er verder met hem moest gebeuren. Heden vóórmiddag was er nog geen bericht en kon de politie geen contact per telefoon krijgen. Na een en ander door mij aan den Ortskommandant alhier te hebben voorgelegd kon ik den jongen naar huis sturen.

Heden middag is toevallig in mijn eigen tuin een pamflet gevonden, kennelijk door een Engelsch vliegtuig uitgeworpen. Aangezien de wind Zuid-West was is het mogelijk dat het boven Belgisch grondgebied is uitgeworpen aangezien de inhoud bestemd is voor de Belgische arbeiders. De korte inhoud is, dat de Belgische werkleiden aangemaand worden geen werk in Duitschland te aanvaarden omdat deze mannen ‘gevraagd worden om de ketens te smeden voor hun eigen land te boeien’ zooals het opschrift luidt. Heden ontving ik van den commissaris der provincie een aanschrijving inzaker toezien op verduistering van vensters en premie voor het eerst warschuwen wanneer eenig vliegtuig is neergestort. Deze premie bedraagt f 20,-. Voorts wordt er nog eens gewaarschuwd tegen hulp aan Engelsche vliegers. Een en ander moet ik aan de bevolking doorgeven, hetgeen per circuliare dd. heden is geschied. Afschrift daarvan moet ik aan voornoemde commissaris zenden.

Share

24 augustus 1941

woensdag, augustus 24th, 2011

Een rustige nacht voor wat de vliegtuigen betreft.

Het heeft de gansche nacht geplasregent. Men spreekt reeds van een natuurramp nu de vrijwel geheele goede oogst dreigt totaal te rotten op het veld. In de kerk zou de pastoor wederom toestemming geven om op zondag te oogsten, doch nu al maar steeds regent, heeft hij er niets van gezegd.

Share

23 augustus 1941

dinsdag, augustus 23rd, 2011

Nog steeds alles rustig in de lucht.

Doch ook in den landbouw is het rustig aangezien het slechte weer door gaat. En toch waren heden morgen toen alle graan nog nat was, enkele boeren werkzaam om tarwe en erwten binnen te halen. Ook overdag, terwijl het regent wordt tarwe en erwten geladen bevreesd als men is dat er niets binnen zal komen.

Eind dezer week heb ik met het hoofd der school, den heer J.v. Schendel, bij den Ortskommandant getracht enkele lokalen van de scholen vrij van militairen te krijgen opdat met ingang van 1 sept. het onderwijs in de scholen zou kunnen beginnen. Hij gaf ons de raad naar andere gebouwen uit te zien om daar tijdelijk onderwijs in te geven. Hij was bereid de soldaten te doen helpen met het overbrengen van de schoolmeubelen. Door meerdere inwoners is thans een adres gericht aan de Bezirkzverwaltung te Breda, om de schoolokalen wederom vrij te krijgen voor het onderwijs. Dit adres is door mij aangevuld met een onderschrift van dezelfde strekking. Aangezien niet gewacht kan worden op een gunstige beslissing en die ook niet te verwachten is, is door het hoofd der jongensschool uitgezien naar andere lokalen. Zoo zullen klassen ondergebracht kunnen worden: één in de 3e klas wachtkamer op het station, twee in de oude garage van Tichgelaar thans tijdelijk wagenmakerij van M. Roovers, wiens nieuwe werkplaats gereed komt; drie in de kapokfabriek van de firma H. Hartman in de Doelstraat.

Share

22 augustus 1941

maandag, augustus 22nd, 2011

Bij voortdurend slecht weer is het heden nacht zeer kalm geweest.

Alle werkzaamheden gaan gewoon door in de bouwerij ter plaatse.

Heden hield de Raad dezer gemeente vergadering en wel voor het laatst in de gewone samenstelling. Met ingang van 1 sept. a.s. zullen de ingrijpende veranderingen t.a.z. van de bevoegdheden van den burgemeester enz. in werking treden. Voorlopig heb ik van de raadsleden afscheid genomen hen eens ‘tot wederzien’ toegeroepen.

Share
Freelance PHP Developer