september, 2011

...now browsing by month

 

30 september 1941

vrijdag, september 30th, 2011

Gedurende den nacht zijn enkele des daags meerdere vliegtuigen gehoord en gezien. Kennelijk van Duitsche nationaliteit.

Hedenavond, nadat de duisternis gevallen is, zijn veel vliegtuigen in de lucht zonder dat lichtkogels of andere teekenen in de lucht te zien zijn. De wekelijksche veelevering heeft heden wederom plaats gehad; aanvoer ca. 100 stuks. Waarschijnlijk zal deze levering in Zevenbergen de laatste zijn, als aangekondigd door de Noordbr. crisis-organisatie te Tilburg of mijn pogen, om deze wekelijksche levering, die op een veemarkt gelijkt, hier behouden kan worden, moet worden afgewacht.

Share

29 september 1941

donderdag, september 29th, 2011

Ook in de afgeloopen nacht hebben wij enkele vliegtuigen boven onze woningen hooren razen hetgeen een minder aangename gewaarwording is, bang als wij zijn dat ook Zevenbergen nog wel eens het doelpunt zou kunnen zijn van een of andere bommenwerper. Overigens is alles rustig.

Share

28 september 1941

woensdag, september 28th, 2011

In de vóórnacht zijn enkele vliegtuigen boven de kom der gemeente gehoord, doch afweergeschut en bom-inslagen zijn niet gehoord.

Van alle zijden verneem ik dat de meeste inwoners, ook arbeiders, zich van broodgraan voorzien om dit zelf te malen tot meel dan wel laten malen om de komende winter in te gaan met aanvulling van brood hetwelk op bonnen verkrijgbaar zijn zal. De boeren voorzien hun arbeiders van tarwe; anderen koopen die tarwe en smokkelen deze naar hun woning. De tarwe is nog wel te koop voor f 11,- per hectoliter. Kleine graanmolentjes worden in den handel gebracht en veel gekocht. Ook aardappelen worden door de burgers gekocht en opgeslagen terwijl er maar zeer weinig van zulk verboden vervoer gezien wordt door de crisis-controle-ambtenaar.

Share

27 september 1941

dinsdag, september 27th, 2011

De nacht was andermaal zeer rustig. Des daags vlogen veel vliegtuigen in de lucht hoewel geen bijzondere aanleiding door ons daartoe. Het weer is prachtig herfstweer. De militairen blijven kalm hoewel nu en dan des avonds enkele militairen -men zegt officieren- dronken zijn.

Share

26 september 1941

maandag, september 26th, 2011

Niets te melden wat noemenswaard is. Deze week is de controle op vervoer van levensmiddelen zeer streng en worden vele ingezetenen en anderen door de Crisisambtenaren aangehouden en op het vervoer van eenig artikel gecontroleerd waarbij vooral het vervoer van aardappelen wordt geconstateerd. Alles op het gebied van levens- en vooral genotmiddelen wordt moeilijker. Sigaren, sigaretten en tabak zijn slecht en duur en bijna niet meer te krijgen. Sigaren van 12 cent per stuk zijn slechter dan die van 5 cent vóór de oorlog. In mijn gezin zijn wij aan ons laatste pakje thee begonnen en zal er wel geen andere meer te koopen zijn. Dan zijn wij aangewezen op koffie-surrogaat waarmede men het moet stellen en die in de meeste soorten onsmakelijk is. De bevolking zou niets liever zien dan dat de oorlog spoedig is afgeloopen en een vrij-Nederland terug kwam. Zeker 95% van de bevolking in deze gemeente heeft niets met de bezettende macht op hetgeen noch met uitkeeringen aan Winterhulp of van Notstandsheihilfe te verkrijgen is.

Share

25 september 1941

zondag, september 25th, 2011

In afwijking van vroeger, blijven de dagen en nachten rustig en worden er bij na geen vliegtuigen gehoord of gezien. Daarmede vervallen de eerder steeds hoorbare bominslagen, afweergeschut en bundels zoeklichten welke dingen wel belangstelling hadden bij vele inwoners.

Nu sinds 1 sept. j.l. de nieuwe verordening no. 152/1941 omtrent de bestuursregeling, in werking is, is het voor de burgemeesters niet moeilijker geworden, hoewel die zaken nog niet geheel geregeld zijn en de nieuwe regeling nog niet in alles toepassing vindt. Met mij zijn er vele burgemeesters die gaarne zouden bedanken voor hun ambt, ware het dat met hun heengaan ook pensioen werd verkregen. Aan de andere zijde zou ik gaarne de geheele herbouw van de vernielde panden mede verzorgen tot alles gereed is.

Share

24 september 1941

zaterdag, september 24th, 2011

Gelijk de vorige nacht is het ook in de afgeloopen nacht zwaar mistig weer geweest en kan vermoedelijk niet gevlogen worden; is er althans geen uitzicht mogelijk. In den namiddag zijn, als gewoonlijk, een paar Duitsche vliegtuigen gezien. Met de wederom in aanrocht zijnde actie voor Winterhulp ziet het er niet goed uit voorwat het slagen dezer actie betreft. Meer en meer komt de Winterhulp-actie bij de inwoners hier- doch ook elders in dis-crediet en willen de inwoners er niets meer van weten.

Share

23 september 1941

vrijdag, september 23rd, 2011

Alles rustig, zoowel des daags als des nachts; ook de militairen zijn zeer rustig. In tegenstelling van de vorige winter, verduisteren zijn ‘s-avonds de gebouwen zeer zorgvuldig.

Share

22 september 1941

donderdag, september 22nd, 2011

De nacht was wederom erg kalm in deze gemeente en niets verontrustens

Share

21 september 1941

woensdag, september 21st, 2011

Enkele vliegtuigen zijn in de vóórnacht gehoord evenwel zonder dat hier bominslagen gehoord zijn.

Het weer is prachtig, de militairen rustig. Bij ieder burger valt het op, dat militairen die met verlof gaan zware pakjes meenemen, vermoedelijk geladen met allerlei goederen die in Duitschland niet meer zijn te krijgen en hier voor grof geld worden opgekocht. Voor één kolenbon, recht gevende op 1 H.L. steenkolen wordt clandestien reeds f 10,- betaald. Tarwe wordt door sommigen gekocht voor 50 cent en meer per kgr. De controle op vervoer van alle artikelen neemt sterk toe, doch de sluikhandel en ook ‘bonnen’handel gaat door.

Share
Freelance PHP Developer