september 15th, 2011

...now browsing by day

 

15 september 1941

donderdag, september 15th, 2011

Heden nacht was alles wederom rustig.

Om 10 uur hadden de burgemeesters op het gemeentehuis te Breda vergadering waar de heer Piek, directeur generaal van Winterhulp Nederland en de Nederlandsche Volksdienst een lange uiteenzetting gaf van hetgeen in het vorig is geschied t.a.z. van W.H.N. en uiteenzette wat de N.V.D. thans beoogde n.m. eenheid brengen in de verzorging van moeder en kind in het algemeen. Zijn rede van 1 1/2 uur werd niet met handgeklap beloond en principieele vragen of opmerkingen werden niet gesteld. Van een spontane medewerking bij W.H.N. en de N.V.D. viel niets te bespeuren. De medewerking der burgers in de verschillende gemeenten was, naar ik beluisterde, nergens aanwezig.

Heden is het een groote drukte in Zevenbergen wegens vertrek der militairen en het komen van anderen. Het is een laden en lossen van voertuigen met inventarissen en loopen en dragen van militairen als in de eerste dagen van de oorlog. In de voormiddag zijn hoogen militairen uit Breda hier geweest, zulks naar aanleiding van onze klacht wegens het bezetten der scholen. Deze zijn overal gaan zien en verklaarde de Kapel der Zusters in de Doelstraat als zeer geschikt om daarin onderwijs te geven hetgeen de zusters zeer beangstigde, alsook de pastoor. De secretaris der gemeente heeft, tijdens mijn afwezigheid de officieren begeleid. Ook de Ned. Hervormde kerk werd zeer geschikt geacht om daarin schoolklassen onder te brengen. Wij zullen moeten afwachten hoe alles afloopt. Heden avond om 7 uur had ik een vergadering 1e belegd om te komen tot een groep van personen die zich willen inzetten in het W.H.N. en N.V.D. werk in deze gemeente. Van de ongeveer 100 personen daartoe uitgenoodigd voor 4 wijken ten zuiden van de haven in de kom waren er 14 totaal opgekomen slechts een 4-tal personen gaven zich op voor het werk, waaronder 2 N.S.B.-ers in deze gemeente. Morgenavond tracht ik in het noordelijk deel der kom tot een groep(en) te komen voor hetzelfde doel. Het laat zich aanzien dat er weinig menschen te vinden zijn voor het bedoelde werk waaromtrent de burgemeesters als het ware opdracht hebben dit werk te bevorderen met alle middelen wat beslist niet van harte gaat.
Heden ontvingen wij bericht van de Veehouderij-centrale via den Voedselcommissaris te Tilburg. Dat de wekelijksche op dinsdag gestelde levering resp. aanbieding van slachtvee te Zevenbergen met ingang van october a.s. zal ophouden.

Share
Freelance PHP Developer