oktober, 2011

...now browsing by month

 

31 oktober 1941

maandag, oktober 31st, 2011

Heden alles rustig. Bij beter weer vliegen er overdag enkele vliegtuigen waarop niet eens acht wordt geslagen.

Heden vervroegde zich bij mij om raad een jonge landbouwerszoon, genaamd Hermus, die op 31 aug. j.l. te Roosendaal, naar hij zegt geheel onschuldig, een wit bloemetje in zijn knoopsgat droeg, hetgeen op dien dag verjaardag van H.M. de Koningin der Nederlanden, door de Duitsche overheid ald demonstratie tegen de Duitsche overheid wordt beschouwd. Hij heeft toen een proces-verbaal voor dit vergrijp gekregen waarvoor hij thans aanzegging ontving om binnen 14 dagen de som van F 47,50 te betalen of 30 dagen gevangenisstraf te ondergaan. Ik verwees hem naar een advocaat om in beroep te gaan tegen dit vonnis, aan welke advocat, mr. Houben te Breda, hij zijn zaak zal voorleggen.

Share

30 oktober 1941

zondag, oktober 30th, 2011

Hier was alles rustig hoewel door huisgenooten en sommigen ingezetenen in de afgeloopen nacht nog bomexplosies zijn gehoord. Naar mij van betrouwbare zijde wordt medegedeeld zijn er een paar bommen gevallen in de polder onder Oudenbosch die geen schade hebben teweeggebracht.

Share

29 oktober 1941

zaterdag, oktober 29th, 2011

Ook heden is bij voortdurend slecht weer alles rustig in de lucht gebleven. Het weer is heden zóó slecht, dat veel arbeid er door stil valt; het regent, hagelt en meerdere buien geven sneeuw, zware vlokken sneeuw.

Heden ontving ik een hooggeplaatst Duitsch officier met den Ortskommandant en een onderofficier uit Breda die met mijn, aan de hier gevestigde ortskommandatuur gericht schrijven met het verzoek de brugbewaking, over de Mark tusschen Zevenbergen en Oudenbosch, op te heffen. Deze bewaking in 1940 op last van een Duitsche officier in Roosendaal ingesteld en steeds onderhouden door onze gemeentepolitie en de Rijkspolitie kon nu worden ingetrokken, waartoe het noodige door mij is verricht en zijn wij gelukkig van deze m.i. beslist nuttelooze bewaking af.

Share

28 oktober 1941

vrijdag, oktober 28th, 2011

Bij slecht en stormachtig weer is het rustig geweest zoowel gedurende de geheele nacht als de dag. De gisteren aangekomen biljetten zijn heden aangeplakt doch ik kan niet zeggen dat er bijzondere belangstelling onder de bevolking voor bestat, men hoort er zelfs niet eens over spreken.

Share

27 oktober 1941

donderdag, oktober 27th, 2011

Andermaal een rustige nacht en niets is er geweest wat de rust verstoorde.

Heden morgen ontving ik het volgende telegram: Heden zijn u toegezonden een aantal plakaten inhoudende een oproep aan Nederlandsche volk geteekend door drie secretarissen-generaal en daarnaast een aantal plakaten uitlovende een beloning door den directeur-generaal van politie. Ik moge u uitnoodigen deze plakaten te doen aanbrengen op de daarvoor bestaande plaatsen met dien verstande, datde beide plakaten niet onder of naast elkaar maar gescheiden worden aangebracht. De plakaten moeten dinsdag 28 dezer ‘s-ochtens worden aangebracht. De secretaris-generaal van het depart. van Binn. Zaken Frederiks.

De aanplakbiljetten zijn intusschen door mij ontvangen en maatregelen zijn genomen om die morgen voormiddag aan te plakken in de gemeente. Het eene, kleinste biljet houdt het volgende in:

BELOONING
De directeur-generaal van Politie looft een beloning uit van F 1000,- voor ieder Nederlander, die omtrent ernstige vergrijpen tegen de belangen van de voedselvoorziening of de Duitsche weermacht zoodanige aanwijzingen geeft, dat deze tot arrestatie van de(n) schuldige(n) leiden. Deze premie wordt uitgeloofd om te verminderen, dat onschuldige landgenooten door de misdadige dwaling van een enkeling geschaad kunnen worden. De directeur-generaal doet een dringend beroep op alle Nederlandsche staatsburgers om er toe mede te werken deze schadelijke elementen te doen arresteeren.
Het andere biljet houdt een oproep in tot de “Nederlanders” om aan te sporen dat ieder Nederlander zijn plichten moet kennen en nakomen. Wanbergip voor hetgeen deze tijden ook van ons Nederlanders eischen leidt allen tot verderf. Helaas, zoo gat het verder, zijn er nog Nederlanders die in hun verblinding meenen door sabotagehandelingen de bezettende macht te kunnen schaden, terwijl zij in werkelijkheid slechts het NEDERLANDSCHE VOLKSBELANG benadeelen. Wij gelooft, door het in brandsteken van voorraden van landbouwproducten of door het vernietigen van landbouwwerktuigen een daad te verrichten waardoor eenig Nederlandsch belang gediend wordt, is het slachtoffer van een verderfelijke dwaling.

Verder: Elke overteding van de destributiebepalingen, als clandestiene slachtingen vervalsching van distributiekaarten, prijsopdrijving en dergelijke, zijn sabotagedaden, gericht tegen het Nederlandsche volk. Deze kunnen niet toegelaten worden. Verder: schaadt bij sabotage van de voedselvoorziening het Nederlandsche volk in zijn geheel rechtstreeks zichzelf, zoo hebben aanslagen, die zicht richten tegen de bezettende overheid overeenkomnstig de krijgswetten de scherpte maatregelen ten gevolge en treffen zij zoodoende indirect onze landgenooten. Aanslagen op goederen der weermacht, het verborgen houden van neergeschoten vliegers, hebben reeds de terechtstelling der schuldigen en de gevangenneming van een aantal gijzelaars ten gevolge gehad.
Tracht dezen tijd te verstaan; begrijpt dat de Duitsche overheid een verkeerde houding van het Nederlandsche volk niet kan dulden en beseft voor alles, dat door één enkele onbezonnen daad veler leven in groot gevaar wordt gebracht. Vandaar ons dringen beroep op u allen.
Wij blijven vertrouwen op het gezonde verstand van ons volk. De overheid maakt aanspraak op uw aller medewerking.
De secr.-generaal v/h departement van justitie, J.J. Schrieke
De secr.-generaal v/h departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, Landbouw en Visscherij, H.M. Hirschfeld
De secr.-generaal v/h departement van Binn. Zaken, K.J. Fredericks

Share

26 oktober 1941

woensdag, oktober 26th, 2011

Alles rustig hier.

De zondag, staat voor ons katholieken in het teeken van het feest van ‘Christus Koning’ voorafgegaan door een Triddienst in de kerk. In de preeken wed beklemtoond dat, niet tegenstaande wereldheerschers zich opwerpen en regeeren willen als verlossers van de wereld, hun zeer tijdelijke heerschappij en uitsluiting van Christius Koningschap, deze macht slechts zeer tijdelijke zijn zal, waarom de Katholieken nog meer aangespoord worden de ‘Groote Koning’ en diens leer te volgen.

Als bijzonderheid moet gemeld worden dat een landbouwer van buiten niet zijn auto naar de kerk is komen rijden met als trekkracht een paard. Het paard wordt bestuurd door de voorruit der auto heen; een vermakelijk gezicht. Mogelijk zal zulk vervoer vervolging vinden nu er geen benzine meer verkrijgbaar is.

Heden is in de R.K. kerk, vanaf den preekstoel, het verzoek tot de katholeiek inwoners gericht, om gedurende een maand een kind uit Rotterdam gratis op te nemen om deze kinderen naar Rotterdam ongeveer iedere week een bombardement moet doorstaan, van de geschikte zenuwen op verhaal te doen komen. Ook wij hebben om nog heden bereid verklaard zoo’n kind op te nemen.

Share

25 oktober 1941

dinsdag, oktober 25th, 2011

De verloopen nacht en dag waren vrijwel gelijk aan de laatse vorigen. Nu en dan hoorden wij enkele explosies, blijkbaar bominslagen en op verren afstand.

De hier gelegerde militairen die hier en daar varkens hebben staan die door hen gemest worden van hun keuken afval hebben gisteren wederom twee van hun varkens geslacht, varkens, naar men zegt van 200 kilogram. Heden moesten die verorberd worden met daarbij de gebruikelijke hoeveelheid biertjes. Het ging, bij deze eet- en drinkpartij, lustig toe, althans tot na middernacht konden wij van de luidruchtigheid in het gebouw ‘De Eendracht’ profileren en was slapeloosheid ons deel.

Share

24 oktober 1941

maandag, oktober 24th, 2011

Noch in de avond van gisteren, noch in de afgeloopen nacht is er opmerkelijke drukte in de lucht geweest. Ook heden geduurende de dag, is er nu en dan slechts een enkel vliegtuigen gezien. Ook heden gedurende de dag, is er nu en dan slechts een enkel vliegtuigen gezien.

Ook in deze gemeente komen aangifte in van vermiste rijwielen. Heden morgen is een eerder vermist rijwiel terug gevonden tegenover de woning van den eigenaar van het gestolen rijwiel, maar ontdaan van de zeer goede banden, waarvoor schijnbaar overal zooveel rijwiel gestolen worden en waarvan de grames in het water worden gegooid, maar steeds ontdaan van de banden. Voor zoover banden nog in den handel clandestien te koop zijn, worden voor goede buitenbanden prijzen van f 90,- en f 100,- betaald.

Heden ontving ik van de arbeidsbeurs alhier de mededeeling dat wederom acht arbeiders uit deze gemeente eerder voor korter of langer tijd in Duitschland werkzaam geweest naar hier zijn teruggekeerd en hoewel dienaangaande strafmaatregelen zijn gesteld voor het vertrekken uit Duirschland anders dan met goedvinden van de Duitsche arbeidsbureaux, toch niet langer daar willen werken. De meeste geven als reden op, dat het hun voorgelegde contract niet wordt nageleefd anderen dat het eten daar te weinig en te slecht is.

Heden hadden de burgemeesters van West-Brabant een bespreking melden commissaris der provincie dr. mr. v. Rijckevorsel die zulk een bespreking hield te Breda in de voormiddag en te Roosendaal in de namiddag. Meerdere burgemeesters brachten hun moeilijkheden naar voren die zij allemaal hebben met de collecten Winterhulp. Geen der burgemeesters, die te Breda waren, heeft de noodige collectanten kunnen krijgen en overal zijn die een fiasco geworden. De commissaris kon niets anders dan aanraden, alles te doen wat mogelijk is en lsaagt men dan niet, dan kan den burgemeesters geen verwijt treffen. Voorts bracht de bespreking niet veel bijzonderheden.

Share

23 oktober 1941

zondag, oktober 23rd, 2011

Ook gisteren zijn overdag enkele verkenningsvliegtuigen gezien; gisteravond zijn er meerderen gehoord. Omtrent 21 uur waren er wellicht Engelsche vliegtuigen in de lucht gezien de zoeklichten in de richting Rotterdam en het geknal van afweergeschut in die richting. Overigens was alles rustig.

Het poltie-rapport van heden nacht maakt melding van het volgende: de dienstdoende agent van politie hoorde in de late donkere avond iemand zwaar snorken onder langs de weg tegenover de vetfabriek aan de Fabrieksdijk. Bij nadere onderzoek vond hij daar een in diepen slaap verzonken Duitsch militair, zijn geweer naast hem. Hij waarschuwde de Duitsche wacht die met den agent bevond dat de slapende soldaat smoor dronken was, waarna hij opbenomen en veilig gesteld is.

Heden hadden de burgemeesters van West-Brabant resp. te Roosendaal en te Breda een bespreking met den provinciale directeur Winterhulp, de oud-militair v.der Bijl. Deze klaagde over de slechte uitkomsten der twee gehouden collecten winterhulp. Van alle kanten hoorde hij de zeer slechte medewerking en het hemis aan collectanten voor de burgemeesters. De collecten hebben in Noord-Brabant door een slechts 1/3 van vorig jaar opgebracht, zelfs zijn er drie gemeenten waar in het geheel niet gecollecteerd is. Volgens zijn meening was er maar één middel om de collecten te doen slagen, dat zou zijn het verlossende woord van het Nederlandsche Episcopaat. De directeur-generaal zou met het Episcipaat een bespreking hebben. Meerdere burgemeesters, ook ik, hebben hun bezwaren en bevindingen naar voren gebracht. Zoo heb ik gezegd de volgende collecten geen werklieden der gemeente te zullen inzetten. Anderen konden niet langer hun prestige in de grabbel gooien door de collectanten aan te zoeken die recht op de zaak afgaande, weigerden nog te collecteeren. De directeur zag ook de zaak als hopeloos in maar zeidde dat de Duitsche Overheid de Winterhulp in Nederlandsche Volksdienst willen zien slagen, desnoods vrees hij geweld in deze, welk gelweld naar onzer mening eveneens gedoemd is niets uit te halen.

Share

22 oktober 1941

zaterdag, oktober 22nd, 2011

Gisteren waren, bij goed weer, wel enkele Duitsche verkenningsvliegtuigen in de lucht doch gisteravond of heden nacht is van vliegtuigen en wat daarnevens gewoonlijk bij komt niets te zien of te hooren, hoewel het een heldere lucht was.

Share
Freelance PHP Developer