oktober 2nd, 2011

...now browsing by day

 

2 oktober 1941

zondag, oktober 2nd, 2011

Ook ditmaal alles rustig in de gemeente. Begin dezer week heeft de aanbesteding plaats gehad voor het bouwen van een vrijwel nieuwe bierbrouwerij van G. Nelemans, hoek Brouwerijstraatje en Zuidhaven op het bestaande en nieuw toegewezen terrein aldaar. De kosten van een en ander bedragen rond f 50.000,-.

Van den procureur-generaal fungeerend directeur van politie te ‘s-Hertogenbosch ontving ik heden morgen, om 7.45 uur een per telefoon doorgegeven telegram ongeveer van den volgenden inhoud: Het is niet toegelaten om joden tot groente-fruit-en bloemenveilingen toe te laten met verzoek daarop toe te zien. Heden om 15.23 uur ontving ik per telefoon de mededeeling van voornoemden procureur-generaal dat voornoemd verbod op last van de Duitsche overheid direct moet worden ingetrokken terwijl ik op hetzelfde tijdstip het volgende telegram ontving. “De opdracht inzake niet toelaten van joden tot groente-fruit- en bloemenveilingen is op last van Duitsche overheid voorloopig ingetrokken hieraan is onmiddelijk gevolg te geven.”, secretaris-generaal justitie, namens den directeur-generaal politie Brands

Share
Freelance PHP Developer