oktober 27th, 2011

...now browsing by day

 

27 oktober 1941

donderdag, oktober 27th, 2011

Andermaal een rustige nacht en niets is er geweest wat de rust verstoorde.

Heden morgen ontving ik het volgende telegram: Heden zijn u toegezonden een aantal plakaten inhoudende een oproep aan Nederlandsche volk geteekend door drie secretarissen-generaal en daarnaast een aantal plakaten uitlovende een beloning door den directeur-generaal van politie. Ik moge u uitnoodigen deze plakaten te doen aanbrengen op de daarvoor bestaande plaatsen met dien verstande, datde beide plakaten niet onder of naast elkaar maar gescheiden worden aangebracht. De plakaten moeten dinsdag 28 dezer ‘s-ochtens worden aangebracht. De secretaris-generaal van het depart. van Binn. Zaken Frederiks.

De aanplakbiljetten zijn intusschen door mij ontvangen en maatregelen zijn genomen om die morgen voormiddag aan te plakken in de gemeente. Het eene, kleinste biljet houdt het volgende in:

BELOONING
De directeur-generaal van Politie looft een beloning uit van F 1000,- voor ieder Nederlander, die omtrent ernstige vergrijpen tegen de belangen van de voedselvoorziening of de Duitsche weermacht zoodanige aanwijzingen geeft, dat deze tot arrestatie van de(n) schuldige(n) leiden. Deze premie wordt uitgeloofd om te verminderen, dat onschuldige landgenooten door de misdadige dwaling van een enkeling geschaad kunnen worden. De directeur-generaal doet een dringend beroep op alle Nederlandsche staatsburgers om er toe mede te werken deze schadelijke elementen te doen arresteeren.
Het andere biljet houdt een oproep in tot de “Nederlanders” om aan te sporen dat ieder Nederlander zijn plichten moet kennen en nakomen. Wanbergip voor hetgeen deze tijden ook van ons Nederlanders eischen leidt allen tot verderf. Helaas, zoo gat het verder, zijn er nog Nederlanders die in hun verblinding meenen door sabotagehandelingen de bezettende macht te kunnen schaden, terwijl zij in werkelijkheid slechts het NEDERLANDSCHE VOLKSBELANG benadeelen. Wij gelooft, door het in brandsteken van voorraden van landbouwproducten of door het vernietigen van landbouwwerktuigen een daad te verrichten waardoor eenig Nederlandsch belang gediend wordt, is het slachtoffer van een verderfelijke dwaling.

Verder: Elke overteding van de destributiebepalingen, als clandestiene slachtingen vervalsching van distributiekaarten, prijsopdrijving en dergelijke, zijn sabotagedaden, gericht tegen het Nederlandsche volk. Deze kunnen niet toegelaten worden. Verder: schaadt bij sabotage van de voedselvoorziening het Nederlandsche volk in zijn geheel rechtstreeks zichzelf, zoo hebben aanslagen, die zicht richten tegen de bezettende overheid overeenkomnstig de krijgswetten de scherpte maatregelen ten gevolge en treffen zij zoodoende indirect onze landgenooten. Aanslagen op goederen der weermacht, het verborgen houden van neergeschoten vliegers, hebben reeds de terechtstelling der schuldigen en de gevangenneming van een aantal gijzelaars ten gevolge gehad.
Tracht dezen tijd te verstaan; begrijpt dat de Duitsche overheid een verkeerde houding van het Nederlandsche volk niet kan dulden en beseft voor alles, dat door één enkele onbezonnen daad veler leven in groot gevaar wordt gebracht. Vandaar ons dringen beroep op u allen.
Wij blijven vertrouwen op het gezonde verstand van ons volk. De overheid maakt aanspraak op uw aller medewerking.
De secr.-generaal v/h departement van justitie, J.J. Schrieke
De secr.-generaal v/h departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, Landbouw en Visscherij, H.M. Hirschfeld
De secr.-generaal v/h departement van Binn. Zaken, K.J. Fredericks

Share
Freelance PHP Developer