november, 2011

...now browsing by month

 

30 november 1941

woensdag, november 30th, 2011

Bij heldere lucht en bijna volle maan is het ook in de afgeloopen nacht zeer rustig gebleven. De militairen zijn druk aan het pakken voor hun vertrek. Men zegt dat er direct andere militairen hier komen in de plaats van hen die morgen zullen vertrekken.

De N.S.B.’r propagandist A. T. in de Molenstraat, gaat door met hier en daar de muren vol te plakken met affiches van de N.S.B. als “Duitschland strijdt tegen het kapitalisme”, “Duitschland strijdt voor een nieuw Europa” enz. De inwoners zien deze aanplakbiljetten niet eens meer en ergeren er zich dan ook niet meer aan. Naar blijkt heeft deze propaganda op de Zevenbergsche bevolking niet de minste invloed.

Share

29 november 1941

dinsdag, november 29th, 2011

Hier blijft alles, in tegenstelling van elders, alles nog kalm. In den nacht of avond van gisteren is blijkbaar de stad Maastricht o.m. het doelwit geweest van Engelsche bomaanvallen, zoo lezen wij in de couranten, en zijn daar vele burgers gedood en gewond, meer dan 100 woningen vernield en anderen beschadigd. Zullen wij hier vrij blijven?

Share

28 november 1941

maandag, november 28th, 2011

Gisteravond was het in de lucht wederom drukker dan gewoon. Het rapport van de luchtbeschermingsdienst meldde meerdere zware ontploffingen in de richting Rotterdam en Woensdrecht. Ook wij hebben gisteravond de ramen in onze woning hooren rammelen maar dachten niet aan bombardementen; gelukkig bleven wij hier wederom vrij.

Heden vernemen wij dat vrijwel alle militairen onverwacht van hier gaan vertrekken en wel a.s. maandag 1 december terwijl heden reeds velen vertrokken zijn. Men beweert dat deze militairen, na enkele dagen oefenen bestemd zijn voor het oostelijk front in Rusland. Heden ontving ik per expresse een kabinet-schrijven van den commissaris der Provincie, van volgende inhoud. De secretaris-generaal van het departement van Binnenlandsche zaken zal gaarne een bespreking hebben met u en eenige andere burgemeesters uit uwe omgeving. Ik moge u daarom uitnoodigen tot een bijeenkomst met Z.H.E.C. en mij op maandag 1 december a.s. om 2 uur n.m. in het gemeentehuis te Breda. De commissaris der Provincie Noord-Brabant, v. Rijckevorsel.

Share

27 november 1941

zondag, november 27th, 2011

Nog steeds alles rustig. Heden ontving ik last van de Duitsche overheid, om na te gaan hoeveel auto’s er in de gemeente aanwezig zijn en waar die verblijven. Daartoe is de volgende oproep in de couranten geplaatst en aangeplakt:

Gem. Zevenbergen
Bekendmaking
De burgemeester der gemeente Zevenbergen maakt bekend dat voor dinsdag 2 december 1941 aangifte moet worden gedaan ten gemeentehuize (schriftelijk of mondeling) door bezitters of beheerders van motorrijtuigen van het aantal dezer voertuigen onder opgave waar deze zijn gestald of ondergebracht (straat en huisnummer), zoomede met welke kracht die voertuigen kunnen worden gedreven (gas, benzine, olie enz.)
Bij nalatigheid ten deze zijn de gevolgen voor rekening van bedoelde bezitters of beheerders. Zevenbergen 26 nov. 1941, De burgemeester van Zevenbergen, w.g. J.J. v. Aken

Heden avond is de Duitsche militair, die zich op het gemeentehuis van het leven beroofde, op de algemeene begraafplaats alhier, door andere militairen, die zelf ook het graf hebben gedolven, in alle stilte ter aarde besteld, omstreeks 19 uur, waarbij geen enkel burger werd toegelaten.

Share

26 november 1941

zaterdag, november 26th, 2011

Alles blijft rustig, zoowel des nachts als des daags.

Het lijk van de gedoode militair is overgebracht naar het z.g. doodenhuisje aan het gasthuis in de Doelstraat en zal hier worden begraven op de algemeene begraafplaats, waarvoor ik een plaats moet aanwijzen. Naar ik verneem is deze militair gehuwd en vader van 8 kinderen.

Heden ontving ik van de Ortskommandant alhier de opdracht om in de geheele gemeente na te doen gaan hoeveel militairen, gesplitst in officieren en onder-officieren, manschappen en paarden, er op is gegeven momoment ondergebracht kunnen worden; een opdracht die binnen 2x 24 uur gereed moet zijn, op straffe van ingesloten te worden. Met man en macht is begonnen om zo’n lijst samen te stellen. Ook de inkwartiering in de scholen moest hierbij opgenomen worden.

Share

25 november 1941

vrijdag, november 25th, 2011

Naar aanleiding van hetgeen gisteren is gemeld inzake de Duitsche militair die in de nacht van 22 op 23 dezer vrouw de R. op straat heeft lastig gevallen met de opzettelijke bedoeling haar te verkrachten, zouden heden voormiddag, om 3 uur, bedoelde vrouw, haar zoon en een andere vrouw nog als getuigen door den Ortskommandant gehoord worden. Mede moest de vermoedelijke dader de Duitsche militair op het bureau op het gemeentehuis verschijnen. De militair heeft de getuigen zeer waarschijnlijk herkend op het gemeentehuis. Even over 3 uur werden ik en de aanwezigen op het gemeentehuis opgeschrikt door een knal, een schot. Bij onderzoek bleek, dat de bewuste verdachte militair zich had afgezonderd en door bedoeld schot zich van het leven heeft beroofd. Een en ander gaf een niet geringe consternatie op het gemeentehuis. Direct waren de militairen er bij om post te vatten voor de deur van het kamertje waar de militair lag en is een geneesheer er bij geroepen die slechts de dood kon constateeren.

De kogel is nog door het houten schot gedrongen en zoo in de neven gebouwde W.C. terecht gekomen, juist op de plaats waar ik ongeveer 5 minuten voor het doodelijke schot viel gebruik maakte van deze W.C. waardoor ik zeer waarschijnlijk aan een groot gevaar n.m. om ook getroffen te worden ben ontkomen. Om 18 uur lag het lijk nog ter plaatse en was nog niet alles geregeld.

De laatste nacht is rustig geweest, doch des daags zijn veel vliegtuigen in de lucht gezien en gehoord; eenmaal 10 bijeen.

Share

24 november 1941

donderdag, november 24th, 2011

Het blijft alles rustig; ongewoon rustig zelfs, behalve de laatste paar weken, toen het ook al rustig was.

Heden morgen werd bij mij aangifte gedaan van misdragingen door een hier gelegerd Duitsch militair. Het geval heeft zich afgespeeld in de nacht van 22 op 23 november j.l. en betrof:
1e Gerrit van M. wonende alhier Molenstraat 89
2e Anna S., huisvrouw van H. den R., Molenstraat 85 alhier

Omtrent 23.45 is v. M. uit zijn bed geklopt door een militair die binnen wilde komen en omdat hem geen toegang werd verleend een ruit stuk sloeg met zijn banjonet, waarna hij nog niet werd binnen gelaten of kon komen. Daarna is hij, na lang smeeken voorgevende dat hij zijn kwartier niet kon vinden binnen gekomen bij H. den R. Hij smeekte om naar zijn kwartier te worden gebracht door vrouw de R. met de mededeeling dat zij in de verboden tijd wel op straat mocht komen. De vrouw, die geen kwaad vermoedde is met hem meegegaan, doch nauwelijks met haar alleen, heeft hij haar geweld aangedaan om niet te noemen handelingen te verrichten. Hij heeft haar vastgenomen tegen een muur gedrukt, waarna de vrouw is gaan gillen en om hulp roep; hij heeft haar tegen de grond gedrukt en alles gedaan om met geweld zijn lusten bij deze ziekelijke vrouw bot te vieren. De vrouw heeft hem gekrapt en gebeten zoodat hij haar los moest laten waarna zij de vlucht nam. Tevoren heeft deze militair een andere gehuwde vrouw een bedrag van f 20,- aangeboden, wanneer zij met hem wilde meegaan, waaraan zij geen gevolg gaf.
Van een en ander heb ik de Ortskommandant op de hoogte gesteld, een politierapport doen maken hetwelk gezonden wordt, als voorgeschreven, aan het directoraat van politie te den Haag en aan den procureur-generaal fgd directeur van politie te ‘s-Hertogenbosch. Het wordt of is niet meer te doen om vrouwen of meisjes in het donker de straat op te zenden.

Share

23 november 1941

woensdag, november 23rd, 2011

De onderstelling, dat het een drukke nacht zou worden in de lucht, is gelukkig niet bewaarheld; er zijn geen vliegtuigen gehoord of gezien.

Gisteravond ontving ik van het Bureau Goedkeuring Werken te ‘s-Hertogenbosch per expresse de verlangde toewijzing van de benoodigde cement voor het doen maken van de noodige hoeveelheid rioolbuizen voor de straat en stamriool in de Lage Wipstraat, tot een hoeveelheid van 175 ton. Het is een allergrootste uitzondering dat deze zulke een groote toewijzing van cement plaats heeft omdat vrijwel nergens meer cement wordt toegewezen. Zelfs de Duitsche weermacht heeft naar men zegt, een terkot aan cement.

Spoedig zullen nu rioolbuizen en tegels en trottoirbanden gemaakt en geleverd worden door de bouwmaterialen handel ‘De Hoop’ te Terneuzen en zal er deze winter werk zijn voor onze anders werklooze arbeiders die dan ook niet naar Duitschland zullen moeten gezonden woren om te werken. Dit geheele werk rioleeringen en bestrating, alsmede het maken van een zuiveringsinstallatie, houdende alles te zamen ca. f 190.000,- staan bij mij ook in het teeken van spoed, omdat ook door mij, met vele anderen gevreesd wordt, dat de gulden ter eeniger tijd sterk in waarde zal moeten verminderen en wij nu nog waarde voor ons geld krijgen. De vlucht in goederen is algemeen.

Heden heb ik te 11.30 uur te Zevenbergschen-Hoek de luchtbeschermingstentoonstelling officieel geopend. In het dagblad van Noord-Brabant en Zeeland, van 21 dezer, staat een recensie van de op de tentoonstelling te Amsterdam te bezichtigen afbeelding van het monument welk ik voorgenomen heb in Zevenbergen te doen plaatsen in het verwoeste en bijna geheel opgebouwde deel van Zevenbergen aan de Noordhaven. Het monument wordt gemaakt door den beeldhouwer Steenbergen te Teteringen.

Share

22 november 1941

dinsdag, november 22nd, 2011

In de afgeloopen nacht van het zeer rustig in de lucht, doch gedurende de dag waren er veel vliegtuigen in de lucht; was het roerig, meer dan de laatste dagen.

Naar ik van betrouwbare personen verneem hebben de Duitsche militairen momenteel veel belangstelling voor lederen jassen en gelasten zij personen met goede leeren jassen aan, die uit te trekken, waarna de jassen in bezit worden genomen tegen afgifte van een bewijs, zooals heden aan het station alhier is voorgekomen.

Share

21 november 1941

maandag, november 21st, 2011

Nog blijft alles rustig op straat en in de lucht, en niets wijst op oorlogshandelingen, behalve dan dat de militairen ‘s-morgens, in het donker nog, omtrent 7 uur, reeds voor oefeningen uitrukken wat geschiedt op zeer luidruchtige commando’s.

Heden ontving ik, voor aanplakking in de gemeente de volgende publicatie ter grootte van ca. 60 x 80 cm. Dez luidt als volgt:

Overdruk uit het verordeningsblad voor het bezette Nederlandsche gebied. Stuk 44 uitgegeven 23 oct. 1941.
196

Verordening
Van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende de oprichting van den Nederlandschen Landstand op grond van par. 5 van het decreet van den Führer over de uitoefening van regeeringsbevoegdheden in Nederland van 18 mei 1940 (R.W. B.I. blz. 778) bepaal ik:

art. 1.
(1) De Nederlandsche Landstand is een openbaar lichaam in den zin van art. 152 der Grondwet en is gevestigd te ‘s-Gravenhage
(2) De Nederlandsche Landstand heeft verordende bevoegdheid in den zin van art. 153 der Grondwet

art. 2.
De Nederlandsche Landstand heeft in verantwoordelijkheid tegenover het Nederlandsche volk tot taak:
(1) de belangen van de landelijke bevolking te behartigen en te waken over de eer van de standgenooten;
(2) in het kader der door den Staat te geven richtlijnen de bedrijfseconomnische aangelegenheden der landelijke bevolking te regelen en daarover te waken;
(3) Aan de voedselvoorziening van het Nederlandsche volk mede te werken

art. 3
(1) Tot den Nederlandschen Landstand behooren:
(1) Alle personen, die door hun werkzaamheid of door ter beschikking stellen van perceelen grond of water deelnemen aan hetproductief maken van den Nederlandschen bodem met inbegrip der binnen- en kustwateren;
(2) de familieleden der onder 1 genoemde personen, voor zoover deze geheel of gedeeltelijk voor het onderhoud van gewas zorgen.
(2) Vereenigingen, lichamen, ionstellingen en stichtingen kunnen onafhankelijk van hun rechtsvorm en rechtspersoonlijkheid, voor zoover zij geen openbaar lichaam zijn en
(1) voor zoover zij op het in acrtikel 1 omschreven gebied werkzaam zijn, door in art. 1 der verordening 41-1941, teneinde te komen tot een her-ordening op het gebied der niet-commerciele vereenigingen en stichtingen genoemden commissaris
(2) voor zoover zij op het in artikel 2, opnder 2, werkzaam gebied werkzaam zijn, door aanwijzing van den Boerenleider in den Nederlandschen Landstand worden opgelost of aarbij aangesloten dan wel ontbonden.

art. 4
(1) Aan het hoofd van den Nederlandschen Landstand staat de Boerenleider. Hij vertegenwoordigt den Landstand zoo in als buiten rechte.
(2) De Boerenleider reget de inwendige organisatie van den Nederlandschen Landstand door het geven van een statuut.

art. 5
(1) Het staatstoezicht op den Nederlandschen Landstand berust bij den secretars-generaal van het departement van Landbouw en Visscherij
(2) De secretaris-generaal van het departement van landbouw en visscherij vaardigt de ter uitvoering dezer verordening noodige voorschriften uit. Deze worden in de Nederlandsche Staatscourant afgekondig

art. 6
Deze verordening treedt in werking op den dag harer afkondiging

‘s-Gravenhage, 22 october 1941
De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied: Seijs-Inquart

Op grond van bovenstaande verordening heeft de Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden benoemd tot Boerenleider, hoofd van den Nederlandschen Landstand, E.J. Roskam Hzn te Lunteren

Share
Freelance PHP Developer