november 21st, 2011

...now browsing by day

 

21 november 1941

maandag, november 21st, 2011

Nog blijft alles rustig op straat en in de lucht, en niets wijst op oorlogshandelingen, behalve dan dat de militairen ‘s-morgens, in het donker nog, omtrent 7 uur, reeds voor oefeningen uitrukken wat geschiedt op zeer luidruchtige commando’s.

Heden ontving ik, voor aanplakking in de gemeente de volgende publicatie ter grootte van ca. 60 x 80 cm. Dez luidt als volgt:

Overdruk uit het verordeningsblad voor het bezette Nederlandsche gebied. Stuk 44 uitgegeven 23 oct. 1941.
196

Verordening
Van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende de oprichting van den Nederlandschen Landstand op grond van par. 5 van het decreet van den Führer over de uitoefening van regeeringsbevoegdheden in Nederland van 18 mei 1940 (R.W. B.I. blz. 778) bepaal ik:

art. 1.
(1) De Nederlandsche Landstand is een openbaar lichaam in den zin van art. 152 der Grondwet en is gevestigd te ‘s-Gravenhage
(2) De Nederlandsche Landstand heeft verordende bevoegdheid in den zin van art. 153 der Grondwet

art. 2.
De Nederlandsche Landstand heeft in verantwoordelijkheid tegenover het Nederlandsche volk tot taak:
(1) de belangen van de landelijke bevolking te behartigen en te waken over de eer van de standgenooten;
(2) in het kader der door den Staat te geven richtlijnen de bedrijfseconomnische aangelegenheden der landelijke bevolking te regelen en daarover te waken;
(3) Aan de voedselvoorziening van het Nederlandsche volk mede te werken

art. 3
(1) Tot den Nederlandschen Landstand behooren:
(1) Alle personen, die door hun werkzaamheid of door ter beschikking stellen van perceelen grond of water deelnemen aan hetproductief maken van den Nederlandschen bodem met inbegrip der binnen- en kustwateren;
(2) de familieleden der onder 1 genoemde personen, voor zoover deze geheel of gedeeltelijk voor het onderhoud van gewas zorgen.
(2) Vereenigingen, lichamen, ionstellingen en stichtingen kunnen onafhankelijk van hun rechtsvorm en rechtspersoonlijkheid, voor zoover zij geen openbaar lichaam zijn en
(1) voor zoover zij op het in acrtikel 1 omschreven gebied werkzaam zijn, door in art. 1 der verordening 41-1941, teneinde te komen tot een her-ordening op het gebied der niet-commerciele vereenigingen en stichtingen genoemden commissaris
(2) voor zoover zij op het in artikel 2, opnder 2, werkzaam gebied werkzaam zijn, door aanwijzing van den Boerenleider in den Nederlandschen Landstand worden opgelost of aarbij aangesloten dan wel ontbonden.

art. 4
(1) Aan het hoofd van den Nederlandschen Landstand staat de Boerenleider. Hij vertegenwoordigt den Landstand zoo in als buiten rechte.
(2) De Boerenleider reget de inwendige organisatie van den Nederlandschen Landstand door het geven van een statuut.

art. 5
(1) Het staatstoezicht op den Nederlandschen Landstand berust bij den secretars-generaal van het departement van Landbouw en Visscherij
(2) De secretaris-generaal van het departement van landbouw en visscherij vaardigt de ter uitvoering dezer verordening noodige voorschriften uit. Deze worden in de Nederlandsche Staatscourant afgekondig

art. 6
Deze verordening treedt in werking op den dag harer afkondiging

‘s-Gravenhage, 22 october 1941
De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied: Seijs-Inquart

Op grond van bovenstaande verordening heeft de Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden benoemd tot Boerenleider, hoofd van den Nederlandschen Landstand, E.J. Roskam Hzn te Lunteren

Share
Freelance PHP Developer