december, 2011

...now browsing by month

 

31 december 1941

zaterdag, december 31st, 2011

Over het algemeen is het rustig geweest zoowel des avonds als in de nacht. Het is dan ook kalm op straat.

Door de bewoners wordt de toestand t.a.z. van de maatregelen inzake inlevering van voorradige textielgoederen door fabriekanten en winkeliers, met zorg tegemoet gezien.

In de avonduren zijn het de militairen die veel drukte maken en veel drinken. Naar ik verneem is er ter plaatse geen bier meer te verkrijgen, alle bier is blijkbaar voor heden voor de militairen bestemd. In de voornacht is het een drukte van geweld in de Christelijke school alhier, waar de militairen ons uit de slaap houden door hun gebral en getob, zulks tot laat in de nacht. Na twaalf uur wordt het rustiger en kunnen ook de omwoners gaan slapen. Zoo sluit 1941 zich af en gaan wij 1942 in, in de hoop op spoedige vrede en een vrij Nederland.

Share

30 december 1941

vrijdag, december 30th, 2011

De nacht was kalm, hoewel er toch vliegtuigen in de lucht waren. Zelfs waren er heden morgen om 8 uur in de richting Rotterdam zoeklichten aan het werk. Heden was er wederom een veelevering op het marktveld waarbij veel vee was aangevoerd, naar schatting wel 150 stuks.

Momenteel is het op last van den Rijkscommissaris voor het bezette gebied, inventarisatie van textielgoederen, vooral van stoffen die het leger in Rusland blijkbaar kan gebruiken als, manshemden, mansborstrokken, lange onderbroeken, pulovers, kousen en sokken (soldaten en werkmanssokken en heerkousen en -sokken, handschoenen en wanten, eventueel leeren handschoenen met bond of wol gevoerd, beenwindsels, kniewarmers, hoofdwarmers, bivakmnutsen, ijsmutsen, lijfgordels (buikwarmers) sjaals en dassen, polsmoffen, inknoopbare jasvoering, handbreigarens, dekens (1 en 2 persoons) skikousen en skisokken, bontmutsen, bontvesten, leeren jassen, leeren vesten, sneeuwschoenen met wol of bont gevoerd, hooge viltschoenen) al deze goederen, alleen voor zoover bestemd of geschikt voor mannen boven 15 jaar en alleen voor zoover geheel of voor 50% meer uit wol vervaardigd. Aflevering of verkoop is sinds 29 dezer verboden. Deze goederen moeten ingeleverd worden voor 3 jan. a.s. stipte nalevering van inventarisatie, verbod van verkoop of aflevering anders dan voor doeleinden als door den Rijkscommissaris bedoeld, zal zwaar gestraft worden. Het wordt, ook met de textiel- en andere goederen voor de burgers immer slechter gesteld. De huisvrouwen vragen zich met zorg af, hoe zal het met onze kleeding enz. in 1942 worden?

De collecte met houten speldjes op 23 en 24 dezer heeft in deze gemeente opgebracht f 31,43

Share

29 december 1941

donderdag, december 29th, 2011

In tegenstelling van vorige avonden was het de laatste avond in de lucht kalm, alsook in de afgeloopen nacht. Van morgen omtrent 3 uur werd allarm geblazen en was het een drukte van geweld op het marktveld zoodat veel inwoners daardoor uit hun slaap wakker werden. Overigens knoopt zich de eenige dag aan de andere, zonder dat er bijzonderheden voorvallen. Opmerkelijk blijft dat de militairen, die blijkbaar met verlof gaan, zoo zwaar ‘gepakt en gezakt’ vertrekken. Blijkbaar hebben zij zich hoe dan ook weten te voorzien van veel artikelen die de burgers niet meer kunnen koopen. Alzoo wordt de kleine voorraad vlugger uitgeput.

Share

28 december 1941

woensdag, december 28th, 2011

De drukte in de lucht, zoals wij die in enkele weken niet meer gehoord hebben luwde eerst na 23 uur. Tot zoolang is bij tusschenpoozen ook het afweergeschut in actie geweest. Na 23 uur hebben wij er vrijwel niets meer van gehoord. Ook zijn de zoeklichten in actie geweest, dit volgens verklaringen van getuigen die zulks gezien hebben.

Heden is het bij helder en vriezend weer overdag zeer kalm in de lucht. Op het monment, nu 20 uur hooren wij nu en dan wederom een vliegtuig.

Bij verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette gebied is het eerder aan joden verboden na 1 jan. 1942 een dienstbode te houden die niet eveneens jood is. De weduwe H. v. Straten en haar zoon Jonas, de eenige joodsche familie in deze gemeente heeft een ontheffing gevraagd aangezien ontheffing in de verordening mogelijk is gesteld. De huisdokter heeft een verklaring gegeven dat de weduwe v. Straten hartlijdster is, welke verklaring door mij aan het verzoek om vrijstelling is toegevoegd. Begin dezer week ontving de weduwe uit den Haag de afwijzende beslissing, zoo dat voornoemde weduwe op 1 jan. a.s. zonder dienstbode zal zitten en haar huiselijk werk meerendeels zelf zal moeten verrichten. Op deze en veel andere manieren worden de joden van alles beroofd en uitgesloten.

Share

27 december 1941

dinsdag, december 27th, 2011

Andermaal alles betrekkelijk rustig. Men kan het op straat aanzien, dat nog veel menschen op reis zijn. Hoewel het reizen waarlijk geen pleiziertje is wegens gebrek aan materiaal. De bussen loopen meestal op gasgenartoren welke zeer onbetrouwbaar zijn, zoodat de bussen soms 1 a 1 1/2 uur te laat komen of soms helemaal niet kunnen rijden met weinig personenwagens zoodat de menschen opgepakt zitten en staan en zelfs bagagewagens vol reizigers worden gestopt. Algemeen wordt verwacht dat de autobussen, wegens gebrek aan banden, stil zullen moeten vallen.

Aan vrijwel alles komt meer en meer gebrek en wel groote angst gaan wij aanstonds het jaar 1942 in. De winkels zijn veelal enkele dagen per week gesloten wegens gebrek aan voorraad.

Heden avond is het weer ongewoon druk in de lucht. Omstreeks 19.20 uur kwam het afweergeschut in de richting R’dam in actie en op ongeregelde tijden, ongeveer om de 10 minuten hooren wij het afweergeschut blaffen. Soms gelijkt het wel op een spervuur. Wij hooren de Engelsche vliegtuigen hoog over komen. Blijkbaar is het vuur op die vliegtuigen gemunt; moninslag hebben wij echter niet vastgesteld.

Share

26 december 1941

maandag, december 26th, 2011

Op deze 2e kerstdag is het al evenzeer rustig, hoewel de militairen des avonds -avond van 26 of 27 dezer- nogal luidruchtig waren. In de lucht was het betrekkelijk kalm.

Share

25 december 1941

zondag, december 25th, 2011

De soldaten, gelegerd in de Christelijke school, hebben mij en wellicht vele anderen de gansche nacht, althans tot ruim 4 uur, wakker gehouden door hun gebrul en gebral hetgeen blijkbaar onder veel gebruik van drank geschiedde zeer tot ergernis van mij althans.

De nachtmis in de R.K. Kerk was buitengewoon druk bezocht. Vele katholieken hebben gehoor gegeven aan het verzoek van de geestelijke overheid, om ter nachtmis te komen bidden voor een spoedige vrede. Verder is 1e kerstdag rustig verloopen aangezien de militairen blijkbaar in rust waren.

Share

24 december 1941

zaterdag, december 24th, 2011

Er is niets nieuws of bijzonders te melden. De levensmiddelen worden, evenals kleeding en alle textielwaren. Er worden meer schoenenebonnen uitgereikt dan b.v. een paar maanden terug, doch aan schoenen is bijna nietr meer te komen. Hetzelfde geldt de rijwielbanden. Banden, in de z.g. zwarten handel, worden al verkocht voor f 70,- en f 75,- voor een goede buitenband. De rookers komen erg in het gedrang, aangezien hoegenaamd geen sigaretten of sigaren meer te krijgen zijn. O, één pakje chag wordt als het ware gevochten in de winkels waar nu en dan een weinig chag aankomt, en dan reeds tegen prijzen van f 0,65 per half ons of 50 gram. Wij gaan, met open en zacht weer het Kerstfeest tegemoet.

Share

23 december 1941

vrijdag, december 23rd, 2011

Nog steeds open en zacht weer, wat zeer ten stade [?] komt van de burgers die slecht voorzien zijn van brandstoffen. De avond en afgeloopen nacht waren wat de actie in de lucht betreftf, gelijk aan vorige kalme nachten. Heden morgen is op last van de Weermachtkommandatur te Breda, de arrestant Oors naar Breda overgebracht en in handen gebleven van de Kommandant aldaar, onder overgave van een volledig en aanvullend rapport inzake het wegnemen der voorwerpen van de Duitsche Weermacht.

Share

22 december 1941

donderdag, december 22nd, 2011

De zondagavond en de afgeloopen nacht waren rustig; er zijn slechts enkele vliegtuigen gehoord.

Heden morgen direct bij het betreden van het gemeentehuis om 9 uur werd ik bij den Ortskommandant gevraagd te komen, die mij dringend verzocht alles in het werk te stellen om de weggenomen voorwerpen van de Duitsche weermacht terug te doen brengen. De politie heeft den ganschen dag de opsporing voortgezet terwijl een werkman het water, nabij het land waar de voorwerpen zijn gedeponeerd door de D. weermacht den ganschen dag heeft gezocht met een rijf, doch niets is gevonden.

In de voormiddag heb ik in de geheele gemeente de volgende oproep doen aanplakken.
Gemeente Zevenbergen
Oproep
De burgemeester van Zevenbergen daartoe uitgenoodigd door de Duitsche Weermacht alhier, verzoekt hem die op vrijdag 19 of zaterdag 20 december j.l. van het bouwland van H. Vos nabij het station Zevenbergen eenig voorwerp, daar door de Duitsche Weermacht gedeponeerd, gelijkende op een ballon en daaraan eenig voorwerp verbonden, gelijkende op een accu heeft weggenomen of zien wegnemen, hem direct mededeeling te doen van de plaats waar en vooral het voorwerp, op een accu gelijkende verblijft. Het voorwerp is waarschijnlijk zeer gevraarlijk, waarom aangeraden wordt dit niet te vervoeren. Mocht het weggenomen voorwerp heden 22 december niet terecht komen, dan worden strafmaatregelen in uitzicht gesteld. Mededeelingen te doen op het poliebureau. Een ieder wordt aangeraden aan de opsporting mede te werken.
Zevenbergen 22 dec. 1941
De burgemeester van Zevenbergen
J.J. van Aken

Was gisteren reeds gebleken dat een zoon van H. Vos gebruiker van het perceel grond deelen van de ballon had weggenomen, die daarna in beslag genomen zijn, heden avond is de politie achtergekomen waar het voorwerp gelijkende op een accu zich bevond. Na mijn oproep is de dader bang geworden en heeft hij het voorwerp gedeponeerd op de stoep van de bewaarschool opdat het de militairen zouden vinden wat ook het geval is geweest. Daar intusschen de dader bekend was, is deze ingesloten op het politiebureau in afwachting van hetgeen morgen in de voorgeleiding voor den Ortskommandant met hem zal geschieden. De burgerbevolking was reeds bang voor strafmaatregelen.

Share
Freelance PHP Developer