december 17th, 2011

...now browsing by day

 

17 december 1941

zaterdag, december 17th, 2011

Wederom was de avond van 16 op 17 druk in de lucht en scheeren de vliegtuigen over onze woningen. Goddank blijft het afwerpen van bommen boven deze gemeente uit.

Bij nader onderzoek is gebleken dat in deze gemeente geen afdeelingen hebben bestaan van de Nederlandsche Unie of Nationaal Front en derhalve niets in beslag is te nemen in gevolge de tegerafische opdracht van gisteren.

Heden ontving ik een circulaire van … houdende het volgende inzake het toelaten van hoden (verbodsbepalingen voor joden)
Veel spoed
‘s-Bosch 16-12-’41
Naar aanleiding van een ontvangen aanwijzing van de Duitsche Overheid, heb ik eer u te berichten, dat het voornemen bestaat -ter verdere uitvoering van de verordening van de commissaris-generaal voor de openbare veiligheid over het optreden van Joden in het openbaar van 15 september 1941 (opgenomen in de bladen van dienzelfden datum)- gebouwen en terreinen, welke voor joden zijn verboden, als zoodanig door middel van voor het geheele land vastgestelde borden of kaarten, kenbaar te maken. In verband hiermde verzoek ik u mij voor 24 december a.s. te willen doen toekomen:
1) een opgave in duplo van de zich in uwe gemeente bevindende cafés en restaurants -met inbegrip van die op stationshotels, grootere pensions, schouwburgen, bioscopen, gebouwen en lokaliteiten voor concerten, lezingen, variété’s en cabarets, overdekte bad- en zweminrichtingen, openbare bibliotheken, leeszalen en musea, openbare beurzen- en veilingsgebouwen en andere gebouwen, waartoe op grond van bovengenoemde verordening de toegang voor joden verboden is, zoomede van het aantal kaarten, hetwelk ter aanduiding van gemelde gebouwen en inrichtingen noodig is;
2) een opgave in duplo van de in uwe gemeente gelegen openbare parken en dierentuinen, openbare sportinrichtingen in de open lucht, zeebaden en andere openbare niet-overdekte zwembaden, markten in de open lucht en slachthuizen, zoomede van het aantal houten borden dat ter aanduiding van deze inrichting noodig is.
De procureur-generaal, fgd. gewestelijk directeur van politie, N.J. v. Leeuwen
Aan heeren hoofden van plaatselijke politie in het ressort van het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch

Een van hier met verlof naar Duitschland vertrokken miliatir nam twee geslachte konijnen mee voor zijn gezin aldaar, ter voorziening in de vleeschbehoefte

Share
Freelance PHP Developer