januari 5th, 2012

...now browsing by day

 

5 januari 1942

donderdag, januari 5th, 2012

Bij hetzelfde zachte weer is het in de afgeloopen nacht al even rustig geweest als enkele nachten voor deze. Heden avond na 19 uur beginnen er meer vliegtuigen over ons dorp te razen. Op ongeregelde tijden hooren wij de motoren ronken, blijkbaar van niet hoog vliegende vliegtuigen, dus vermoedelijk van de Duitsche Weermacht.

Dat door de hier gelegende militairen niet bezuinigd word op gas, water en electriciteit was reeds lang bekend, zulks in tegenstelling met de burgers, die slechts 75% van hun gebruik over het vorig jaar mogen gebruiken en zoo zij daarover heen gaan, worden zij, na één waarschuweing en betaling van dubbel tarief van het te veel gebruikte afgesloten. Een en ander in verband met de kolenschaarste. Zoo moest de directeur van de gasfabriek reeds veel eerder, na herhaalde waarschuwingen aan de Ortskommandant, het hoofd van het Rijks kolenbureau te den Haag ter hulp roepen om het ‘stook maar raak” systeem van de weermacht, in de verschillende gebouwen te temperen, zulks om ook de burgers hun verlaafgde hoeveelheid gas te kunnen doen toekomen. Zoo werd b.v. op het gemeentehuis alhier in 1941 in totaal 2433 kilow. uur verbruikt tegen 996 in 1940 terwijl niet eens het geheele jaar 1940 het gemeentehuis door Weermacht is bezet. Erger maakten het de Duitschers in het patronaatsgebouw waar alleen reeds in december 1941, 2049 kwu electricteit werd verbruikt, een hoeveelheid waarbij men vraagt, ‘waar wordt zulk een hoeveelheid stroom aan verbruikt?’ Maar geen wonder, als men ziet dat den ganschen dag licht of donker, warmst of koud, het licht en de gas in volle omvang gebezigd wordt, dikwijls branden de gaskachels op volle capaciteit met open ramen en deuren.

Heden ontving ik wederom een rapport van mijne politie omtrent het na 23 uur in de herberg aantreffen van militairen hetgeen ook voor hen door eigen overheid verboden is. Om 23.30 waren er nog in cafe van Tholenaar. Het rapport heb ik aan den Ortskommandant overhandigd die zou trachten te achterhalen welke militairen het betrof.

Share
Freelance PHP Developer