januari 17th, 2012

...now browsing by day

 

17 januari 1942

dinsdag, januari 17th, 2012

Bij voortdurende strenge vorst blijft alles rustig in de gemeente en in de lucht.

De militairen maken toch geen aanstalten om hier te vertrekken, hoe gaarne de overgroote meerderheid van de bevolking dit ook zou zien. Vrij algemeen hoopt men nu eens van bezetting vrij te komen en noch ik, noch de burgerij begrijpt maar niet waarom Zevenbergen maar steeds behalve ca. 14 dagen van af mei 1940 tot nu toe, steeds een bezeting heeft in tegenstelling met andere soortgelijke gemeenten in verren omtrek.

Eenige weken terug is hier van Regeeringswege, als overal elders, een dienst ingesteld voor het ophalen van allerlei waren aan de woningen als oud papier, beenderen, oud ijzer, lompen enz. enz. waarvoor twee personen in deze gemeente officieel zijn aangewezen en die voorheen dan voor eigen rekening opkochten of afhaalden. Heden vroeg ik aan een dezer personen hoe de ophaaldienst liep. Hij antwoordde mij, dat de Rijksinspecteur nog kortelings bij hem was geweest ook om te informeeren. Wanneer ik, als officieel ophaler aan de woningen kom, zoo zegt deze, hebben de menschen immer niet voor mij en hij weet zeker, dat de menschen hetgeen zij nog hebben, liever vernielen en wegsmijten, dan bewaren en aan hem afgeven, omdat de menschen weten of van meening zijn, dat de afvalstoffen, verwerkt worden voor andere doeleinden dan voor Nederlandsche behoeften. Zoo ontvang ik momenteel nog minder afval dan vroeger, toen ik vrij was in mijn handel en het bewaren vrij was in mij n handel en het bewaren vrij was in tegenstelling van nu.

Heden middag hebben op de ijsbaan de schaatswedstrijden plaats. Ik ontving heden het volgende telegram: “ambtgenoot van waterstaat deelt mede dat met het oog op gesloten water tengevolge van de strenge vorst en op grond artikel 93 algemeen reglement vervoer tot nader order is bepaald wagenladingen steenkolen en andere brandstoffen op stations van Ned. Spoorwegen te beginnen 18 jan. 1942 ook zondags moeten worden geladen en gelost verzoeke politiepersoneel gemeente te instrueeren.”
De secretaris-generaal van het departement van Binnenlandsche zaken Frederiks

Naar men zoo hier en daar hoort, luistert vrijwel geheel Nederland naar de Engelsche radio uitzendingen, vooral nu de Duitsche opmarsch in Rusland sinds geruimen tijd is veranderd in terug trekken voor de opmarchen der Russen en evenzoo in Lijbie de Engelschen meer en meer de Duitschers en Italianen in het nauw drijven. Het schijnt wel dat vrijwel ook geheel Nederland, als men zoo hoort, verlangend uit ziet naar de dag van bevrijding, naar een vrij Nederland met Koningin Wilhelmina aan hethoofd. Van controle op het verbod van het luisteren naar de Engelsche zender of constateeren van het feit zelve, hoort men of leest men hoegenaamd niets, reden waarom de burgers meer en meer vrijer worden en geruster en elkaar spreken over de oorlogsgebeurtenissen zooals die van England per radio doorkomen.

Heden werd aan onze politie, door de Duitsche militairen mededeeling gedaan, omtrent de vermissing van vier van hun rijwielen en werd opsporting derzelve verzocht. Van die rijwielen zullen er wel geen opgespoord kunnen worden, zoomin als van die der burgers die gestolen zijn, uitsluitend om in het bezit der banden te komen want de frames worden dikwijls in het water terug gevonden.

Share
Freelance PHP Developer