januari 22nd, 2012

...now browsing by day

 

22 januari 1942

zondag, januari 22nd, 2012

De vorst neemt nog toe bij heldere hemel. Heden nacht heeft het 19 graden gevroren.

Voor eenige dagen ontving ik, als wellicht alle burgemeesters een schrijven van den Commissaris dezer provincie informeerende of en zoo ja waar burgemeestersbijeenkomsten worden gehouden. Zulks naar aanleiding van hetgeen de Beauftragte des Commissaris schreef ‘Ich lege wert darauf zu erfahren ob und wo etwa in der Provinz periodische Bürgemeisterszuzamenkünfste stattfinden und welche gemeinden jeweils vertreten sind”.
Voor 15 januari wordt bericht verwacht indien zulke bijeenkomsten plaatsvinden. Mij is van zulke bijeenkomsten niets bekend.

Nog ontving ik op 21 dezer de volgende circulaire
Opvoedersgilde, secretariaat ‘s-Gravenhage, Jozef Israëlslaan 46
Edelachtb. Heer,
In opdracht van het hoofd van het opvoederssgilde, prof. dr. R. van Genechten, heb ik de eer mij met het volgende verzoek tot u te wenden. Het algemeen reglement van het opvoedersgilde, dat zich o.m. ten doel stelde herziening van opvoeding en onderwijs in volkschen zin, opent de mogelijkheid, dat rechtspersonen, die op eenigerlei wijze bij de opvoeding en/of het onderwijs betrokken zijn tegen een minimum bijdrage van f 10,- per jaar als begunstiger tot het overheidsgilde toetreden. Zij ontvangen dan het, thans nog als maandblad verschijnende orgaan van het Opvoedersgilde ‘Opvoeding in Volkschen Geest’ toegezonden. Ook de Nederlansche gemeente is betrokken bij de opvoeding en het onderwijs en reeds verscheidene van uw ambtgenooten hebben dan ook besloten de onder hun leiding staande gemeente als begunstiger tot het Opvoedersgilde te doen toetreden. Ik richt mij thans tot u met het beleefde verzoek te willen besluiten, dat ook de onder uw leiding staande gemeente begunstiger wordt van het Opvoedersgilde. Met belangstelling zie ik uw antwoord tegemoet; bij voorbaat dank ik u voor de te nemen moeite. Met verschuldigde hoogachting. De secretaris van het Opvoedersgilde, dr. T. Breedvelt

Ik merk hierbij op, dat ik naar mij volle overtuiging er niet aan kan medewerken om bovengenoemde Opvoedergilde met gelden van de gemeente, welke gemeente voor 99% afwijzend staat tegenover die z.g. “volksche opvoeding” te steunen; ik mag daaraan niet meewerken, waarom mijn antwoord ook afwijzend zijn zal.

Heden avond omtrent 19.30 uur hooren wij wederom het afweergeschut in de richting Rotterdam. Ongeveer 10 minuten later hooren wij vliegtuigen in de lucht. Waarschijnlijk is dit een herhaling van hetgeen gisteren plaats vond. Nog meermalen is het afweergeschut in onze woningen gehoord.

Share
Freelance PHP Developer