21 december 1940

Geplaatst door Bennie Blom op 21 december, 2010

Reeds in de avond van 20 en vervolgens in de nacht van 20 op 21 dezer, zijn meedere vliegtuigen gehoord en hebben wij zelfs in de woningen het afweergeschut en/of bombardementen gehoord. Omtrent deze laatste wordt hoegenaamd niets in dag- of weekbladen vermeld. Ook in de vroege morgenuren zijn voortdurend veel vliegtuigen gehoord, blijkbaar, op het geluid der motoren afgaande van Engelsche en Duitsche nationaliteit. Goddank dat Zevenbergen althans voor van verdere bombardementen, na die van 11 mei j.l. tot heden is gespaard gebleven.

De plaatselijke kommandant van de Duitsche Weermacht beklaagt zich tegen, van het feit, dat meerdere winkeliers de door Duitsche militairen voor gedane inkoopen die zij met Rijksmarken willen betalen, niet in betaling willen nemen, terwijl zulks toch geregeld is. Hij verlangt van mij dat ik bekend zal maken dat dit geld in betaling moet worden aangenomen. De daarop betrekking hebbende verordening luidt aldus:
‘Het oppercommando van de Duitsche Weermacht no. 59 B 1 no. 9292/40 A.H.A./W.V.) verordent in verband met een circulaire van het Reichswirschaftminnisteriens no. 89/40 D St. d.d.30-10-40: (Duitsche tekst). Die Niederländischen Geldinstituten und öffentlichen Kassen sind angewiesen Reichsmarknoten Rentebankscheinen und Duitsche Scheidenumusszen zum kürze von R.M. 1.33 = H fl. 1,- gebuhrenfrei umzutauschen und sie an die Niederländische bank einzusenden. Niederländische Kaufleute und Gewerbebetriebende soeiw privat personen konnen die gessamten Reichsmarkzahlungsmittel also ohnoe wieteres zu diesem kurs in zahlung nehmen, da sie sie sogleich bei jeden Geldinstitut wieder in gulden umwecheln können.

Naar het bovenstaande is door mij een algemeene bekendmaking aangeplakt en in de gemenelijke bladen gepubliceerd. Hetgeen de plaatselijke commandant van mij verlangde n.m. dat ik verordenen zou, dat Rijksmarken moeten worden aangenomen heb ik in mijn bekendmaking niet gesteld; daarin wordt gesproken van kunnen (Duitsche können) in betaling worden genomen.

Heden voormiddag heb ik nog een bespreking gehad met dr. ir. Ringers gevolmachtigde voor den Wederopbouw en zijn secretaris mr. Kramers, beiden te ‘s-Gravenhage, alsmede met den pastoor te Zevenbergschen-Hoek in diens pastorie. Mede aanwezig waren de gemeente-opzichter A. de Gouw en Ir. Oomen architect te Oosterhout die belast is met de plannen der nieuw te bouwen meisjesschool te Zevenbergschen-Hoek dr. ir. Ringers wilde zich zelf nog een overtuigen omtrent de meer of mindere noodzakelijkheid der door ons voorgestane onteigening der terreinen achter de kerk te Zevenb. Hoek om daar de nieuwe school te bouwen en de noodige straten aan te leggen, hetgeen volgens de gemachtigde van den w.n.d. secretaris-generaal van het departement van Financiën voor de gemeente te veel geld zal kosten, waarom door hen wordt voorgesteld de nieuwe school langs de bestaande Rijksweg te bouwen, neven de kerk.

Na gevoerde besprekingen stelde dr. ir. Ringers voor, het bedoelde perceel achter de kerk wel te onteigenen, maar de geprojecteerde straat voor de school uitkomende aan de Bloemendaalsche Zeedijk voorlopig niet te maken en deze te vervangen door een tegelpad, hetgeen de kosten beduidend zal drukken, waarmede ik, namens het gemeentebestuur genoegen heb genomen. Tegelijk is goedgevonden dat het kerkbestuur met de nieuwe school, waarvoor de heer Ringers ook de bouwmaterialen beschikbaar zal stellen. Heden namiddag had te Zevenbergen, met eenige plechtigheid, de steenlegging plaats van een nieuw graanpakhuis, waarvan de funderingen reeds gelegd zijn. De eerste steen werd gelegen door het jongste zoontje van de firmant Ant. v. Eck. Met mij waren verschillende genoodigden daarbij tegenwoordig o.,. al het personeel van de firma v. Eck.

In mijn gehouden toespraak heb ik er op gewezen dat deze 1e steenlegging wel iets bijzonders was, aangezien dit gebouw thans in opbouw is op grond die zelfs nog niet is onteigend en feitelijk dus nog eigendom is van den eigenaar wiens pand daar ter plaatse heeft gestaan en op 11 mei verwoest is n.m. van de gebr. Krakkouw drogisten alhier, dat dit het 1e gebouw is van de reeks nog te bouwen perceelen in het verwoeste deel van Zevenbergen, terwijl dit een teeken is van moed en durf om onder de tegenwoordige omstandigheden toch met nieuwbouw te beginnen; met een en ander kon ik de firma v. Eck en allen die in zijn zaak een bestaan vinden gebluk wenschen. De firma v. Eck gaf bij deze gelegenheid het geheele personeel een extra week loon, wat in deze dure tijden de menschen bijzonder waardeeren.

Het tekort aan vleesch begint hier sterkjer gevoeld te worden. Vele menschen kunnen op hun bonnen thans reeds geen vleesch meer koopen, waarom gisteren en vrijdag ook hier werd gezien, hetgeen in de steden reeds langer is te zien geweest, dat de menschen in quee gaan staan voor slagerswinkel waar nog eenig vleesch voorhanden is.

Heden is door het gemeentebestuur de 1e aanvraag uitgegaan om betaling te mogen ontvangen der geschatte schade voor het thans geheel herstelde gebouw te Zevenb. Hoek zijnde het zusterhuis aldaar eigendom van het R.K. kerkbestuur aldaar. D hier gevestigde schade enquete commissie heeft het bedrag der schade dit gebouw vastgestled op f 20.000,-. De kosten van herstelling van het gebouw heeft ruim f 20.000 gekost. Dit verzoek, om uitbetaling is gericht aan de waarnemend secratris-generaal, departement van Financiën te Den Haag nadat bovengenoemd kerkbestuur het gemeentebestuur verzoekt heeft bedoelde betaling te willen bevorderen.

Aan A. Huijbrechts te Zevenb. Hoek voor wiens betaling als schadeloosstelling daar voor uitgenomen goederen ik per 18 dezer opdracht ontving heb ik heden door de poltie laqten weten, dat ik voorshands nog niet tot uitbetaling zal overgaan aangezien mij zijn opgave van schade niet naar juist voorkomt. Inderdaad verklaarde Huijbrechts na opgave van zijn schade twee motorrijwielen te hebben terug ontvangen van elders, die op de lijst voorkomen. Volgens hem hebben deze twee motorrijwielen een waarde van f 450,- te zamen. Nader zal ik laten onderzoeken of mogelijk nog meer goederen zijn terug ontvangen.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->