24 november 1939

Geplaatst door Bennie Blom op 24 november, 2009

Heden ontving ik een uitnoodiging van den commissaris voor afvoer burgerbevolking te Eindhoven, tot een bespreking op maandag 27 dezes a.s. te Steenbergen waar ook de voedselcommissaris de heer v. Haren te Tilburg aanwezig zijn zal.

Vermeldenswaard is wellicht het volgende. Eerder is door den minister van Economische zaken, ter besparing van benzine, een algeheel rijverbod van luxe autos op zondag ingesteld. Alleen dokters voor hun practijk en geestelijken voor de uitoefening van hun ambt waren vrijgesteld, mede ook taxis en autoverhuurders. Deze verbodsbepaling heeft slechts 4 zondagen van toepassing geweest: op zondag 19 nov. gold het verbod, eerstmaal, niet meer. Hierbij wordt aangeteekend dat het straatbeeld op die zondagen geheel anders was dan gewoonlijk; het was pijnlijk stil op de straten en wegen.

Heden werd de op 20 dezer ontvangen verordening van den opperbevelhebber van land en zeemacht in de raadsvergadering behandeld en aangenomen behoudens dat opgemerkt zal worden, dat de betaling van diensten behoort te geschieden naar de normen van het collectief contract in het vrije bedrijf of, zoo zulks niet zou kunnen, dan in ieder geval aangevuld met alle emolumenten, als kindertoeslag, regenverlet, kolentoeslag, laarzenvergoeding enz., zooals die hier nevens het loon in werkverschaffing gelden.

Share
 

Geef een reactie





Freelance PHP Developer
se content id-->