27 januari 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 27 januari, 2011

Avond en nacht waren, bij eenig vriezend maar koud weer, rustig.

De voorbereidende maatregelen, om in elke gemeente te komen tot een goede organisatie Winterhulp, worden voortgezet. Deze maatregelen en het geheele werk der Winterhulp Nederland zijn zuiver geschoeid op Duitschen leest in model. Zoo ontvingen wij heden, in een vergadering van een hoofdboekhouder van het provinciaal kantoor te s-Bosch, waar de vertegenwoordigers van om Roosendaal liggende gemeenten aldaar waren uitgenodigd nadere instructies omtrent inrichting der diverse boeken enz.

Heden gaat van mij de volgende bekendmaking uit aan alle restauranten en cafehouders in deze gemeente.
Zevenbergen 27-1-’41
Onderwerp: spijskaarten enz. in de Duitsche taal.

De commissaris der Provincie Noord-Brabant verzoekt mij namens den Duitschen Wehrmachtcommandant te Breda er voor te doen zorg dragen, dat vanaf 10 febr. 1941 in de Nederlandsche eethuizen, koffiehuizen, herbergen e.d. welke gelegen zijn in het gebied van de Wehrmachtkommkandantur Breda, de prijslijsten van spijzen en dranken ook in de Duitsche taal aanwezig zullen zijn.
Bovengenoemde commandant behoudt zich het recht voor het bezoek van de inrichtingen, waaraan het hiervoren vermeld verzoek geen gevolg gegeven is, voor leden der Duitsche Wehrmacht te verbieden. De burgemeester van Zevenbergen w.g. J.J. v. Aken

 

Geef een reactie

se content id-->