Uncategorized

...now browsing by category

 

23 januari 1942

maandag, januari 23rd, 2012

De macht is verder rustig verloopen. De vorst blijft aanhouden en alle rivieren zijn berijdbaar; door het koude weer worden echter vele schaatsliefhebbers (sters) weerhouden de schaatsen onder te binden. Heden nacht zou het wederom 19 graden gevroren hebben. Uit betrouwbare bron vernam ik heden dat een sigarenleverancier uit Moerdijk, die aan de firma v. Eck voor de oorlog sigaren heeft geleverd van 6 cent voor deze sigaren waarvan er nog enkele kistjes van 100 in het bezit zijn van genoemde firma f 1,- (een gulden) per stuk of f 100,- voor een kistje van 100 heeft geboden om die sigaren wederom met winst van de hand te doen. Het teekent wel hoe sommigen de waarde van het geld aanslaan. Heden zijn de nieuwe pasmunten kwartjes, dubbeltjes en centen beschikbaar gesteld voor het publiek.

Share

22 januari 1942

zondag, januari 22nd, 2012

De vorst neemt nog toe bij heldere hemel. Heden nacht heeft het 19 graden gevroren.

Voor eenige dagen ontving ik, als wellicht alle burgemeesters een schrijven van den Commissaris dezer provincie informeerende of en zoo ja waar burgemeestersbijeenkomsten worden gehouden. Zulks naar aanleiding van hetgeen de Beauftragte des Commissaris schreef ‘Ich lege wert darauf zu erfahren ob und wo etwa in der Provinz periodische Bürgemeisterszuzamenkünfste stattfinden und welche gemeinden jeweils vertreten sind”.
Voor 15 januari wordt bericht verwacht indien zulke bijeenkomsten plaatsvinden. Mij is van zulke bijeenkomsten niets bekend.

Nog ontving ik op 21 dezer de volgende circulaire
Opvoedersgilde, secretariaat ‘s-Gravenhage, Jozef Israëlslaan 46
Edelachtb. Heer,
In opdracht van het hoofd van het opvoederssgilde, prof. dr. R. van Genechten, heb ik de eer mij met het volgende verzoek tot u te wenden. Het algemeen reglement van het opvoedersgilde, dat zich o.m. ten doel stelde herziening van opvoeding en onderwijs in volkschen zin, opent de mogelijkheid, dat rechtspersonen, die op eenigerlei wijze bij de opvoeding en/of het onderwijs betrokken zijn tegen een minimum bijdrage van f 10,- per jaar als begunstiger tot het overheidsgilde toetreden. Zij ontvangen dan het, thans nog als maandblad verschijnende orgaan van het Opvoedersgilde ‘Opvoeding in Volkschen Geest’ toegezonden. Ook de Nederlansche gemeente is betrokken bij de opvoeding en het onderwijs en reeds verscheidene van uw ambtgenooten hebben dan ook besloten de onder hun leiding staande gemeente als begunstiger tot het Opvoedersgilde te doen toetreden. Ik richt mij thans tot u met het beleefde verzoek te willen besluiten, dat ook de onder uw leiding staande gemeente begunstiger wordt van het Opvoedersgilde. Met belangstelling zie ik uw antwoord tegemoet; bij voorbaat dank ik u voor de te nemen moeite. Met verschuldigde hoogachting. De secretaris van het Opvoedersgilde, dr. T. Breedvelt

Ik merk hierbij op, dat ik naar mij volle overtuiging er niet aan kan medewerken om bovengenoemde Opvoedergilde met gelden van de gemeente, welke gemeente voor 99% afwijzend staat tegenover die z.g. “volksche opvoeding” te steunen; ik mag daaraan niet meewerken, waarom mijn antwoord ook afwijzend zijn zal.

Heden avond omtrent 19.30 uur hooren wij wederom het afweergeschut in de richting Rotterdam. Ongeveer 10 minuten later hooren wij vliegtuigen in de lucht. Waarschijnlijk is dit een herhaling van hetgeen gisteren plaats vond. Nog meermalen is het afweergeschut in onze woningen gehoord.

Share

21 januari 1942

zaterdag, januari 21st, 2012

Thans vriest het 15 graden en is het heel erg koud, waarom zeer veel menschen bittere koude lijden wegens gebrek aan brandstoffen. Zelfs al heeft men bonnen voor bandstoffen dan kan men nog niet steeds kolen verkrijgen omdat de leveranciers ook geen kolen in voorraad hebben. De toestand is nijpend waarom velen zich onrechtmatig van brandstof -hout uit de weilanden enz- voorzien, hetgeen door de eigenaren niet zwaar wordt opgenomen, vanwege de brandstofnood.

Het blijft rustig in de gemeente en heden zijn er, in tegenstelling van andere dagen dat er geen vliegtuigen gehoord of gezien zijn, een paar vliegtuigen gezien en gehoord.

Heden informeerde men mij of ik mogelijk nog behoorlijke sigaren had van voor-oorlogsche kwaliteit. Voor zulke sigaren wilde men f 0,50 per stuk geven ofwel f 50,- per kistje van 100 stuks. Meer en meer vindt ruilhandel plaats en alles kan men ruilen omdat van alles tekort is en men algemeen verwacht dat er over enkele maanden niets meer te koopen zal zijn en dan wel geld, maar geen goederen zal hebben.

Heden avond om 22.15 uur hooren wij flinke ontploffingen in de richting Rotterdam waar ook zoeklichten in werking zijn. Wij vermoeden dat het afweergeschut (het Vlak) daar op Engelsche vliegtuigen schiet. Even later hooren wij meerdere vliegtuigen in de lucht boven onze plaats en zijn dit wellicht doorgaande Engelsche vliegtuigen die op bezoek gaan naar Duitschland.

Share

20 januari 1942

vrijdag, januari 20th, 2012

Alles is en blijft nog rustig. Van vertrek der militairen is nog niets te bemerken.

De directeur van de gasfabriek alhier berichtte mij dat in de maand december netto zijn afgenomen 104.000 m3 gas in totaal waarvan alleen door de Duitschers hier 30.000 m3 zijn verbruikt en dat dit alleen nog maar is ten behoeve van de naar schatting ca. 400 militairen die hier gelegerd zijn in jongensschool met gasverwarming. Die gelegerd zijn in de bewaarschool der zusters in de Oude Kerkstraat en in het gasthuis, hebben dan nog centrale verwarming. Heden, zoo berichtte de directeur, is meer dan 5000 m3 gas afgeleverd hetgeen de productie ver te boven gaat, waarom nogmaals de druk moet verlaagd worden. Alvorens daartoe te besluiten heb ik den plaatsvervangende kommandant afgevraagd of de militairen binnenkort vertrekken waarop hij geen positief antwoord kon geven, althans aan mij gaf. Hij zou echter de soldaten aansporen minder gas te gebruiken, waarvan ik geen resultaten verwacht.

Op het marktterrein waren slecht weinig runderen aangevoerd voor de verplichte levering en dan nog veel zeer veel jong vee van ca. 1 jaar oud waarvan er 2 in plaats van 1 geleverd mogen worden. De veestapel krimpt aldus wel zeer sterk in, hetgeen van invloed zal zijn op de beschikbarer stalmest volgend jaar, op de melk- en vleeschproductie enz. Het is alles afbraak van onze bestaande middelen voor den landbouw in de naaste toekomst, waardoor de toestand in den landbouw ieder oorlogsjaar achteruit vliegt en dit in sterk toenemende mate naar gelang de toestand zoo blijft.

Share

19 januari 1942

donderdag, januari 19th, 2012

Alles blijft rustig. De voortgaande vorst -heden omtrent de middaguren vriest het nog 10 graden- belet alle werkzaamheden in de bouwvakken en in de landbouw.

Met de rookartikelen gaat het voor de rookers meer en meer moeilijker worden. In tabakswinkels worden reeds pakjes chag/sigarettentabak -van 50 gram, in tween gesneden om zoveel mogelijk liefhebbers te helpen. Mijn sigaren leverancier deelde mij mede dat hem reeds f 30,- geboden is voor 100 sigaren, die in normale tijden slechts 5,- per 100 kosten. De nieuwere sigaren met voelblad van papier, zijn bijna niet te rooken.

Heden werd hier hengstenkeuring gehouden. Naar ik vernam worden er reeds prijzen van f 20.000,- (twintig duizend gulden) en meer geboden voor goede hengsten.

In alle katholieke kerken worden collecteren gehouden sinds geruimen tijd ten behoeve der nooden der bisschoppen in Nederland. Deze collecten brengen veel op naar wij vernemen. Van die gelden worden personen -meest arbeiders- ondersteund die trouw zijn gebleven aan het bevel der bisschoppen en niet zijn aangesloten in de speciaal voor hen in het leven geroepen eenheidsorganisatie n.m. in het N.V.V. of Nederlandsch Vakverbond waaraan een N.S.B.r als gevolmachtigde is benoemd door den Rijkscommissaris

Share

18 januari 1942

woensdag, januari 18th, 2012

Bij strenge vorst blijft het kalm op straat in de lucht. Nog verneem ik niets officieels van het weggaan der militairen. De liefhebbers schaatsenrijders komen per schaats over de rivier ‘De Mark’ van Oudenbosch en verder naar de ijswedstrijden op de ijsbaan alhier.

Share

17 januari 1942

dinsdag, januari 17th, 2012

Bij voortdurende strenge vorst blijft alles rustig in de gemeente en in de lucht.

De militairen maken toch geen aanstalten om hier te vertrekken, hoe gaarne de overgroote meerderheid van de bevolking dit ook zou zien. Vrij algemeen hoopt men nu eens van bezetting vrij te komen en noch ik, noch de burgerij begrijpt maar niet waarom Zevenbergen maar steeds behalve ca. 14 dagen van af mei 1940 tot nu toe, steeds een bezeting heeft in tegenstelling met andere soortgelijke gemeenten in verren omtrek.

Eenige weken terug is hier van Regeeringswege, als overal elders, een dienst ingesteld voor het ophalen van allerlei waren aan de woningen als oud papier, beenderen, oud ijzer, lompen enz. enz. waarvoor twee personen in deze gemeente officieel zijn aangewezen en die voorheen dan voor eigen rekening opkochten of afhaalden. Heden vroeg ik aan een dezer personen hoe de ophaaldienst liep. Hij antwoordde mij, dat de Rijksinspecteur nog kortelings bij hem was geweest ook om te informeeren. Wanneer ik, als officieel ophaler aan de woningen kom, zoo zegt deze, hebben de menschen immer niet voor mij en hij weet zeker, dat de menschen hetgeen zij nog hebben, liever vernielen en wegsmijten, dan bewaren en aan hem afgeven, omdat de menschen weten of van meening zijn, dat de afvalstoffen, verwerkt worden voor andere doeleinden dan voor Nederlandsche behoeften. Zoo ontvang ik momenteel nog minder afval dan vroeger, toen ik vrij was in mijn handel en het bewaren vrij was in mij n handel en het bewaren vrij was in tegenstelling van nu.

Heden middag hebben op de ijsbaan de schaatswedstrijden plaats. Ik ontving heden het volgende telegram: “ambtgenoot van waterstaat deelt mede dat met het oog op gesloten water tengevolge van de strenge vorst en op grond artikel 93 algemeen reglement vervoer tot nader order is bepaald wagenladingen steenkolen en andere brandstoffen op stations van Ned. Spoorwegen te beginnen 18 jan. 1942 ook zondags moeten worden geladen en gelost verzoeke politiepersoneel gemeente te instrueeren.”
De secretaris-generaal van het departement van Binnenlandsche zaken Frederiks

Naar men zoo hier en daar hoort, luistert vrijwel geheel Nederland naar de Engelsche radio uitzendingen, vooral nu de Duitsche opmarsch in Rusland sinds geruimen tijd is veranderd in terug trekken voor de opmarchen der Russen en evenzoo in Lijbie de Engelschen meer en meer de Duitschers en Italianen in het nauw drijven. Het schijnt wel dat vrijwel ook geheel Nederland, als men zoo hoort, verlangend uit ziet naar de dag van bevrijding, naar een vrij Nederland met Koningin Wilhelmina aan hethoofd. Van controle op het verbod van het luisteren naar de Engelsche zender of constateeren van het feit zelve, hoort men of leest men hoegenaamd niets, reden waarom de burgers meer en meer vrijer worden en geruster en elkaar spreken over de oorlogsgebeurtenissen zooals die van England per radio doorkomen.

Heden werd aan onze politie, door de Duitsche militairen mededeeling gedaan, omtrent de vermissing van vier van hun rijwielen en werd opsporting derzelve verzocht. Van die rijwielen zullen er wel geen opgespoord kunnen worden, zoomin als van die der burgers die gestolen zijn, uitsluitend om in het bezit der banden te komen want de frames worden dikwijls in het water terug gevonden.

Share

16 januari 1942

maandag, januari 16th, 2012

Bij stijgende vorst -overdag ca. 10 graden- en inkoude wind, blijft het rustig in de lucht.

Heden ontving ik, langs niet officiele zijde, de mededeling, dat de laatste benzine is verstrekt en in het vervolg geen druppel benzine, ook niet voor de brandweer of ten behoeve van artsen of eenig ander doel, mag worden gebruikt, hetgeen zeer geweldig zal ingrijpen in vele dingen waarvoor niet of zeer bezwaarlijk ander materiaal te vinden zal zijn. Vele vragen doen zich direct vor: hoe met onze brandweer, hoe met onze zieken en ziekenvervoer, hoe met het dorschen van graan met dorschmachines enz.?

Ook is er sprake van, dat zeer binnenkort een groote vordering van allerlei auto’s te wachten is. Voornamelijk zou dit zijn om de banden van auto’s en om de onderdeelen, ter vervanging van versleten banden bij de legerauto’s en gebrek aan onderdelen bij reparatie der legerauto’s. Meer en meer wordt de toestand nijpender, en wat zal het nog worden in dien de oorlog in 1942 niet zal zijn beëindigd?

Share

15 januari 1942

zondag, januari 15th, 2012

Inderdaad zijn er gisteravond te Rotterdam Engelsche vliegtuigen boven de stad en havens geweest en hebben daar, naar ik heden vernam bommen laten vallen. Hier hebben wij geen vliegtuigen gehoord en is de nacht rustig geweest met strengere vorst. Naar wij vernemen gaan de hier gelegerde militairen a.s. zaterdag 17 dezer weg; officieel is mij echter niets bekend. Men beweert, dat deze militairen bestemd zijn voor het Oostfront, hetgeen door sommigen ook gevreesd wordt.

Share

14 januari 1942

zaterdag, januari 14th, 2012

Bij ongeveer 7 graden vorst blijft het kalm in de lucht. De schaatsen worden onder gebonden en vele inwoners, die niet hebben gezorgd of konden zorgen voor aanvullende brandstof, lijden koude in hun woningen.

Dat er meer en meer gebrek komt aan allerlei levens- en genotmiddelen, blijkt wel uit de groote toename van min of meer belangrijke diefstallen met en zonder invraak. De vorige week is hier nog ingebroken in het graanpakhuis van de Handelsvereeniging, waar de door landbouwers geleverde tarwe wordt opgslagen. Wat en hoeveel er vermist is, kon wegens de groote voorraad, ook van los graan, niet opgegeven worden. Ook van de spoorwegen te Lage Zwaluwe kwam aangifte bij onze politie, dat daar op het emplacement staande de goederen wagens waren opengebroken en nog niet te controleren goederen uit zijn verdwenen. Behalve de diefstallen van konijnen uit de hokken, hoort men ook meer en meer van diefstallen van rijwielen; zulks om de banden te hebben. Aan rijwielbanden is dan ook practisch niet meer te komen. Zoo werd heden de chef van politie bij de Ortskommandant ontboden naar hem werd medegedeeld, dat van Duitsche militairen twee rijwielen waren gestolen en kreeg hij de opdracht daarop beter toe te zien. De chef van politie verweerde zich met de mededeeling dat het hem bekend is, dat Duitsche militairen zelf de banden van hun rijwielen verkwanselen zelfs uit de militaire voorraad verkoopen en sommigen hun rijwielen voor de herbergen laten staan wanneer alles donker is en zoo diefstal in de hand werken.

Gisteravond hebben wederom enkele officieren in hun’casino’, zoo als zij de in gebruik genomen kamers bij erven Timmermans op de Markt noemen, danig gefuifd en is daar de wijn met de emmer tegelijk warm gemaakt en ging daar de piano en fiool als ook de harmonica. In hun gezelschap waren dames (?) van de toneelgroep die hier voor hun uitvoering gaven. In de morgenuren (4 uur) was het gezelschap nog bijeen.

Nu ik deze regels, om 20.25 uur, hoor ik in mijn woning het afweergeschut in de richting Rotterdam. Blijkbaar zijn Engelsche vliegtuigen in de lucht.

Share
Freelance PHP Developer