controle vervoer levensmiddelen

...now browsing by tag

 
 

23 januari 1941

zondag, januari 23rd, 2011

De avonduren van 22 dezer, tussen 19 en 21 uur waren wederom verontrustend. Veel vliegtuigen in de lucht en voortduren ofwel afweergeschut of mitrailleurvuur met of zonder bominslagen in het Noorden. Na 21 uur en gedurende de nacht was het alles wederom stil en rustig. De menschen hebben, in het algemeen een angstig gevoel tegen dat het voorjaarsoffensief een aanvang zal nemen en men geen flauw idee heeft van wat er nog gebeuren zal, bevreesd als men is, dat ook hier nog wel eens gevechtsacties kunnen plaatsvinden.

Gisteren en ook heden houdt de contact-commissaris voor den wederopbouw ir. Buskens, met mr. Schepel uit Den Haag, hier zitting om belanghebbenden te hooren inzake toewijzing van bouwgrond in de kom van Zevenbergen. Een en ander ter voorbereiding van een definitieve toewijzing.
Aan den gemeente-opzichter gaven wij heden opdracht zeer spoedig een volledig plan met begrooting van kosten te maken voor het maken van de nieuwe straat te Zevenbergschen-Hoek, de daar te maken ‘Brink’ tegenover de R.K. Kerk, met alle bijkomende werken, als egaliseeren en ophoogen van het terrein, dempen en omleggen van slooten, aanleg gas- en waterleiding, rioleringswerken, beplating, trottoir en straatverharding enz. om ter plaatse een en ander voor een aanbesteding alles gereed te hebben, zoodra de onteigening van dit deel beslag zal hebben gekregen.

Heden ontving ik F 104,- van het Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden te den Haag, voor uitkeering aan A. v. Gils te Zevenb. Hoek als overbruggingsteun als door oorlogsgeweld getroffene en zijn sigarenzaak is vernield waardoor hij een wekelijksche bijverdienste mist van F 8,- en nu gedurende 13 weken die F 8,- bijontvangt.

Heden zijn in Zevenbergen verschillende crisis-controle-ambtenaren werkzaam geweest. Zij hebben vele burgers aangehouden op straat en hun bij zich hebbende pakjes, zakjes en mandjes nagezien en bij meerderen overtredingen geconstateerd van verordeningen op vervoer enz. van hoeveelheden en soorten van levensmiddelen. Zij troffen o.m. aan menschen die frauduleus spek vervoerden en in voorraad hadden. Zoo werden bij een bakker twee gezouten verkaneshammen in beslag genomen. Bij een ander op straat een zakje bruine boonen enz. enz.

De dag is rustig geweest als ook de avond van heden.

De Duitsche Weermacht verzocht mij heden aanwijzingen te doen voor inkwartiering van 17 personen, geen militairen, waaronder ook vrouwen of meisjes die hier 2 nachten (en dagen?) verblijven om voor de hier gelegerde militairen toneel- of althans amusementsavonden te geven. De inkwartiering wordt gelijk geacht als die voor militairen en als zoodanig de kosten daarovoor berekend en betaald.

Share
Freelance PHP Developer